Olga Novo- Volver al índice de Antología de Joven Poesía Gallega -


Antes a Vida

coma se as pupilas derretidas con areas de sal e de lixivia.

se amence e che din este sol recortado dos teatros de ópera
oh titiriteiros vendedores de trapos exhaustos de restos de comida
quincalla dos últimos suburbios
alcol que disemina arañas pola gorxa
iluminados nos bancos dos parques
intelixencia entregada ós tiros e á carcoma. velaí.

pero con isto se soldaban os ósos ós vinte anos.

no templo comérciase co teu amor.

-cámbioche un poema por un cromo de xogador de futbol.
un poema con rima por unhas gafas de sol.
un poema de alexandrinos por ese colar de mentira.

no templo comérciase co teu amor.
pero Antes a Vida.

antes a vida a folga do meu nome a manifestación en alto
do primeiro momento
dos amantes.

antes ela cá estraña distancia interposta
entre tódalas mentiras e o meu clítoris.

Antes a Vida.

e mesmo cando semella que
antes a vida antes
o destrozo da muller que frega os pratos no centro do teu corazón.

antes o teu violín que descende ó pracer dos teus beizos
un día
a extremidade dos concertos sobre o frío de Laponia.

Antes a Vida.

aínda sabendo que trocarían os versos por unha bolsa con trece moedas.
que con cada unha delas fabricarían mitos para salvar a patria.

antes a vida para contemplar contigo esta última noite
antes para que meu pai escoite o ventre dos seus animais
respirándolle dentro
a aldea minúscula que se me cae a cachos por dentro dos abrazos

Antes a Vida.

que está o meu avó queimando igrexas no centro do meu útero.

por iso antes levaremos a cabo a experiencia do amor nas cunetas
o estremecemento de terras nas orxías
tan só inundar a praza pública co seme que deixas neste verso.

ou tan só pechar os ollos sobre a tormenta adorable
que tén por nome a túa man.

antes ela cos seus fusís de fame no seu cancro de ovarios antes ela.
choverá sobre nós sobre os cabalos da miña memoria
sobre as tellas da nosa historia sen casa
sobre a vulva da muller que violaron cando poñía flores
na tumba do meu libro de versos.

antes a vida como a miña mai derramando mapoulas en xaneiro
ou simplemente coma min
dentro dela
desgarrándolle placentas
en xaneiro.

e como todo foi dito xa
Antes a Vida.


***

Antes la Vida

como si las pupilas derretidas con arenas de sal y de lejía.

si amanece y te dicen este sol recortado de los teatros de ópera
oh titiriteros vendedores de trapos exhaustos de restos de comida
chatarra de los últimos suburbios
alcohol que disemina arañas en la garganta
iluminados en los bancos de los parques
inteligencia entregada a los tiros y a la carcoma. he ahí.

pero con esto se soldaban los huesos a los veinte años.

en el templo se comercia con tu amor.

-te cambio un poema por un cromo de jugador de fútbol.
un poema con rima por unas gafas de sol.
un poema de alejandrinos por ese collar de mentira.

en el templo se comercia con tu amor.
pero Antes la Vida.

antes la vida la huelga de mi nombre la manifestación en alto
del primer momento
de los amantes.

antes ella que la extraña distancia interpuesta
entre todas las mentiras y mi clítoris.

Antes la Vida.

e incluso cuando parece que
antes la vida antes
el destrozo de la mujer que friega platos en el centro de tu corazón.

antes antes tu violín que desciende al placer de tus labios
un día
la extremidad de los conciertos sobre el frío de Laponia.

Antes la vida.

aun sabiendo que cambiarían los versos por una bolsa con trece monedas.
que con cada una de ellas fabricarían mitos para salvar la patria.

antes la vida para contemplar contigo esta última noche
antes para que mi padre escuche el vientre de sus animales
respirándole dentro
la aldea minúscula que se me cae a trozos por dentro del abrazo

Antes la vida.

que está mi abuelo quemando iglesias en el centro de mi útero.

por eso antes llevaremos a cabo la experiencia del amor en las cunetas
antes ella, el estremecimiento de tierra en las orgías
tan sólo inundar la plaza pública con el semen que dejas en el verso.

o tan sólo cerrar los ojos sobre la tormenta adorable
que tiene por nombre tu mano.

antes ella con sus fusiles de hambre en su cáncer de ovarios antes ella.
lloverá sobre nosotros sobre los caballos de mi memoria
sobre las tejas de nuestra historia sin casa
sobre la vulva de la mujer que violaron cuando ponía flores
en la tumba de mi libro de versos.

antes la vida como mi madre derramando amapolas en enero
o simplemente como yo
dentro de ella
desgarrándole placentas
en enero.

y como todo fue dicho ya
Antes la Vida.

____________________________


29 de xaneiro do 2002.

Querida mamá: estou aprendendo a ladrar.

une saison en enfer. repite comigo Une-Saison-En-Enfer.
trinta xeracións de meu analfabetas Eu estou aprendendo a ladrar.
marcar un nunca territorio coa epiglote
coma un cadelo coma un can de palleiro
escadelearme ata volver en min en can entón pronuncio
Walt Walt
Walt Whitman mamá.

estou aprendendo a ladrar.
póñome de cu pró sol agárrome a unha aixada e
tento imitar o son do cuco do cuco de cu pró sol entón
a miña gorxa esprémese de dor
e oulan coma nunca os futuros posibles que nos fan esbombar as veas
coma unha pota de leite na lareira.

os ollos do meu amor levan dentro
o troupeleo dos chocallos uncontrautro uncontrautro
da novena sinfonía de Gustav Mahler
mamá.

e eu míroche prós ollos prós olliños estás tan cansa
pero eu non e aquí
é o intre da furia can
escoito con atención a campá de cris
tal dos teus soños incumpridos
coma unha escultura delicada de Brancusi
de Cons tan tín Brancusi.

unha vez e outra vez o corazón grandísimo
igual ca unha cerrota andoa o outono es ti ou ou ou loba
velaquí me tés bailando berrando choutando
unha mestra gutural un volcanciño gutural
coma Virginia Woolf coma Virginia Woolf coma Virginia Woolf.

eu míroche prás mans podería lamberche as cicatrices das mans
ata que deran luz
e curarche as hernias discais cun só verso alexandrino
cunha sílaba de centeo cru cun oh-là-là e despois despois
contar unha por unha as túas canas enraizadas nas idades do mundo
a túa lingua plantígrada mamá
podería mesmo reestructurarche a osamenta
co implante dunha canción anarquista.

ás veces sinto a dor sedimentándose
lámina
por
lámina
coma a pizarra:
é un esguince emocional chantado na caluga
e para ladrar así ás veces é preciso chorar iodo
abrir os xeonllos cunha gadaña ata ver o sol tan preto
a tres centímetros do iris
mamá
eu tiña que mamar da túa médula
asombrar o mundo cando che baixa a compaixón ás caries
e ós peitos
caídos
co cansazo.

para poder ladrar eu tería que rillar durante anos
a túa alerxia ó pó á peluxe dos chopos
a túa anemia circulando en sentido inverso polo sangue
tería que ir contigo enterrar ó teu irmán de vintesete anos e
apretar a meixela para non tronzar a lingua
coa súa tuberculose mamaíña.

ben sei eu que para poder ladrar
tería que ir contigo á miña infancia
e verme case morrer deshidratada
e pregarlle á virxe na que non cres
que me devolvera á vida de tres meses e medio
e soldarme no teu colo para sempre
coma unha peza de ferro do teu ventre.

non penses que non sei que para poder ladrar
tería que ir contigo ás derradeiras horas
da mamá Carmiña agarrada ás catro puntas do seu pano
e ó teu bazo.

ben o sei ben sei eu todo
que para eu aprender este ladrido
á fin fixeron falla
mil mulleres lavando a reo no río de Saá
e mil arando e dúas mil cosendo e cinco mil
apañando cozas e garabullos no medio do monte e Ti
sobre todo ti plantando pinos nun serragoto inmenso
desaprendendo canto es
esfuracando as túas dúbidas.

Querida mamá: estou aprendendo a ladrar.

alguén me ve abríndome a queixada ata que a fendo e digo xa
xa ladro ou coma o can non non
coma Camille Claudel coma Camille Claudel coma Camille Claudel
coma Camille mamá no mármore
coma Camille
coma Walt Whitman Walter Benjamin vou mamá
vou deica ti
vou eu vou
outa
outa
ouh...

***

29 de enero del 2002.

Querida mamá: estoy aprendiendo a ladrar.

une saison en enfer. repite conmigo Une-Saison-En-Enfer.
mis treinta generaciones analfabetas Yo estoy aprendiendo a ladrar.
marcar un nunca territorio con la epiglotis
como un can como una perra cualquiera
emperrarme hasta volver en mí en can entonces pronuncio
Walt Walt
Walt Whitman mamá.

estoy aprendiendo a ladrar.
me pongo de culo al sol me agarro a una azada e
intento imitar el canto del cuco del cuco de culo al sol entonces
mi garganta se exprime de dolor
y aúllan como nunca los futuros posibles que nos abomban las venas
como un cazo de leche vertiéndose en el fuego.

los ojos de mi amor llevan dentro
el tintineo de los cencerros unocontraotro unocontraotro
de la novena sinfonía de Gustav Mahler
mamá.

y yo te miro a los ojos a los ojitos estás tan cansada
pero yo no y aquí
es el momento de la furia can
escucho con atención la campana de cris
tal de tus sueños incumplidos
como una escultura delicada de Brancusi
de Cons tan tín Brancusi.

una vez y otra vez el corazón tan grande
como una seta enorme el otoño eres tú auh auh auh loba
aquí me tienes bailando gritando saltando
una maestra gutural un volcancito gutural
como Virginia Woolf como Virginia Woolf como Virginia Woolf.

te miro las manos podría lamerte las cicatrices de las manos
hasta que dieran luz
y curarte las hernias discales con un solo verso alejandrino
con una sílaba de centeno crudo con un oh-là-là y después después
contar una por una tus canas enraizadas en las edades del mundo
tu lengua plantígrada mamá
podría incluso reestructurarte la osamenta
con el implante de una canción anarquista.

a veces siento el dolor sedimentándose
lámina
por
lámina
como la pizarra:
es un esguince emocional clavado en la nuca
y para ladrar así a veces es preciso llorar yodo
sajarme las rodillas con una guadaña hasta ver el sol tan cerca
a tres centímetros del iris
mamá
yo tenía que mamar de tu médula
asombrar al mundo cuando te baja la compasión a las caries
y a los pechos
caídos
de cansancio.

para poder ladrar yo tendría que roer durante años
tu alergia al polen a los vilanos de los chopos
tu anemia circulando en sentido inverso por la sangre
tendría que ir contigo a enterrar a tu hermano de veintisiete años y
apretar la mandíbula para no partirme la lengua
con su tuberculosis mamaíta.

sé muy bien que para poder ladrar
tendría que ir contigo a mi infancia
y verme a punto de morir deshidratada
y rogarle a la virgen en la que no crees
que me devolviese a la vida de tres meses y medio
y soldarme en tu regazo para siempre
como una pieza de hierro de tu vientre.

no pienses que no sé que para poder ladrar
tendría que ir contigo a las últimas horas
de la abuela Carmen agarrada a las cuatro puntas de su pañuelo
y a tu bazo.

yo sé muy bien sé todo
que para aprender este ladrido
al fin hicieron falta
mil mujeres lavando sin cesar en el río de Saá
y mil arando y dos mil cosiendo y cinco mil
recogiendo leños y raíces en mitad del monte y Tú
sobre todo tú plantando pinos en una sierra inmensa
desaprendiendo cuanto eres
agujereando tus dudas.

Querida mamá: estoy aprendiendo a ladrar.

alguien me ve abriéndome la mandíbula hasta hendirla y digo ya
ya ladro ouh como el perro no no
como Camille Claudel como Camille Claudel como Camille Claudel
como Camille mamá en el mármol
como Camille
como Walt Whitman Walter Benjamin voy mamá
voy hacia ti
voy yo voy
alta
alta
auh...

____________________________


a cousa vermella

esta esta Cousa Vermella: o canto dos grilos é aquí cen mil veces máis potente
có aguillón dun infarto
estelar.

pero ti xa o dis todo.
esta bárbara serpe enroscada no pescozo da inocencia que eu fun
esta cousa vermella que se fuga do seu centro e xa non é brasa
isto que ninguén soporta no seu máximo láser non é ningunha máquina
non é un exército
o seu paso furioso é un paso de espasmo.
pero ti xa o sabes.

xamais é o seu vermello do lacre ou da lacra esta cousa.

este inferno agardado desde o glaciar que me cobre tenrura
ela respira debaixo latexa por veces nunha xitana fiestra vermella

que eu recoñezo de inmediato esa luz que me chama esa luz que libera
comédeme pois animais todas femias
pero ti xa o clamas.

¿é mineral ferra?
¿é arácnido mol?
¿é cristal estoupado nos ollos dos escravos?

todo, meus amores antigos e futuros e inequívocos parias
é tan triste fóra
do círculo roxo.

animal da Lanterna
sei quén son seino ben por esta marca vermella
a anémona grande que ninguén feriu nunca.

seino porque unha vez Fun e nada conservo salvo que todo salva.

ousada Cousa Vermella que dis canto pensas carretaralo ó lombo
por mil anos ou máis ata que todo remate.
estrela arrancada que non levas á fronte:
agora lévala ruxindo no centro desa Cousa
Vermella.

e os meus ollos agrándanse nos parques eólicos
porque a miña solitaria lanterna ten aspas que xiran e xiran
ata nunca sei ónde.
fágoo todo soa prendida coma nun facho antigo. fágoo todo.

e esta Cousa Vermella persiste en calor e luz aínda non sei por cánto
nin ata cándo.
queima todo canto se achega a menos de dous millóns de anos luz
matriz adentro cerebro adentro a menos de dous millóns de anos luz.

rosetón altísimo
era febril crer indefinidamente na lóxica
na estructura
e na contención.
os seres habían preferir a convulsión á metralla ou á mudez
estaba claro que provocarían o nacemento dunha nova constelación.
pero ti moras nela.

vivir viaxes imaxinarias irlle ata o mesmo miolo da retina
para non veres nada.
eu vin estalar palitroques na preñez dunha femia
pra que deixara de selo
eu vin tetas a trinta mil mans o minuto.
pero ti saloucas despacio e xa non me dis nada.

a min a fe me saen gromos de pereira nos cotobelos
e é de tirar do inverno
cara algún outro tempo
a min dígovos que me traian avións a aterrizar ó ventre
ás pálpebras
deitada.
ás altas horas non son viúva non son esposa non son noiva
son tan só esta Cousa
Vermella.
non é viúva non é esposa non é noiva É.

pero nós somos porque non podiamos non selo tan só
porque tal vez nos queremos.

pero de súpeto o mundo qué é unha mosca nos ollos dun neno
qué demo é unha mosca roendo nas comisuras dos beizos dun neno.
pero ti saloucas ás présas e xa non me dis nada.

e porque ti xa mo fas eu proclamo esta Cousa Vermella
que se saia de si
pola rúa
nos autobuses vista de pasada
coma na vida
cres que todo precisa unha enorme e alegre desproporción
vermella
esta cousa virá será mente corazón e cona esta Cousa
Vermella
esta Cousa Vermella
esta Cousa.

***

la cosa roja

esta Cosa Roja: el canto de los grillos es aquí cien mil veces más potente
que el aguijón de un infarto
estelar.

pero tú ya lo dices todo.
esta bárbara serpiente enroscada en el cuello de la inocencia que fui
esta cosa roja que se fuga de su centro y ya no es brasa
esto que nadie soporta en su máximo láser no es ninguna máquina
no es un ejército
su paso furioso es un paso de espasmo.
pero tú ya lo sabes.

jamás es su rojo del lacre o de la lacra esta cosa.

este infierno aguardado desde el glaciar que me cubre ternura,
ella respira debajo late a veces desde una gitana ventana roja
que reconozco de inmediato esa luz que me llama esa luz que libera
comedme pues animales todas hembras
pero tú ya lo clamas.

¿es mineral hierra?
¿es arácnido blando?
¿es cristal estallado en los ojos de los esclavos?

todo mis amores antiguos y futuros e inequívocos parias
es tan triste fuera
del círculo rojo.

animal de la Linterna
sé quien soy lo sé bien por esta marca roja
la anémona grande
que nadie hirió nunca.

lo sé porque una vez Fui y nada conservo salvo que todo salva.

osada cosa roja que dices cuanto piensas lo llevarás a cuestas
por mil años o más hasta que todo termine.
estrella arrancada que no llevas en la frente:
ahora la llevas rugiendo en el centro de esa Cosa
Roja.

y mis ojos se agrandan en los parques eólicos
porque mi solitaria linterna tiene aspas que giran y giran
hasta nunca sé donde.

lo hago todo sola encendida como una antorcha antigua. lo hago todo.

y esta Cosa Roja persiste en calor y luz aún no sé por cuanto
ni hasta cuando.
quema todo cuanto se acerca a menos de dos millones de años luz
matriz adentro cerebro adentro a menos de dos millones de años luz.

rosetón altísimo,
era febril creer indefinidamente en la lógica
en la estructura
y en la contención.
los seres habrían de preferir la convulsión a la metralla o a la mudez
estaba claro que provocarían el nacimiento de una nueva constelación.

pero eres tú quien la habita.

vivir viajes imaginarios ir hasta la médula de su retina
para no ver nada.
yo he visto explotar digitales en la preñez de una hembra
para que dejara de serlo
yo he visto tetas a trienta mil manos el minuto
pero tú sollozas despacio y ya no dices nada.

a mí de verdad me nacen brotes de peral en los nudillos

y es por tirar del invierno hacia algún otro tiempo

a mí os digo que me traigan aviones a aterrizar al vientre

a los párpados

echada.

a altas horas no soy viuda no soy esposa no soy novia

soy solamente esta Cosa

Roja.

no es viuda no es esposa no es novia. Es.

pero nosotros somos porque no podíamos no serlo tan sólo

porque tal vez nos queremos.

pero de repente el mundo, qué es una mosca en los ojos de un niño

qué demonios es una mosca en las comisuras de los labios de un niño.

pero tú lloras a prisa y ya no dices nada.

y porque tú me lo haces yo proclamo esta Cosa Roja que se salga de si

por la calle

en los autobuses vista de pasada

como en la vida

crees que todo necesita una enorme y alegre desproporción roja

esta cosa vendrá será mente corazón y vulva esta Cosa

Roja

esta Cosa Roja

esta Cosa.

(De A cousa vermella, 2004.)

 

 


Olga Novo. Nace en 1975 en la aldea lucense de Vilarmao (Pobra do Brollón). Licenciada en Filología gallego - portuguesa, ejerce la docencia en la enseñanza secundaria. Ha colaborado en numerosos medios y publicaciones literarias especializadas como Unión Libre. Cadenos de vida e culturas , Moenia , Anuario de estudios galegos, Boletín Galego de Literatura o Ínsula , entre otras. Ha dirigido la revista Ólisbos , codirigido con la también poeta Yolanda Castaño, la publicación Valdeleite y ha formado parte del consejo de redacción de revistas como Animal, Unión Libre o Xistral.
Como poeta, se dá a conocer a través de revistas como Clave Orión, Ólisbos , Festa da palabra silenciada o Dorna . En 1996 publica su primer poemario, A teta sobre o sol (Ed. Do Dragón; 2ª ed. Letras de Cal, 1999). Con su segundo libro, Nós nus (Xerais, 1996), es galardonada con el premio Losada Diéguez de Creación. En 2001 se publica el libro de artista Magnalia (Ed. Espiral Maior), en el que colabora con el también poeta Juan Abeleira y la pintora Alexandra Domínguez. Su última obra poética es A cousa vermella (Espiral Maior, 2004).
Su obra ha sido recogida en antologías como La flama en el espejo (México, 1998), Mulher a fazer vento (Lisboa, 1998), Yo es otro. Autorretratos de la nueva poesía (Madrid, 2001), Diálogos de la lengua (2001) o Spain (Poetry from the Castilian, Catala, Basque and Galician languages) (Atlanta, 2003), entre otras. Ha sido traducida al castellano, francés e inglés.
Estudiosa de la literatura, ha dedicado numerosos ensayos y estudios en revistas especializadas sobre autores como André Breton, Fernando Pessoa, Eugenio Granell, Xohana Torres, Luz Pozo, Ánxel Fole, Antón Avilés de Taramancos, etc. En este ámbito ha publicado los libros Por un vocabulario galego do sexo. A terminoloxía erótica de Claudio Rodríguez Fer (Positivas, 1996) y O lume vital de Claudio Rodríguez Fer (1999). Su última obra de crítica literaria es Uxío Novoneyra: lingua loaira (en prensa).- Volver al índice de Antología de Joven Poesía Gallega -Suscríbete a Enfocarte.com y recibe las actualizaciones en tu e-mail


:: Opina sobre esta nota en los nuevos Foros de ENFOCARTE ::


| Sumario | Editorial | Plástica | Collage | Pintura | Galería | Escultura | Fotografía I | Fotografía II | Desnudos | Galería Fotográfica I | Galería Fotográfica II | Literatura | Las 1001 noches | Destacado | Ensayo | Literatura II | Cuento I | Cuento II | Novela | Poesía I | Poesía II | Poesía III | Poesía IV | Poesía V | Poesía VI | Poesía VII | Poesía VIII | Filosofía I | Filosofía II | Pensamiento I | Pensamiento II | Cine I | Cine II | Cine III | Teatro I | Teatro II | Música |

| ANTOLOGIA DE JOVEN POESIA GALLEGA |


| Home| Staff | Colaboraciones | Directorio| Archivo | Buscador | Poesía semanal |
| Concursos |


Google
  Web www.enfocarte.com

 

Copyright © 2000-2007 Enfocarte.com /fvp.
Prohibida la reproducción de cualquier parte de este sitio web sin permiso del editor. Todos los derechos reservados.