Rafael Lema- Volver al índice de Antología de Joven Poesía Gallega -


PRIMEIRA SINGRADURA

                            A 10-45. Atención máquina, largamos cabos. Ciabogamos a Erandio,
                            largamos remolques. Para. Fondo rizón estribor.

Queriamo-la luz a mediodía,
a través dos nosos húmedos ollos vela.
Queriamo-lo camiño cos tendóns quebrados,
coas voces perdidas nun aire insondable.
Acadamos ver cando xa estabamos cegados.
Ós intres de calma seguíu un aire alquitrán
e de novo o mar comezou a ondear
o seu baile no meu corpo.
Dos tempos dos espellos xurdiron
as horas das postas de sol.
Para dubidar de novo á beira dun río.
Para sair de novo, agora, outra vez
ó camiño.
E andar, ainda que descalzo.

                            A 18-30. Atención máquinas, comezamos a virar. A pique o rizón. Diversas
                            marchas. Todo avante, fora de puntas. Listos de máquinas.

Ulises non precisa zapatos
nin coñece as rotas.
No mar os camiños son os ronseis
que deixa o mariño. El trázaas a cada viaxe.
Pero si precisa compañeiros
para subir ós mastros, compadrear aventuras,
recolle-las velas
ateigadas de estrelas caídas ó longo da noite.
Voces antigas
non poden calar,
non poden rompe-lo silencio dun mar só.

Eu sei de ollos que non miraron ó seu peito,
eu sei de días que non coñecen misterios,
de camiños que se pegan ós meus pasos.
Eu sei de mares silentes
refuxio doutros bosques.
Esquézome da casa, da miña horta, da chalana
de pescar crepúsculos con redes e canas de oso,
cos dentes.
Os brazos multiplicados
nos remos,
a anguria rilada entre cancións.
Debaixo de cada home berros sen nome,
nenos devorados na súa pureza primeira.

Agora que os cans ladran en alta mar,
acórdome dun soño azul coma río lastimeiro.

                            A 19-12. Castro ó través, d:2. Punta Pescador ó través, d:3

Ó fondo dúas praias dormen, no medio dun faro branco
úneas ou sepáraas co seu alento.
Os montes pa algazo, o sol coma navío.
A gaivota sorrí convertida en can.
¡Mira!, choran por unha revolución de caraveles murchos.
“Sei que vou perder, mais combatirei”.
“Funme sen nada, que mais quero”.
Pozo, caída, todos
tiñan facilidade para daren rosas
e crearen intres de ilusión.
Anunciamos tormenta, amarrouse a frota
ó foso.
Apenas recordamo-los momentos,
esquecemo-lo camiño ou os camiños.

                            A 20-40. Cabo Allo 180/v a 6'55. Cabo Maior 180/v a 8 3/4 millas. San
                            Emeterio 180/v a 18 millas.

Chegamos á luz daquela illa.
Coma extranxeiros que non entende a súa lingua
acercámonos con arrepío a ela.
Vén a nós. Amámola.
E no mesmo silencio fómonos.

                            FINALIZAMO-LA PRESENTE SINGRADURA CON VENTO FRESQUIÑO DO
                            NW E MARUXÍA DO MESMO. CEO SEMICUBERTO E BOA VISIBILIDADE.

                            NO MAR A UN DE NOVEMBRO


***

PRIMERA SINGLADURA

                            A 10-45. Atención máquina, largamos cabos. Ciabogamos a Erandio,
                            largamos remolques. Para. Fondo ancla estribor.

Queríamos la luz a mediodía,
a través de nuestros húmedos ojos verla.
Queríamos el camino con los tendones quebrados,
con las voces perdidas en un aire insondable.
Llegamos a ver cuando ya estábamos ciegos.
A los instantes de calma siguió un aire alquitrán
y de nuevo el mar empezó a ondear
su baile en mi cuerpo.
De los tiempos de los espejos surgieron
las horas de las puestas de sol.
Para dudar de nuevo a la orilla de un río.
Para salir de nuevo, ahora, otra vez
al camino.
Y andar, aunque descalzo.

                            A 18-30. Atención máquinas, empezamos a virar. A pique el ancla. Diversas
                            marchas. Todo avante, fuera de puntas. Listos de máquinas.

Ulises no necesita zapatos
ni conoce las rutas.
En el mar los caminos son las estelas
que deja el marinero. El las traza en cada viaje.
Pero sí necesita compañeros
para subir a los mástiles, compadrear aventuras,
recoger las velas
repletas de estrellas caidas a lo largo de la noche.
Voces antiguas
no pueden callar,
no pueden romper el silencio de un mar solitario.

Yo sé de ojos que no miraron a su pecho,
yo sé de días que no conocen misterios,
de caminos que se pegan a mis pasos.
Yo sé de mares silentes
refugio de otros bosques.
Me olvido de la casa, de mi huerto, de la chalana
de pescar crepúsculos con redes y cañas de hueso,
con los dientes.
Los brazos multiplicados
en los remos,
la angustia rumiada entre canciones.
Debajo de cada hombre gritos sin nombre,
niños devorados en su pureza primera.

Ahora que los perros ladran en alta mar,
me acuerdo de un sueño azul como un río lastimero.

                            A 19-12. Castro al través, d:2. Punta Pescador al través, d:3

Al fondo dos playas duermen, en medio un faro blanco
las une o las separa con su aliento.
Los montes para argazo, el sol como un navío.
La gaviota sonríe convertida en perro.
¡Mira!, lloran por una revolución de claveles marchitos.
“Sé que voy a perder, pero combatiré”.
“Me fui sin nada, qué más quiero”.
Pozo, caída, todos
tenían facilidad para dar rosas
y crear instantes de ilusión.
Anunciamos tormenta, se ha amarrado la flota
al foso
Apenas recordamos los momentos,
olvidamos el camino ó los caminos.

                            A 20-40. Cabo Allo 180/v a 6'55. Cabo Maior 180/v a 8 3/4 millas. San
                            Emeterio 180/v a 18 millas.

Llegamos a la luz de aquella isla.
Como extranjeros que no entienden su lengua
nos acercamos con estremecimiento a ella.
Viene a nosotros. La amamos.
Y en el mismo silencio nos fuimos.

                            FINALIZAMOS LA PRESENTE SINGLADURA CON VIENTO FRESQUITO DE
                            NW Y MAREJADILLA DEL MISMO. CIELO SEMICUBIERTO Y BUENA VISIBILIDAD.

                            EN EL MAR A UNO DE NOVIEMBRE

____________________________


SEGUNDA SINGRADURA

Pasados son os tempos da destrucción
e o ocaso.
Xa non acostumo a ver cae-la furia,
condenada a un maremagnum de seos
ou a candura dun corpo
xelatina amasada.

Non hai que agardar, este é o mellor intre
para deixa-la illa.
Non te levaron, traidores, os remeiros.
Ti foches e viviches nela
longo tempo.
Non hai lúas de cristal nin noites
que non duren cen anos ó agocho dos seus milleiros de días.

Non hai barqueiro, a praia é de area fina,
está deserta.
Déixala igual que a colleches,
borraxeira e peitos de marfil
nos teus ollos.

Volves ó mar, desanda-la estela coñecida.
A túa equipaxe é lixeira, peregrino.
A ría nin se abre nin se fecha ó teu paso,
pode que nin tan siquera te mire.
Tódolos regresos son despedidas,
tódalas despedidas son abismos.
Camiña, camiña, que desandas.
Cortará-las mesmas flores que te marcaron
con espiñas de óxido.

Soñará-la túa vida antes de vivi-lo teu soño
cando xa non conta mais ca un silencio,
un silencio,
serás feliz cun papel en branco e unha pluma.
Acordaraste da viaxe, a illa, o retorno
dos abrazos e das despedidas
as follas caídas da lúa.

Pasados os tempos de noites e fiestras
conserva o sabor do sal na túa boca
e bícate os hombros.
Enchéndote de ti o teu corazón ensancha
e daste sen repulsa, sen darte conta.
Entrega-lo teu legado: uns ollos que miran.

                            NO MAR A OITO DE NOVEMBRO


***

SEGUNDA SINGLADURA

Pasados están los tiempos de la destrucción
y el ocaso.
Ya no acostumbro a ver caer la furia,
condenada a un maremagnum de senos
o a la calidez de un cuerpo,
gelatina amasada.

No hay que esperar, este es el mejor momento
para dejar la isla.
No se te llevaron, traidores, los remeros.
Tu fuiste y viviste en ella
largo tiempo.
No hay lunas de cristal ni noches
que no duren cien años en el escondite de sus miles de días.

No hay barquero, la playa es de arena fina,
está desierta.
Déjala igual que la cogiste,
niebla y pechos de marfil
en tus ojos.

Vuelves al mar, desandas la estela conocida.
Tu equipaje es ligero, peregrino.
La ría ni se abre ni se cierra a tu paso,
puede que ni tan siquiera te mire.
Todos los regresos son despedidas,
todas las despedidas son abismos.
Camina, camina, que desandas.
Cortarás las mismas flores que te marcaron
con espinas de óxido.

Soñarás tu vida antes de vivir tu sueño
cuando ya no cuenta más que un silencio,
un silencio,
serás feliz con un papel en blanco y una pluma.
Te acordarás del viaje, la isla, el retorno
de los abrazos y las despedidas
las hojas caidas de la luna.

Pasados los tiempos de noches y ventanas
conserva el sabor de la sal en tu boca
y bésate los hombros.
Llenándote de ti tu corazón se ensancha
y te das sin repulsa, sin darte cuenta.
Entregas tu legado: unos ojos que miran.

                            EN EL MAR A OCHO DE NOVIEMBRE

____________________________


TERCEIRA SINGRADURA

Agora viaxo,
lento tren, campos de neve.
O meu reloxo parou,
o sol cobarde teme a lonxanía.

Telémaco non dorme, aló na súa torre de ouro,
brancas sabas, o seu mundo de area, a súa fiestra.
No faiado xoga o meu irmán
con soldados tolleitos,
unha estrela caeu no palleiro.
A miña infancia cansa camiña lenta.

Mares de xelatina
onde navegan deuses,
vendo a miña alma
por un cine de bairro.

Lonxe todo, moi lonxe,
rodeado de cinc quente
a babor e a estribor.
Cego, xordo ós homes, recordo.

                            NO MAR A DEZAOITO DE NOVEMBRO


***

TERCERA SINGLADURA

Ahora viajo,
lento tren, campos de nieve.
Mi reloj se detuvo,
el sol cobarde teme a la lejanía.

Telémaco no duerme, allá en su torre de oro,
blancas sábanas, su mundo de arena, su ventana.
En el desván juega mi hermano
con soldados tullidos,
una estrella cayó en el pajar.
Mi infancia cansada camina lenta.

Mares de gelatina
donde navegan dioses,
vendo mi alma
por un cine de barrio.

Lejos de todo, muy lejos,
rodeado de cinc caliente
a babor y a estribor.
Ciego, sordo a los hombres, recuerdo.

                            EN EL MAR A DIECIOCHO DE NOVIEMBRE

____________________________


A cidade pantasma xurdía a contragolpe
entre a néboa extranxeira de ácido.
Os minaretes alzados, os templos e zigurats,
vinte teclas de piano vertical
cara a Vía Láctea.
Un teléfono
lévate á rúa das gaivotas de cemento e aceiro,
baixo a nube branca do sur,
o peixe salgado,
o aire fume de tabaco forte.
Home, non podes voar, a terra reclámate.
Irse ás alturas é unha ameaza,
atráete, desfaite o intento de ser ave.
A roda xira sen cesar: non voarás.
O final naceu no porto sureño de saída.
Todo retornará, a roda xira.
Home, foches con apenas os teus vinte anos
sobre o ombro.
A muller gorda fixo a maleta.
Non sentiche-lo bico. Logo en rúas extrañas
o arsénico das longas horas
díxoche: esa muller é a túa nai. E amáchela,
choraches coma un neno feito grande,
o espello corroborou a túa madurez.
Co ouro roubado ós negreiros
compraches unha hora de agarimos e bicos
nun pequeno oasis con pecas,
moles medias, perfume barato.
A xenebra rasca coma barba de tres días.

***

La ciudad fantasma surgía a contragolpe
entre la niebla extranjera de ácido.
Los minaretes alzados, los templos y zigurats,
veinte teclas de piano vertical
hacia la Vía Láctea.
Un teléfono
te lleva a la calle de las gaviotas de cemento y acero,
bajo la nube blanca del sur,
el pescado salado,
el aire humo de tabaco fuerte.
Hombre, no puedes volar, la tierra te reclama.
Irse a las alturas es una amenaza,
te atrae, te deshace el intento de ser ave.
La rueda gira sin cesar: no volarás.
El final nació en el puerto sureño de salida.
Todo retornará, la rueda gira.
Hombre, te fuiste con a penas veinte años
sobre el hombro.
La mujer gorda hizo la maleta.
No notaste el beso. Después en calles extrañas
el arsénico de las largas horas
te dijo: esa mujer es tu madre. Y la amaste,
lloraste como un niño grande,
el espejo corroboró tu madurez.
Con el oro robado a los negreros
compraste una hora de caricias y besos
en un pequeño oasis con pecas,
suaves medias, perfume barato.
La ginebra rasca como barba de tres días.


(Del libro Cemiterio das gaivotas, 1993)

____________________________


O sol nace igual un neno,
sae dun útero umbrío, verde.
Morre coma un deus
fermosamente
afumando a coca e leite de égoa.
Talmente un deses heroes gregos
coa cabeza alta e bronce no peito,
dono dunha taberna do porto
onde vai bo de escoitar
relatos de mariños
e canteiros
de torres, campanarios e pontes.
Asi morre
e leva ó día
preso pola gorxa
ó seu abismo.

***

El sol nace igual que un niño,
sale de un útero umbrío, verde.
Muere como un dios
hermosamente
humeando a coca y a leche de yegua.
Talmente uno de esos héroes griegos
con la cabeza alta y bronce en el pecho,
dueño de una taberna portuaria
donde está cansado de escuchar
relatos de marineros
y canteros
de torres, campanarios y puentes.
Así muere
y se lleva al día
preso por la garganta
a su abismo.

____________________________


Un soño vertical de pedra, cal e vidro
axiganta a súa sombra sobre as penas.
Luminosa opalita, cristal, peito de aro,
a luz é un misterio derramado no escuro,
enemigo do ladrón e do amante.
Dentellada de nácar nas cousas ocultas.

Vella torre caída preto do alto faro,
lámpadas de carbón e parafina,
cables tensos por onde entrou, eléctrico, un reiseñor,
albor, estrella, ouro salpreso,
para outear abismos
e bourar océanos da lama verde.

A luz muda o sono dos touciñeiros e das londras,
alimenta cabalos do demo,
e consúmeos coma martiño,
con voraz fígado
sal nas manillas de óxido.

Vatios de amor, filamentos en éxtase,
polen de estrelas,
lazo enriba de visgo e amatista.
Inunda as mans de vida.

***

Un sueño vertical de piedra, cal y vidrio
agiganta su sombra sobre las piedras.
Luminosa opalita, cristal, pecho de aro,
la luz es un misterio derramado sobre lo oscuro,
enemigo del ladrón y del amante.
Dentellada de nácar en las cosas ocultas.

Vieja torre caída cerca del alto faro,
lámparas de carbón y parafina,
cables tensos por donde entró, eléctrico, un ruiseñor,
albor, estrella, oro salado,
para otear abismos
y golpear océanos de limo verde.

La luz cambia el sueño de los murciélagos y de las nutrias,
alimenta libélulas,
y los consume como martín pescador,
con su voraz hígado
sal en las manijas de óxido.

Vatios de amor, filamentos en éxtasis,
polen de estrellas,
hielo encima de musgo y amatista.
Inunda las manos de vida.


(Del libro Os versos do último torreiro, 1994)

____________________________


Coma un can coma un neno mendigando un doce
coma un río de imposible laio
así a miña alma errante pola bocana da noite
que destapa os seus encantos
os seus brancos osos calizos
así a miña alma errante co seu ronsel
a súa estela
anda na túa procura
e só acada a chuvia púrpura
condensada no mar cando atardece
a brancura perdida da neve xa fundida
un puño de silencio entre dos vales.
Os anxos loitan nos xardíns
ocupados por estatuas de alabastro e ámbar
ocupados pola sombra
do santo dos chuzos asaetado
coma un negro ou un xudeo
coma o fillo dun país dos montes sacros
crucificado no medio e medio da plantación
nas canas dun inxenio nunha illa de algazo.

***

Como un perro como un niño mendigando un dulce
como un río de imposible queja
así mi alma errante por la bocana de la noche
que destapa sus encantos
sus blancos huesos calizos
así mi alma errante con su estela
su estela
te busca
y solamente consigue la lluvia púrpura
condensada en el mar cuando atardece
la blancura perdida de la nieve ya fundida
un puñado de silencio entre dos valles.
Los ángeles luchan en los jardines
ocupados por estatuas de alabastro y ámbar
ocupados por la sombra
del santo de los dardos asaeteado
como un negro ó un judío
como el hijo del país de los montes sacros
crucificado en medio de la plantación
en las cañas de un ingenio en una isla de algas.

____________________________


Érgome co meu país tódalas mañás ben cedo
Érgome coa dor das súas mulleres
que sofren a casa e a tradición
E durmo con el nos meus soños
coa pátina malva do recordo
Coa esperanza dun día espléndido
de lume e peito de buvela.
Aprendín a escoitar a terra que te fixo
co teu corpo de xunco
O sorriso soldado.
Supen por que disque o mar de Traba canta cando sopra o vento
E a mareira ven ó areal presa de lobos.
Ese boureo non é un bastardo laio non é aviso de tronada.
O son deste país vivo por enriba dos ollos e das tebras
No medio das fragas nas lobeiras nas guitarras caoba
Na nenez degolada nos faiados de caixas de discos
Poster de Deep Purple e tebeos
Con cartas de pasados recordos que nos deixan
Unha sede na gorxa de capitán sen barco.

***

Me levanto con mi país todas las mañanas bien temprano
Me levanto con el dolor de sus mujeres
que sufren la casa y la tradición
Y duermo con él en mis sueños
con la pátina malva del recuerdo
Con la esperanza de un día espléndido
de fuego y pecho de abubilla.
Aprendí a escuchar a la tierra que te hizo
con tu cuerpo de junco
La sonrisa pegada.
Supe por qué se dice que el mar de Traba canta cuando sopla el viento
Y la marejada viene al arenal víctima de lobos.
Ese estruendo no es una bastarda queja no es aviso de tronada.
El sonido de este país vivo por encima de los ojos y las tinieblas
en medio de los bosques en los cubiles en las guitarras caoba
en la niñez degollada en los desvanes de cajas de discos
Poster de Deep Purple y tebeos
Con cartas de pasados recuerdos que nos dejan
una sed en la garganta de capitán sin barco.

____________________________


Podías ser luz vir doutra fiestra
Arder coma unha rosa
A trincada do can na area fina
Na terra truncada polo mar
E faro ferido polo lóstrego
Os teus labios os teus labios os teus labios.

***

Podías ser luz venir de outra ventana
Arder como una rosa
el mordisco del perro en la arena fina
en la tierra truncada por el mar
y el faro herido por un rayo
tus labios tus labios tus labios.

____________________________


Debaixo deste ceo hai homes
os teus deuses os meus avós esquecen
que hai homes debaixo do ceo
con resposta con ecos con materia cubrindo o vasto espacio
e co peso dun pais no lombo
casta inmortal de lingua milenaria
cansa de pasar fame cansa de camposantos con bandeiras
falsos héroes de palla cruz de freixo
e a voz maldita da santa que pide a esmola doutros versos
... ¡ánimo compañeiros!
Toda a terra é dos homes....

***

Debajo de este cielo hay hombras
tus dioses mis abuelos olvidan
que hay hombres debajo del cielo
con respuesta con ecos con materia cubriendo el vasto espacio
y con el peso de un país a la espalda
casta inmortal de lengua milenaria
cansada de pasar hambre cansada de cementerios con banderas
falsos heroes de paja cruz de fresno
y la voz maldita de la santa que pide la limosna de otros versos
... ¡ánimo compañeros!
Toda la tierra es de los hombres...

(Del libro Atlántida, 1999)


Rafael Lema (Ponte do Porto-A Coruña, 1967) Licenciado en Ciencias Ambientales, Imagen y Sonido, así como en Filología Hispánica. Rafael Lema ha trabajado en diversos medios de prensa y radio. Presidente del colectivo ecologista PX, novelista (Flores negras, 1998 y Capitán Araña, 1999) y poeta, ha ganado algunos de los más prestigiosos premios gallegos como el Espiral Maior (en su primera convocatoria) con Cemiterio das gaivotas (Cementerio de gaviotas, 1993), el Concello de Carral con Atlántida (1999) y el accésit del Premio Esquío por Luces de N.Y. (2001). Además su obra poética se encuentra recogida en las plaquettes Os versos do último torreiro (Los versos del último farero, 1994) y Costa da Morte (1995) editadas por el Colectivo poético Blas Espín del que también ha formado parte. Destaca en Rafael Lema la presencia constante del mar como tema poético, siempre un mar vivido a través de los viajes y los personajes que están en contacto permanente con él y donde se nos muestra la influencia de uno de los grandes poetas de la vanguardia gallega, Manuel Antonio, en la experimentación de la singladura como metáfora de la vida.- Volver al índice de Antología de Joven Poesía Gallega -Suscríbete a Enfocarte.com y recibe las actualizaciones en tu e-mail


:: Opina sobre esta nota en los nuevos Foros de ENFOCARTE ::


| Sumario | Editorial | Plástica | Collage | Pintura | Galería | Escultura | Fotografía I | Fotografía II | Desnudos | Galería Fotográfica I | Galería Fotográfica II | Literatura | Las 1001 noches | Destacado | Ensayo | Literatura II | Cuento I | Cuento II | Novela | Poesía I | Poesía II | Poesía III | Poesía IV | Poesía V | Poesía VI | Poesía VII | Poesía VIII | Filosofía I | Filosofía II | Pensamiento I | Pensamiento II | Cine I | Cine II | Cine III | Teatro I | Teatro II | Música |

| ANTOLOGIA DE JOVEN POESIA GALLEGA |


| Home| Staff | Colaboraciones | Directorio| Archivo | Buscador | Poesía semanal |
| Concursos |


Google
  Web www.enfocarte.com

 

Copyright © 2000-2007 Enfocarte.com /fvp.
Prohibida la reproducción de cualquier parte de este sitio web sin permiso del editor. Todos los derechos reservados.