Rafa Villar- Volver al índice de Antología de Joven Poesía Gallega -


rastros de mar

                                                                                 1
debullar con silencios
as raíces deste mar

todo el sombra
todo el nós

mar
encallado no tempo
golsando frío e usura

                                                                                 2
como aliviarmos os ollos
desta paisaxe atroz
que nos manca?

como cuspirmos as lascas da dor
cando o que sangramos
é espanto?

como naufragarmos futuro?

                                                                                 3
indicaría co dedo
que hai homes detrás da culpa
tinxidos de mentira

gobernos falsarios
e un capital famento das súas ruínas

co dedo indicaría tamén
un ronsel no horizonte
que terma de nós

                                                                                 4
esquecería
se me fose dado esquecer
tanto desatino
que nos deixa á intemperie

se me fose dado
facer da memoria
unha enorme balea branca sen feridas

                                                                                 5
para os que abrazan a súa impunidade
confiadamente
e mañá volverán
coa súa chuvia de alfinetes

un aviso:

non hai cantil
que soporte tanta infamia
ao descuberto

                                                                                 6
despois
armando os días
como un sopro terríbel
beberemos do mar
o seu devalo

ata escribirmos nas ondas
aquí era o inferno, meu capitán

                                                                                 7
tripada a náufraga memoria
no fondal de nós
fican rastros

o mar

o mar que se reinventa
para salferir en nós
máis mar

    ***

rastros de mar

                                                                                 1
desgranar con silencios
las raíces de este mar

todo él sombra
todo él nosotros

mar
encallado en el tiempo
vomitando frío y usura

                                                                                 2
¿cómo aliviar los ojos
de este paisaje atroz
que nos lastima?

¿cómo escupir las esquirlas de dolor
cuando lo que sangramos
es espanto?

¿cómo naufragar el futuro?

                                                                                 3
indicaría con el dedo
que detrás de la culpa hay hombres
teñidos de mentira

gobiernos falsarios
y un capital hambriento de sus ruinas

con el dedo indicaría también
una huella en el horizonte
que nos aguanta

                                                                                 4
olvidaría
si me fuese dado olvidar
tanto despropósito
que nos deja a la intemperie

si me fuese dado
hacer de la memoria
una enorme ballena blanca sin heridas

                                                                                 5
para los que abrazan su impunidad
confiadamente
y mañana volverán
con su lluvia de alfileres

un aviso:

non hai acantilado
que soporte tanta infamia
al descubierto

                                                                                 6
después
armando los días
como un soplo terrible
beberemos
la bajamar

hasta escribir en las olas
aquí era el infierno, mi capitán

                                                                                 7
pisada la náufraga memoria
en el fondo de nosotros
quedan rastros

el mar

el mar que se reinventa
para salpicar en nosotros
más mar


(No recogido en libro, enero de 2003)

____________________________


casa ou sombra
(Fragmentos)

eu son de aquí

desta raíz de nogueira
que fende
o mar

desta carriza
orientada ao inverno

desta mera

son de aquí

sombra
dos días
que andei
tan

de aquí

lento veleno
na gorxa
e mortal

os meus restos
son esta casa
de espellos
mudos
que me crean

______________

auga de dentro
é a que me molla

de dentro
das árbores grises
da casa

para fóra
da espesura

______________

casa
de marxes
ao sur

por onde
veñen
os vendavais

e o mar
escintila

______________

levo
a casa
como un exilio
de sombras
desgastadas

ás costas
da miña pasaxe

a corazón
aberto

______________

hai un mar
que me naceu
dentro

desde a casa
até as pupilas
______________

só a chuvia
volve
impenitente
á casa

só ela
cos seus cristais

eu regresei
fugaz
como voo de andoriña

voltei
pero só era chuvia
de setembro

______________

as fiestras da casa
observan a mañá

as súas plumas
de anxo caído

tras os cristais
a xeada amence
para dentro

os ollos
que me miran
desde o espello
calan

ese silencio
é parte do frío

______________

arde a casa
cando é memoria

portas
fiestras
corredores
cuartos
cheminea

luces e sombras
que se esvaecen
neste outono

entre as cinzas
só o meu medo
de poucos anos

que non deixa
de ollar
para min

______________

de entre as casas
só esta casa
me leva

só ela
me borra
e me di

só ela
me vive

aínda que
me viva
a súa morte

detrás

______________

os baúis
gardan
a memoria
da casa

anos
enterrados
no fondo

ruínas
que me rozan

os meus dedos
abren os baúis

cara a dentro

______________

a casa
a penas colle
nun poema

e sen embargo
non a deixo
de escribir

coa tinta
máis amarga

______________

da casa
un día
nada
quedará

nin estes poemas

nin os restos
das bágoas

***

casa o sombra (Fragmentos)

yo soy de aquí

de esta raíz de nogal
que parte
el mar

de este musgo
que se orienta hacia el invierno

de esta niebla

soy de aquí

sombra
de los días
en que anduve
tan
solo

de aquí

lento veneno
en la garganta
y mortal

mis restos
son esta casa
de espejos
mudos
que me crean

______________

agua de dentro
es la que me moja

de dentro
de los árboles grises
de la casa

hacia afuera
de la espesura

______________

casa
de márgenes
al sur

por donde
vienen
los vendavales

y el mar
centellea
______________

llevo
la casa
como un exilio
de sombras
desgastadas

a espaldas
de mi paso

a corazón
abierto

______________

hay un mar
que me ha nacido
dentro

desde la casa
hasta las pupilas

______________

sólo la lluvia
vuelve
impenitente
a la casa

solamente ella
con sus cristales

yo he regresado
fugaz
como vuelo de golondrina

he vuelto
pero sólo era lluvia
de septiembre

______________

las ventanas de la casa
observan la mañana

sus plumas
de ángel caído

detrás de los cristales
el rocío amanece
hacia adentro

los ojos
que me miran
desde el espejo
callan

ese silencio
es parte del frío

______________

arde la casa
cuando es memoria

puertas
ventanas
pasillos
habitaciones
chimenea

luces y sombras
que se disipan
en este otoño

entre las cenizas
solamente mi miedo
de pocos años

que no cesa
de mirarme

______________

de entre las casas
sólo esta casa
me lleva

sólo ella
me borra
y me dice

sólo ella
me vive

aunque
me viva
su muerte

detrás

______________

los baúles
guardan
la memoria
de la casa

años
enterrados
en el fondo

ruinas
que me rozan

mis dedos
abren los baúles

hacia adentro

______________

la casa
apenas cabe
en un poema

y sin embargo
non dejo
de escribirla

con la tinta
más amarga

______________

de la casa
un día
nada
quedará

ni estos poemas

ni los restos
de las lágrimas


(Del libro casa ou sombra, 1997)

____________________________


días de sherazade
(fragmentos)

1

no último relampo
da noite
sherazade despreguízase

impúdica e tenra

le contos para min
e despois
ámame

ela é un mar
que me violenta
soidade tras soidade

un naufraxio
que me arde

2

sabe sherazade
das torpes ás que cruzan
o meu voo

das plumas
do meu vento

da miña ansia

entre as suas mans
de maga
nacen máis ceos

e horizontes
que me dá

3

terríbel
sherazade
ver
que o mundo nos maldí

cun eco
que chega
a canta parte fomos

aos lugares
que procuraron
máis espazo
para nós

con tanto amor
e tanta morte

4

dedos
de sherazade

látegos
que me devastan
e me volven
á vida

tantas noites

que case non sei
amar

5

sherazade
conxura
palabras e silencios

para abrir
o mar

para camiñar
sobre as augas

para amarme
sen tregua

6

dáme un nome
para o paraíso

algo
que nos expulse
alí

e que nos lembre
sherazade

por unha mazá
ou por nos declarar
máis vivos
á intemperie

7

outra noite
sherazade
outro conto

a dous centímetros
do universo

e a nada
de nós
sós

8

aquí
non sentimos o mar
sherazade

nin as gaivotas
nin os barcos que parten

aquí
somos náufragos
que se desfán
a máis silencio

9

amarrarse
a canto resto de naufraxio
somos

malvender
se acaso
escuras singraduras

soñarse soñando

palabra
de sherazade

10

onde
estarán as illas
sherazade?

en que mar?
en que universo?

sabemos das historias
que se contan nos peiraos

...as illas
sempre en liña recta
para o sur...

as nosas illas
sherazade
son dun destino incerto
como o próximo temporal

11

sherazade
é a serpe que me enrosca
cada vez

cada noite
entre as alfombras
desgastadas

sherazade
dáme o seu tempo
e déixame só
cando volve
á sua memoria

satisfeita

12

inconfundíbel a dor
en sherazade

arribando
cos dedos todos
á súa mañá

dor
que me toca
inesperadamente
e me esquiva

a un camiño
que nunca chega
ao atlántico

***

días de sherezade (fragmentos)

1

en el último fulgor
de la noche
sherezade se despereza

impúdica y tierna

me lee cuentos
y después
me ama

ella es un mar
que me violenta
soledad tras soledad

un naufragio
que me arde

2

sabe sherezade
de las torpes alas que cruzan
mi vuelo

de las plumas
de mi viento

de mi ansia

entre sus manos
de maga
nacen más cielos

y horizontes
que me da

3

terrible
sherezade
ver
que el mundo nos maldice

con un eco
que llega
a cuanta parte hemos sido

a los lugares
que buscaron
más espacio
para nosotros

con tanto amor
y tanta muerte

4

dedos
de sherezade

látigos
que me devastan
y me vuelven
a la vida

tantas noches

que casi no sé
amar

5

sherezade
conjura
palabras y silencios

para abrir
el mar

para caminar
sobre las aguas

para amarme
sin tregua

6

dame un nombre
para el paraíso

algo
que nos expulse
allí

y que nos recuerde
sherezade

por una manzana
ou por declararnos
más vivos
a la intemperie

7

otra noche
sherezade
otro cuento

a dos centímetros
del universo

y a nada
de nosotros
solos

8

aquí
no oímos el mar
sherezade

ni las gaviotas
ni los barcos que zarpan

aquí
somos náufragos
que se deshacen
a más silencio

9

amarrarse
a cuanto resto de naufragio
somos

malvender
si acaso
oscuras singladuras

soñarse soñando

palabra
de sherezade

10

¿en dónde
estarán las islas
sherezade?

¿en qué mar?
¿en qué universo?

sabemos de las historias
que se contan en los muelles

...las islas
siempre en línea recta
hacia el sur...

nuestras islas
sherezade
son de un destino incierto
como el próximo temporal

11

sherezade
es la serpiente que me enrosca
cada vez

cada noche
entre las alfombras
desgastadas

sherezade
me da su tiempo
y me deja solo
cuando vuelve
a su memoria

satisfecha

12

inconfundible el dolor
en sherezade

arribando
con todos los dedos
a su mañana

dolor
que me toca
inesperadamente
y me esquiva

a un camino
que jamás llega
al atlántico

(Del libro días de sherazade, 2000)


____________________________

Costa da Morte

(1)

Hai un mar e unha terra dentro do mar que se crava fonda como unha espora, e un silencio que ás veces é un látego escintilante ao corazón da noite inmensa.

Somos esa vida desangrada tras os vidros manchados de argazo. Os nosos ollos nacen ao inverno e ao espanto como nós á loucura e ao berro. Perdidos faros alumean para sempre a nosa ruta afundida.

Hai un mar de terra empuñada vomitando lume en nós. Unha dor antiga que nos queima. Un horizonte cego. Unha soidade. Somos como a ardora e o naufraxio, e navegamos calquera vento imposíbel.

Entre a terra e o mar só os nosos corpos
ferozmente amarrados.


(2)

Porque somos tan de medo, tan acabados de vencer, fechamos portas e convocamos o silencio a golpes de campá como o recordo do lume baleirándonos, escarvándonos, se cadra sucumbíndonos, pero sempre a golpes de campá.

A pequena igrexa, o adro cheo de xente o día da festa, as flores para o santo e o latexar compasado dunha campá na memoria. Distinta ao tempo do medo, do rebumbio, da axitación, do perigo. Porque no mar tamén se arde, tamén. E temos medo.

Medo á terra negra, á chuvia da terra negra. Medo de todo o que nos lembre que somos vulnerábeis, ou digo débiles, ou sexa nada ou case nada para as voltas do mundo. Un vira-vira atolado que nos leva á súa vontade, case contra nós.

De aí o medo. De aí o silencio rescatado. De aí nós, náufragos dunha sorte maldita. Co frío entre as costelas.


***

Costa da Morte

(1)

Hay un mar y una tierra dentro del mar que se clava honda como una espuela, y un silencio que a veces es un látigo centelleante al corazón de la inmensa noche.

Somos esa vida desangrada tras los vidrios manchados de algas. Nuestros ojos nacen al invierno y al espanto como nosotros a la locura y al grito. Perdidos faros alumbran para siempre nuestra ruta sumergida.

Hay un mar de tierra empuñada vomitando fuego en nosotros. Un antiguo dolor que nos quema. Un horizonte ciego. Una soledad. Somos como la ardora y el naufragio, y navegamos cualquier viento imposible.

Entre la tierra y el mar sólo nuestros cuerpos
ferozmente atados.

(2)

Porque somos tan de miedo, tan acabados de vencer, cerramos puertas y convocamos el silencio a golpes de campana como el recuerdo del fuego vaciándonos, escarbándonos, si acaso sucumbiéndonos, pero siempre a golpes de campana.

La pequeña iglesia, el atrio lleno de gente el día de la fiesta, las flores para el santo y el latir acompasado de una campana en la memoria. Distinta al tiempo del miedo, de la algarada, de la agitación, del peligro. Porque en el mar también se arde, también. Y tenemos miedo.

Miedo a la tierra negra, a la lluvia de la tierra negra. Miedo de todo lo que nos recuerde que somos vulnerables, o digo débiles, o sea nada o casi nada para las vueltas que da el mundo. Un girar enloquecido que nos lleva a su voluntad, casi contra nosotros.

De ahí el miedo. De ahí el silencio rescatado. De ahí nosotros, náufragos de una suerte maldita. Con el frío entre las costillas.


(no recogido en libro individual)


____________________________


Porto da Coruña, ano mil novecentos e poucos

eu quería que meu bisavó fose pirata barbazul
pero el sobe a aquel barco, cos seus primeiros zapatos de 18 anos,
sen máis terra que a das súas unllas labregas

América era o seu horizonte de escuma
e meu bisavó di un adeus sen apenas dirección
con bágoas sequísimas e un silencio gris
até chegar á Arxentina

meu bisavó nunca me falou de Bos Aires

eu quería que meu bisavó cantase polas avenidas
tangos saudosos
na lembranza dun país que se cadra era un destino,
ou un amor,
pero meu bisavó só coñeceu
a cidade raulgonzaleztuñón e tabernaria
un porto que era unha illa esquecida
e homes tatuados
nas sombras nocturnas dos arrabaldos

meu bisavó volveu cun bandaneón baixo do brazo
e cicatrices como lascas de memoria e soidade

meu bisavó baixa daqueloutro barco,
enfermo de atlántico,
tusindo un tempo que se esfuma na súa fame lenta

eu quería que meu bisavó fose indiano
de chaleco, levita, chapeu e reloxo no peto
pero meu bisavó traballaba día e noite
para facer un enorme banco de carpinteiro
e entre garlochas, martelos, puntas, serras, táboas...
consumía a súa vida e fabricaba esquecementos

meu bisavó nunca me falou de Bos Aires

poucos días antes de morrer
meu bisavó apenas nos recoñecía
e só falaba de xente enterrada na chuvia da memoria
e dunha terra, alén do mar,
que aínda debía gardar a súa suor
e mais a súa mocidade

***


Puerto de A Coruña, año mil novecientos y poco

yo quería que mi bisabuelo fuera pirata barbazul
pero él se sube a aquel barco, con sus primeros zapatos de 18 años,
sin más tierra que la de sus uñas campesinas

América era su horizonte de espuma
y mi bisabuelo dice un adiós sin apenas dirección
con lágrimas sequísimas y un silencio gris
hasta llegar a Argentina

mi bisabuelo nunca me habló de Buenos Aires

yo quería que mi bisabuelo cantara por las avenidas
tangos meláncolicos
en el recuerdo de un país que tal vez era un destino,
o un amor,
pero mi bisabuelo sólo conoció
la ciudad raulgonzaleztuñón y tabernaria
un puerto que era una isla olvidada
y hombres tatuados
en las sombras nocturnas de los arrabales

mi bisabuelo volvió con un bandaneón debajo del brazo
y cicatrices como esquirlas de memoria y soledad

mi bisabuelo se baja de aquel otro barco,
enfermo de atlántico,
tosiendo un tiempo que se difumina en su hambre lenta

yo quería que mi bisabuelo fuera indiano
de chaleco, levita, sombrero y reloj de bolsillo
pero mi bisabuelo trabajaba día y noche
para hacer un enorme banco de carpintero
y entre garlopas, martillos, clavos, sierras, tablas..
consumía su vida y fabricaba olvidos

mi bisabuelo nunca me habló de Buenos Aires

pocos días antes de morirse
mi bisabuelo apenas si nos reconocía
y sólo hablaba de gente enterrada en la lluvia de la memoria
y de una tierra, más allá del mar,
que aún debía guardar su sudor
y su juventud


(non recogido en libro individual)

____________________________


memoria de ahab (fragmentos)

este foi
o lugar elixido polos dinosauros
para extinguírense

e chamouse terra

_________

despois de tanto babel

como explicar
que xa só dicimos
silencios?

_________

no noso inventario de cousas baleiras
haberá un lugar
para ese océano que aramos

xeración tras xeración

_________

dicir
con palabras rescatadas da intemperie
que non hai viaxe

que ulises
nunca volverá aos océanos
tripulando a súa propia soidade

que nós eramos
o po levantado dunha terra ao pairo

_________

porque
esta é a memoria dun diluvio

apenas mar

***


memoria de ahab
(fragmentos)

este fue
el lugar elegido por los dinosaurios
para extinguirse

y se llamó tierra

_________

después de tanto babel

¿cómo explicar
que ya solamente decimos
silencios?

_________

en nuestro inventario de cosas vacías
habrá un lugar
para ese océano que aramos

generación tras generación

_________

decir
con palabras rescatadas de la intemperie
que no hay viaje

que ulises
nunca volverá a los océanos
tripulando su propia soledad

que nosotros éramos
el polvo levantado de una tierra al pairo

_________

porque
esta es la memoria de un diluvio

apenas mar


(Del libro inédito memoria de ahab)Rafa Villar
Nació en Cee-Costa da Morte, 1968. Licenciado en filología gallego-portuguesa por la Universidad de Santiago de Compostela. Fue cofundador del Batallón Literario da Costa da Morte y del consejo editorial de la colección de poesía Letras de Cal. En la actualidad forma parte de la directiva de la Asociación de Escritores en Língua Galega (AELG). También es miembro y portavoz de la Xestora Nacional de la plataforma ciudadana "Nunca Máis".
Obra poética publicada: Liques da memoria (Caixa Galicia, 1993); o devalo do mar (edición de autor, 1994); No mesmo espacio (Edicións do Dragón, 1995); A sotavento dunha singradura (Edicións Espiral Maior, 1995); O tributo da tarde (Editorial Toxosoutos, 1997); casa ou sombra (Edicións Xerais, 1997); Illa dentro (edición en internet, 1998); ícaro (1ª ed. Edições Tema, 1999; 2ª ed. Retagarda Edicións, 2000); días de sherazade (Edicións Espiral Maior, 2000); memoria de ahab (inédito).- Volver al índice de Antología de Joven Poesía Gallega -Suscríbete a Enfocarte.com y recibe las actualizaciones en tu e-mail


:: Opina sobre esta nota en los nuevos Foros de ENFOCARTE ::


| Sumario | Editorial | Plástica | Collage | Pintura | Galería | Escultura | Fotografía I | Fotografía II | Desnudos | Galería Fotográfica I | Galería Fotográfica II | Literatura | Las 1001 noches | Destacado | Ensayo | Literatura II | Cuento I | Cuento II | Novela | Poesía I | Poesía II | Poesía III | Poesía IV | Poesía V | Poesía VI | Poesía VII | Poesía VIII | Filosofía I | Filosofía II | Pensamiento I | Pensamiento II | Cine I | Cine II | Cine III | Teatro I | Teatro II | Música |

| ANTOLOGIA DE JOVEN POESIA GALLEGA |


| Home| Staff | Colaboraciones | Directorio| Archivo | Buscador | Poesía semanal |
| Concursos |


Google
  Web www.enfocarte.com

 

Copyright © 2000-2007 Enfocarte.com /fvp.
Prohibida la reproducción de cualquier parte de este sitio web sin permiso del editor. Todos los derechos reservados.