Anxos Romeo- Volver al índice de Antología de Joven Poesía Gallega -


Que xusto morrer polo invencible sono
de brocados séculos e xuventude de templos

non engano pra meu mais tenro abrigo
nen segredo de chamadas
doutrina insensible de ocultar
o tecido que me rabuño
ofrendo sen intento de surxir
estreito penso no irreal do medo
suspiro ¡Qué verdade a verdade!

pero nese lado do esquecemento
vin crear unha ponte
coa esperanza de ofrecer a meditación
do nome
venerable alento ante os equilibrios
nas cordas do infinito

e agora acúsome
sen enviar palabras movedizas
falándome entre remusmús
escondendo a fraxilidade
baixo verticais do ar

¡Tan incompletas as horas!

***

Qué justo morir por el invencible sueño
de brocados siglos y juventud de templos

no engaño para mi más tierno abrigo
ni secreto de llamadas
doctrina insensible de ocultar
el tejido que me araño
ofrendo sin intento de surgir
estrecho pienso en la irrealidad del miedo
suspiro, ¡Qué verdad la verdad!

pero en ese lado del olvido
vi crear un puente
con la esperanza de ofrecer la meditación
del nombre
venerable aliento ante los equilibrios
en las cuerdas del infinito

y ahora me acuso
sin tragar palabras movedizas
hablándome entre murmullos
escondiendo la fragilidad
bajo las verticales del aire

¡Tan incompletas las horas!

____________________________


Idéntica es, brutal anoitecidos fentos
ventá vixilante de atrevemento
do empapado insecto do cobre
transparente e descoidado túnel,
a miña mamá de corpo marfil gasto
dicía: a cintura o fío da néboa,
a obediencia é a infancia o recordo
da aldea de doente carballo,

a mamá estaba cautiva pero non o sabía,
estaba desordenada sen pernas
e non o sabía,
eu si o sabía e calaba,
inventábaa no fondo da noite,
sen voce tapaba tódolos seus horrores,
aquel regalo que un deus que non
existe lle fixera

-Estás tan refuxiada no comulgatorio
nos salgueiros debullados
que non te lembras, pero eu si

***

Idéntica eres, brutal anochecidos helechos
ventana vigilante de atrevimiento
del empapado insecto de cobre
transparente y descuidado túnel,
mi mamá de cuerpo marfil desgastado
decía: la cintura el hilo de niebla,
la obediencia es la infancia el recuerdo
de la aldea de doloroso roble,

mamá estaba cautiva pero no lo sabía,
estaba desordenada sin piernas
y no lo sabía,
yo sí lo sabía y callaba,
la inventaba en el fondo de la noche,
sin voz tapaba todos sus horrores,
aquel regalo que un dios que no
existe le había hecho.

-Estás tan refugiada en el comulgatorio
en los sauces desgranados
que no te acuerdas, pero yo sí

____________________________


Medo da infancia, do interior
do océano alumeado de Boj

Teño medo, temos medos
abruptamente acuminados nas rúas,
mais non é chuvia,
nin anos reclinados nin coraxes,
é a noiva do sepulcro a estatua
a que ten a inflamada suavidade das pontes,
a Torre da Barreira no pulso frío
do albergue e os cisnes de palla

Somos cor do medo e do silencio, falamos
nun ceo esbrancuxado que se indisciplina ó caer

***

Miedo de la infancia, del interior
del océano iluminado de Boj

Tengo miedo, tenemos miedo
abruptamente aguzado en las calles,
pero no es lluvia,
ni años reclinados ni corajes,
es la novia del sepulcro la estatua
la que tiene la inflamada suavidad de los puentes,
la Torre de la Barreira en el pulso frío
del albergue y los cisnes de paja

Somos corazón del miedo y del silencio, hablamos
en un cielo blanquecino que se indisciplina al caer

____________________________


Despois do tránsito e o medo
derribar os dedos
que teñen ventos e plumas de conxuro
e furtar golpeados voos
pra que non nos fagan nenos
de lenzo fuxitivo
a vida agora enxordece
e algún día ollarei en ti dende o musgo
que fermosas dentadas fará
no leito do corpo meu

***

Después del tránsito y el miedo
derribar los dedos
que tienen vientos y plumas de conjuro
y hurtar golpeados vuelos
para que no nos conviertan en niños
del lienzo fugitivo
la vida ahora ensordece
y algún día miraré en ti desde el musgo
que hermosas dentelladas dará
en el lecho de mi cuerpo

____________________________


Quero como sabe o home
butacas interiores no prado cos buxos
non no metal da clerecía

Quero miñas litúrxicas damas
de bondadosas fendas nos pómulos
alfombradas e con rúas polo ventre do
espirito, e andróxinas
                      a nena deixda o lado nervioso do sol
                      con fábulas remoídas e bordadas no perfil

E poste intimidades das tabernas
no agotamento e sen cogumelos
sabes que chegamos e que quero
                      es a miña nena os domingos
                      e cando descalzo vou polo pasillo

Lúas inmaduras quéixanse no longo
e tráxico rubor da muralla na
que non falas, mordes o triste viño de
Hungría, entón brincas, ¡Non!, brinco eu
e ti medras ós lobos que suben
a muxir as vacas
                      el chama pola nena sempre espida
                      que se arroupa no cofre dos calcetíns
                                    Quero
o preto feminino de gata marmórea
no dominio do norte que chama por nós
e polo deliro da vertical
o Home

***

Quiero como sabe el hombre
butacas interiores en el prado con los bojes
no en el metal de la clerecía

Quiero mis litúrgicas damas
de bondadosos hoyuelos en los pómulos
alfombradas y con las calles por el vientre del
espíritu, y andróginas
                      la niña deja el lado nervioso del sol
                      con fábulas masticadas y bordadas en el perfil

Y te pones intimidades de las tabernas
en el agotamiento y sin champiñones
sabes que llegamos y que quiero
                      eres mi niña los domingos
                      y cuando voy descalzo por el pasillo

Lunas inmaduras se quejan en el largo
y trágico rubor de la muralla en la
que no hablas, muerdes el triste vino de
Hungría, entonces saltas, ¡No!, salto yo
y tu agrandas a los lobos que suben
a ordeñar a las vacas
                      el llama a la niña siempre desnuda
                      que se arropa en el cofre de los calcetines
                                    Quiero
el negro femenino de gata marmórea
en el dominio del norte que nos llama a nosotros
y al delirio de la vertical
el Hombre

____________________________


                      A duración non está na pedra imperecedeira
                      de tempos remotos,
                      senón no temporal,
                      no maleable.
                                            PETER HANDKE

É o momento
de amparar os saltos e volvelos xiratorios
a hora de non se deixar trabar pola pita do monte
a hora do tempo que varía
que desgalla as lascas do buxo
e que entre peitos loitadores sacude o ámbar dos búcaros

É o momento da “duración”
que amiga amolecida no borde permanece
e estrelas de xeso alforxan o caudal lívido
labios teus regalo do penetrado costureiro de saliva
¡Non te apeteces agora cercenado en ti!

Na cercana espera os escudos non son tempo
e o tempo non ameaza
cada noite asasina e volve xoves ós
magnolios que ensanguentan o xadrez
¿O momento é a duración?
Sobrepasámolo todo nas alacenas pousados
nesa area púrpura chea de miopía

***

                      La duración no está en la piedra impercedera
                      de tiempos remotos,
                      sino en el temporal,
                      en lo maleable.
                                            PETER HANDKE

Es el momento
de amparar los saltos y volverlos giratorios
la hora de no dejarse morder por el urogallo
la hora del tiempo que varía
que desgaja las virutas del boj
y que entre pechos luchadores sacude el ámbar de los búcaros

Es el momento de la “duración”
que amiga reblandecida en el borde permanece
y estrellas de yeso alfojan el caudal lívido
labios tuyos regalo del penetrado costurero de saliva
¡No te apeteces ahora cercenado en ti!

En la cercana espera los escudos no son tiempo
y el tiempo no amenaza
cada noch asesina y vuelve jóvenes a los
magnolios que ensangrentan el ajedrez
¿El momento es la duración?
Lo sobrepasamos todo en las alacenas posados
en esa arena púrpura llena de miopía

____________________________


Como unha vinganza mírote e penso
nos sacrilexios que interveñen
nas festas dos montes bañadas
cas dúbidas que se celebran
cando o sol durme

Penso en ti, home de moitos pobos,
penso nos costumes, no onte,
no agora e próximo de vir as viaxes
recollidas en ofrendas, sabas,
ceos e vontade humana
de ser uns personaxes vencidos no regreso
á fame

Penso nas moitas columnas
que os templos farán pra nós,
cando a arte deixe nos brazos
as lanzas daqueles
cos te temos compartido cantos,
manxares e carne

Penso co corazón triste
na praia escumosa, na cidade,
nas doces roupas
e regresar á túa patria

Na ternura exaltada de violíns e chuvia

Penso e destrozo a vinganza de mirarme
penso... e mírote

***


Como una venganza te miro y pienso
en los sacrilegios que intervienen
en las fiestas de los montes bañadas
con las dudas que se celebran
cuando el sol se duerme

Pienso en ti, hombre de muchos pueblos,
pienso en las costumbres, en el ayer,
en el ahora y próximo devenir los viajes
recogidos en ofrendas, sábanas,
cielos y voluntad humana
de ser unos personajes vencidos en el regreso
al hambre

Pienso en las muchas columnas
que los templos harán para nosotros,
cuando el arte deje en los brazos
las lanzas de aquellos
con los que hemos compartido cantos,
manjares y carne

Pienso con el corazón triste
en la playa espumosa, en la ciudad,
en los dulces ropajes
y regresar a tu patria

En la ternura exaltada de violines y lluvia

Pienso y destrozo la venganza de mirarme
pienso... y te miro


(Del libro A estatua, 1996)

____________________________


o corvo que fala dende a cabeza de Minerva:

son consentida no ventre da égoa que terá que parir trece veces
nenos de ollos brancos e cabelos azul neve
(con división de humidades nos seus ollos,
e quenturas na pel)
invernación que psicoloxicamente fala das súas bondades

mais non quero trece quero cinco cervos prohibidos
e só un vendedor de incruentas prácticas de xogos florais
incluso tamén de xogos
a beneficio da racionalidade que domina as entrañas

son consentida no túnel que el coñece
no buraco preto que volta indicando
a imposibilidade de tenderse nas paisaxes que coñeciamos
¡xa serán outras!
Xa nacerán pra ignorancia da nova xente que camiña por elas
sen saber que nós as tiñamos como almas frías, radiantes,
e sen virtude

son consentida nos niños medo recén cortados
que insisten e nos esperan tódolos días
no ceo laiándose sobre os cabelos procurando desesperado
unha pel que arrincar
pra crear un novo lugar na noite que se confunde coa vinganza

-as imaxes autorizan o alento pra non indixestar os camiños

son consentida na razón de entender onde queremos ir
pero non existe
atopámonos só con esbozos,
de casonas perdidas na natureza que nos fai espectadores
pero... -¿onde está a nosa paisaxe?


***

el cuervo que habla desde la cabeza de Minerva:

soy consentida en el vientre de la yegua que tendrá que parir trece veces
niños de ojos blancos y cabellos azul nieve
(con división de humedades en sus ojos,
y calenturas en la piel)
hibernación que psicológicamente habla de sus bondades

pero no quiero trece quiero cinco ciervos prohibidos
y sólo un vendedor de incruentas prácticas de juegos florales
incluso también de juegos
a beneficio de la racionalidad que domina las entrañas

soy consentida en el túnel que él conoce
en el agujero negro que vuelve indicando
la imposibilidad de tenderse en los paisajes que conocíamos
¡ya serán otros!
ya nacerán para la ignorancia de otra gente que camina por ellos
sin saber que nosotros los teníamos como almas frías, radiantes,
y sin virtud

soy consentida en los nidos miedo recién cortados
que insisten y nos esperan todos los días
en el cielo quejándose sobre los cabellos procurando desesperado
una piel que arrancar
para crear un nuevo lugar en la noche que se confunde con la venganza

-las imágenes autorizan el aliento para no indigestar a los caminos

soy consentida en la razón de entender a dónde queremos ir
pero no existe
nos encontramos sólo con esbozos
de casonas perdidas en la naturaleza que nos hace espectadores
pero ... ¿dónde está nuestro paisaje?

____________________________


os remuíños apagan a sede das pedras
a memoria pode chegar a ser unha rúa sen saída
escurecendo aínda máis o óxido que nos implanta o cerebro
o baleiro engole a paisaxe e tódalas liturxias que ollan pra
tecer os espacios que regresan a ocupar os seus dominios

***

los remolinos apagan la sed de las piedras
la memoria puede llegar a ser una calle sin salida
oscureciendo aún más el óxido que nos implanta el cerebro
el vacío engulle el paisaje y todas las liturgias que miran para
tejer los espacios que regresan a ocupar sus dominios.

____________________________


o sabor da desolación, a perda de toda crenza
está nas mensaxes visuais
pero non en tódolos fenómenos de indicios visuais
A equivocación leva á reflexión
ou queda nun fantasma
un home pérdese, grava a froma de tocarse
e non se pode informar
Abatida, é símbolo de exterminación
pero Esta teima quere os lados de fóra
e tamén “as paisaxes con casas e corredores
sen ese lado de fóra, -coma o soño”
A importancia das demolicións ás veces
non a deixa durmir nunha nube nin xogar cos Arcos
por isto próxima sempre á mirada estática
destinada a perderse
algo quedará insaciado negando a fala

así semellante-
ese sabor da desolación é pedra de salmoira na carne

***

el sabor de la desolación, la pérdida de toda creencia
está en los mensajes visuales
pero no en todos los fenómenos de indicios visuales
La equivocación lleva a la reflexión
o se queda en un fantasma
un hombre se pierde, graba la forma de tocarse
y no se puede informar
Abatida, es símbolo de exterminación
pero Esta obsesión quiere los lados de afuera
y también “los paisajes con casas y pasillos
sin ese lado de afuera, -como el sueño”
La importancia de las demoliciones a veces
no la deja dormir en una nube ni jugar con los Arcos
por eso próxima siempre a la mirada estática
destinada a perderse
algo quedará insaciado negando el habla

así semejante-
ese sabor de desolación es piedra de salmuera en la carne

____________________________


necesito semello cos ollos aveludados de chuvia unha pálida
[alienada á escrita
ausencia que muda de corpo entre o disfrace e a parede do
[océano que debaixo
dos peitos ten unha cicatriz e unha tumba
Faino buscar e veredes do sulco replantadas linguas nos
[cabelos que con liño
tece e tece
ata escamar os brazos
que lle saen como insectos do peito
é capaz de poñerse a roer as nádegas que mesmo aborrece
só por pasar ó rumbo de pescador que segue a coller na
[beira cunchas
con gritos carniceiros
¡saudarme!
Mesmo se contempla tanto que non me pode saudar
e o único que imos é fechados chamando a coro: ¿É a túa casa?

***

necesito parezco con los ojos aterciopelados de lluvia una pálida
[alienada a la escritura
ausencia que cambia de cuerpo entre el disfraz y la pared
[del océano que debajo
de los senos tiene una cicatriz y una tumba
Hazlo buscar y vereis en el surco replantadas lenguas en los
[cabellos que con lino
teje y teje
hasta descamar los brazos
que le salen como insectos del pecho
es capaz de ponerse a roer las nalgas que incluso odia
sólo por pasar al rumbo de pescador que sige cogiendo en la
[orilla conchas
con gritos carniceros
¡saludadme!
Incluso se contempla tanto que no puede saludar
y lo único que vamos es cerrados llamando a coro: ¿Es tu casa?

____________________________


¿a quen están poñendo pensamentos no abismo dos tolos?
eran mortas de cumes sen tempo marcadas
na imposibilidade e no fío
¡non as empuxes! plantas de corpo rodeado teñen que poñer
[luz nos tanxidos
o peito está punzado por días dalgunhas delas que se me
[adiantan ós rostros,
regresan as desbandadas das aves
e queren escribir no seu niño con auga
ó mundo madrugador que lles inventou unha febre de seda
pra calalas,
non inventalas, nin sequera debullalas na hedra,
a irrecoñecíbel noite non recolle os teus ollos
a serpe segue na cova pero non ten manxar
sigo descampando areas, querendo retallar niños
que se chaman polo seu nome: Medo

Non me importo, teño xa o ollar atravesado de musgo
e o meu pulso escapa polo alcohol que
tende os brazos tan de présa como a sede do máis oculto lugar,
figos e unha casa de leite, teño que estar contigo
e só estou no mesmo lugar onde chían os vimbios

***

¿a quién le están poniendo pensamientos en el abismo de los locos?
eran muertas de cumbres sin tiempo marcadas
en la imposibilidad y el el filo
¡no las empujes! plantas de cuerpo rodeado tienen que traer
[luz a los tañidos
el pecho está punzado por días de algunhas de ellas que se me
[adelantan a los rostros,
regresan las bandadas de las aves
y quieren escribir en su nido con agua
al mundo madrugador que les inventó una fiebre de seda
para callarlas,
no inventarlas, ni siquiera desgranarlas en la hiedra,
la irreconocible noche no recoge tus ojos
la serpiente sigue en la cueva pero no tiene alimento
sigo descampando arenas, queriendo rehacer nidos
que se llaman por su nombre: Miedo

No me importo, tengo ya la mirada atravesada de musgo
y mi pulso escapa por el alcohol que
tiende los brazos tan a prisa como la sed del más oculto lugar,
higos y una casa de leche, tengo que estar contigo
y sólo estoy en el mismo lugar donde gritan los mimbres


(Del libro Ollos de sal, 1998)

 

Anxos Romeo (A Estrada-Pontevedra, 1965). Pintora y poeta, Anxos Romeo es Licenciada en Bellas Artes y ha participado en varias muestras artísticas desde 1993 entre las que destacan la exposición “Dezaseis Artistas Galegos” (Passau, Alemania) o el “Mail Art-Aktion” con motivo del Día Internacional de la Mujer. En 1996 publica el poemario A estatua con el que se da a conocer a través de un lenguaje de filiación surrealista que busca indagar en el poder de la palabra como artífice de la liberación del ser. En Ollos de sal (1998) se reafirma en esta forma descarnada de expresión a través de la búsqueda que el personaje central del libro lleva a cabo a través de la memoria y del mundo. Su obra está presente en las antologías Poesía ultimísima (Madrid, 1997), Mulher a facer vento (Lisboa, 1998) y A tribo das baleas (2001).- Volver al índice de Antología de Joven Poesía Gallega -Suscríbete a Enfocarte.com y recibe las actualizaciones en tu e-mail


:: Opina sobre esta nota en los nuevos Foros de ENFOCARTE ::


| Sumario | Editorial | Plástica | Collage | Pintura | Galería | Escultura | Fotografía I | Fotografía II | Desnudos | Galería Fotográfica I | Galería Fotográfica II | Literatura | Las 1001 noches | Destacado | Ensayo | Literatura II | Cuento I | Cuento II | Novela | Poesía I | Poesía II | Poesía III | Poesía IV | Poesía V | Poesía VI | Poesía VII | Poesía VIII | Filosofía I | Filosofía II | Pensamiento I | Pensamiento II | Cine I | Cine II | Cine III | Teatro I | Teatro II | Música |

| ANTOLOGIA DE JOVEN POESIA GALLEGA |


| Home| Staff | Colaboraciones | Directorio| Archivo | Buscador | Poesía semanal |
| Concursos |


Google
  Web www.enfocarte.com

 

Copyright © 2000-2007 Enfocarte.com /fvp.
Prohibida la reproducción de cualquier parte de este sitio web sin permiso del editor. Todos los derechos reservados.