María Lado- Volver al índice de Antología de Joven Poesía Gallega -


...da muller que foxe dos peitos...

Teño mentiras amarradas á traquea
por iso cuspo en intentos de anorexia.
Teño unha bala proxectada no peito
e bótasme sal na ferida aberta.
Teño medo de que non saibas coser
con teas de viúva negra o meu corpo.
Teño o embigo medrado de medo
para alugarte mellor, se vés de roxo.
Teño cogomelos do pan no útero
teño queixo con furadiños nos pulmóns
teño chícharos insomnes entre as costelas
teño un virus publicitario na autoestima
teño instintos que me psicanalizan
teño sorte... de que me teñas.

***

...de la mujer que huye de los pechos....

Tengo mentiras atadas a la tráquea
por eso escupo en intentos de anorexia.
Tengo una bala proyectada en el pecho
y me echas sal en la herida abierta.
Tengo miedo de que no sepas coser
con telas de viuda negra mi cuerpo.
Tengo el ombligo crecido de miedo
Para alquilarte mejor, si vienes de rojo.
Tengo setas del pan en el útero,
tengo queso con agujeritos en los pulmones
tengo guisantes insomnes entre las costillas
tengo un virus publicitario en la autoestima
tengo instintos que me psicoanalizan
tengo suerte... de que me tengas.

_______________________

...do incesto edénico...

hai arañeiras de mitos fóra,
o asubio inexistente
o murmurar morboso
morden o valado do monte.
( Eva ve a rexión das serpes polo punto de luz)
E esvara...
Pola fría
             branca
                         suave pel
(Eva amárrase á costela do novo ser)
Entra no ramallo da árbore salobre,
quece entre os peitos o froito,
renace da escuma das augas albinas,
e descansa sobre un enorme pene de herba,
xurdido do incrible océano.

***

....del incesto edénico....

hay telas de araña de mitos fuera,
el silbido inexistente
el murmurar morboso
muerden la pared del monte.
(Eva ve la región de las serpientes por el punto de luz)
y resbala
por la fría
               blanca
                           suave piel
(Eva se ata a la costilla del nuevo ser)
entra en el ramaje del árbol salobre
calienta entre los pechos el fruto,
renace de la espuma de las aguas albinas,
y descansa sobre un enorme pene de hierba,
surgido del increible océano.


(Del libro A primeira visión, Letras de Cal, 1997)


_______________________


Como se pega a min esa cousa que quedou na casa baldeira
como senta na trandeira cando poño a roupa a chorar
e turra polos meus brazos cara abaixo pola fiestra
como ás tardes á hora da merenda
abre o caixón daquel noso chinero
dáme á man o coitelo de serra e tenme ata a deshora a cortar pan
duro coma a carne con óso
anaquiños moleculares de pan reseso
ou acende o gas
deixando que saia da butano por toda a atmósfera
e non sabe cocinar nada
ou enche a bañeira de auga para a miña cabeza de peixe
    despois anégaseme e teño que librala polos ollos
ou abrígame do frío cos poemas todos que deixei sen rematar
    e préndeme un cigarro tras outro
OU COLGA AS SABAS E OS PANOS DA COCIÑA DO TEITO E PENDÚRAME
    ATA QUE DEVOLVO e sempre SEMPRE SEMPRE
devolvo o mesmo
espaguetisaantenadatelevisiónocoiteliñoquemeregaloumiñanaiamacetaverde
oniñodospaxarosasfotografíasdasparedesofruteiroocaldeirodefregaramopa
peludaaradiomediopaquetedepanosaspotasdasnosasavoas e o demáis
todo o que deixou marcas nas paredes de que estiverades aquí e de que
marchárades porque levastes todo o que facía falla para marchar
menos esa cousa que ten a casa baldeira
esa que me traspasa.

***


Como se pega a mi esa cosa que se ha quedado en la casa vacía
cómo se sienta en el tendal cuando pongo la ropa a llorar
y tira de mis brazos hacia abajo por la ventana
cómo por las tardes a la hora de la merienda
abre el cajón de aquella alacena nuestra
me pone en la mano el cuchillo de sierra y me tiene hasta deshoras cortando pan
duro como la carne con hueso
trocitos moleculares de pan revenido
o enciende el gas
dejando que salga del butano por toda la atmósfera
y no sabe cocinar nada
o llena la bañera de agua para mi cabeza de pez
    después se me inunda y tengo que librarla por los ojos
o me abriga del frío con los poemas que he dejado sin acabar
    y me enciende un cigarro tras otro
O CUELGA LAS SÁBANAS Y LOS PAÑOS DE LA COCINA DEL TECHO
Y TAMBIÉN A MI
    HASTA QUE VOMITO y siempre SIEMPRE SIEMPRE
vomito lo mismo
espaguetislaantenadelatelevisiónelcuchilloquemeregalómimadrelamacetaverdeelnidodelos
pájaroslasfotografíasdelasparedeselfruteroelcubodefregarlamopapeludalaradiomediopaquete
deservilletaslaspotasdenuestrasabuelas y lo demás
todo lo que dejó marcas en las paredes de que habíais estado aquí y de que
os habíais marchado porque os llevasteis todo lo que hacía falta para marcharse
menos esa cosa que tiene la casa vacía
esa que me traspasa.

_______________________ando polo corredor na soidade que deixaron os bolsos de viaxe
vou do primeiro cuarto terriblemente osixenado
    ó teu cuarto que só che reserva un recordo asmático
                                                  e un luqui con dous cigarros
e ten quilómetros de ausencia porque antes de ter marchado
xa non eras desta cama
¿valos fumar? non che vou dicir nada pero é o pouso que quedou
como comer nun morto se fósemos asasinos en serie
como comer no noso cliente
como eu sendo nena comendo naquela primeira soidade matrimonial
maría ven cear comigo que fixen unha tortilla
mamá papá fixo unha tortilla e fun e estaba ben contento e eu
a tortilla insoportable peor que as túas ¿óesme?
pero a alegría enchíanos a boca comendo naquel amor de corpo presente
¿gústache? si papá está moi boa
¿como as de mamá? non mellor

se ti fumas un déixame o outro para min e fumeino
ata me fixo tusir e fixo eco nas paredes e parecésteme sentada na cama
era como a alegría de antes
síntoo terche asasinado.

***

Ando por el pasillo en la soledad que dejaron los bolsos de viaje
voy del primer cuarto terriblemente oxigenado
     a tu cuarto que solo te reserva un recuerdo asmático
                                     y un luqui con dos cigarros
y tiene quilómetros de ausencia porque antes de haberte marchado
ya no eras de esta cama
¿los vas a fumar? no te voy a decir nada pero es el pozo que ha quedado
como comer sobre un muerto si fuésemos asesinos en serie
como comer con nuestro cliente
como yo siendo niña comiendo en aquella primera soledad matrimonial
maría ven a cenar conmigo que he hecho una tortilla
mamá papá han hecho una tortilla y fui y estaba muy contento y yo
la tortilla insoportable peor que las tuyas ¿me oyes?
pero la alegría nos llenaba la boca comiendo en aquel amor de cuerpo presente

¿te gusta?si papá está muy buena
¿cómo las de mamá? No mejor

si tú fumas uno déjame el otro para mí y lo fumé
incluso me hizo toser e hizo eco en las paredes y me pareciste sentada en la cama
era como la alegría de antes
lo siento haberte asesinado.

_______________________


esta é a casa nova dun día dourado polo sol
vou ficar aquí a facer café

eu cheguei de non ter unha fala e neno a casa caéme no regazo
xa sabes que me fai chorar como unha imbécil

alugamos unha tarde dourada e a casa nova saeunos pola boca
estaba alí toda o sol que nunca vira
repousando no bico das lousas

***

esta es la casa nueva de un día dorado por el sol
voy a quedarme aquí haciendo café

yo llegué de no tener ni un habla y chico la casa se me cae en el regazo
ya sabes que me hace llorar como una imbécil

alquilamos una tarde dorada y la casa nueva nos salió por la boca
estaba allí todo el sol que nunca había visto
reposando en la boca de las baldosas.

_______________________


para o sindicato de tirados ¿pódese?

antollouseme un tostador de pan
quero un obxeto que nos recorde
que vaia amarelando con nós
como a natacha e collo rebandas do pan de onte
que me dixo miña avoa que se fai así
e téñoche as tostas listas para cando te ergas

¿e se te vas
              ou mercas un coche?
e se te vas ou mercas un coche
eu sigo facendo tostas todas as mañáns
e énchoas de bicos e de natacha
e pégochas nos retrovisores
fíxenllo unha vez ó cura por berrarme
porque eu era así de baixiña e non lle chegaba á auga bendita
e pagounas ca nai de meu pai e meu pai ofreceulle unhas ostias ó cura
e botáronnos da iglesia de toda
se te vas ou mercas un coche
mellor leva contigo o tostador do pan.

***

para el sindicato de tirados ¿se puede?

se me ha antojado un tostador de pan
quiero un objeto que nos recuerde
que vaya amarilleando con nosotros
como la natacha y cojo rebanadas del pan de ayer
que me dijo mi abuela uqe se hace así
y te tengo las tostadas listas para cuando te levantes

¿y si te vas
              o compras un coche?
y si te vas o compras un coche
yo sigo haciéndote tostadas todas las mañanas
y las lleno de besos y de natacha
y te las pego en los retrovisores
se lo hice una vez al cura por gritarme
porque yo era así de bajita y no le llegaba al agua bendita
y lo pagó con la madre de mi padre
y mi padre le ofreció unas hostias al cura
y nos echaron de la iglesia de toda
si te vas o compras un coche
mejor lleva contigo el tostador de pan.

_______________________


o bote do azucre
este bote
porque nunca o nomeamos mellor
é cárcere de vidro de conversas e favores dos vecinos insomnes
director do preludio para ferrada e pocillos
eles saben do que falo
do bote ó que lle comemos a médula a culleradas sen respiro
cadáver que enterramos en doce para non ulilo a podrecer
velo descarnar sabelo falando
entre as follas de caña pechadas ó vacío
é a hora do café para o inquilino alúgame ti un pouco de cariño
gústame porque hai pouco que viñestes
que aínda está
a culleriña dentro.

***

el bote del azúcar
este bote
porque nunca lo hemos nombrado mejor
es cárcel de vidrio de conversaciones y favores de los vecinos insomnes
director del preludio para cazo y tazas de café
ellos saben de lo que hablo
del bote al que le comemos la médula a cucharadas sin respiro
cadáver que enterramos en dulce para no verlo descarnarse
para que no lo sepamos hablando
entre las hojas de caña cerradas al vacío
es la hora del café para el inquilino alquílame tú un poco de cariño
me gusta porque hace poco que has venido
que todavía está
la cucharilla dentro.


(Del libro casa atlántica casa cabarte, 2001. Traducción de Iolanda Ogando)

_______________________


cuqui é pequeno de máis para ser un osiño de peluxe
e cáelle o naris
por iso non lle gusta ir á lavadora
nin que mamá o colgue a secar polas orellas
ademáis
bótame de menos durante o centrifugado
    e eu a el                       ¿e se lle doe?
    as orellas                      ¿e se lle doen as orellas das pinzas?
    ou estar só tanto tempo na trandeira

e eu a el       sobre todo hoxe que é luns e ti estás tan lonxe
así que o meto húmido debaixo das sabas
e apértoo
para que non chore máis que eu sexa xa grande
que me gusta porque sei que me quere pequeno
como só poden querer os osiños os nenos
que lle perdoan ata a dor das pinzas
como sei que ti e eu nos queremos

***

cuqui es demasiado pequeño para ser un oso de peluche
y se le cae la nariz
por eso no le gusta ir a la lavadora
ni que mamá lo cuelgue a secar por las orejas
además
me hecha de menos durante el centrifugado
    y yo a el                           ¿y si le duele?
    las orejas                         ¿y si le duelen las orejas de las pinzas?
    o estar solo tanto tiempo en el tendal

y yo a el       sobre todo hoy que es lunes y tú estás tan lejos
así que lo meto húmedo debajo de las sábanas
y lo abrazo
para que no llore más que yo sea ya grande
que me gusta porque sé que me quiere pequeño
como sólo pueden querer los ositos a los niños
que les perdonan hasta el dolor de la pinzas
como sé que tú y yo nos queremos.


(De la serie inédita de casa atlántica casa cabaret)

_______________________


os ollos cansos e o babi azul e branco
genoveva mírase na fiestra do coche de liña
na bolsa do claudio van un plátano e dúas laranxas
mírase e cóntase en mareas genoveva,
nas mans batidas leva a dor das navallas
anos de moluscos mortos trábanlle nas puntas dos dedos
desfánselle en area da ribeira os xeonllos
e o salitre dos algazos cómelle das puìlas secas

con todo
genoveva ten o mar aniñado no peito
arrólao entre os brazos as mañáns de temporal
e gárdalle respeto polo fillos que lava na carteira
e porque sabe
que a súa vida toda
cabe nunha bolsa de rede
e vale o que unha boa mañán de lonxa

o coche para
e roda unha das laranxas ata os pés do conductor
genoveva baixa
do outro lado
o día érguese por detrás de fisterra

***


los ojos cansados y el babi azul y blanco
genoveva se mira en la ventanilla del coche de linea
en la bolsa del claudio van un plátano y dos naranjas
se mira y se cuenta en mareas genoveva,
en las manos batidas lleva el dolor de las navajas
años de moluscos muertos le muerden en las puntas de los dedos
se le deshacen en arena de la playa las rodillas
y el salitre de los algazos le come las pupilas secas

con todo
genoveva lleva el mar anidado en el pecho
lo mece entre los brazos las mañanas de temporal
y le guarda respeto por los hijos que lleva en la cartera
y porque sabe
que su vida toda
cabe en una bolsa de red
y vale lo que una buena mañana de lonja

el coche para
y rueda una de las naranjas hasta los pies del conductor
genoveva baja
del otro lado
el día se levanta por detrás de fisterra


(Del libro colectivo Sempre Mar, cultura contra la Burla Negra 2003)

 

María Lado (Cee-A Coruña, 1979) Licenciada en Filología Gallega, María Lado se dedica profesionalmente al teatro. Desde sus inicios se ha vinculado al Batallón Literario da Costa da Morte y así sus primeros poemas figuran en los libros editados por este grupo: Nós (Nosotros, 1997) y Mar por medio (1998). Otros volúmenes en los que ha colaborado son Rumbo ás illas (Rumbo a las islas, 1997), O entrelazo das palabras (El lazo de las palabras, 1999) y Narradoras (2000), en este último descubriéndonos su faceta de prosista. Además de en numerosas revistas literarias (como Alquimia, Dorna o Bravú) podemos encontrar poemas de María Lado en las antologías dEfecto 2000. Antoloxía de poetas dos 90 (1999) y A península de Babel (Revista Comentário, Lisboa, 2001). Su primer volumen individual, A primeira visión, data de 1997 y en el destaca un discurso centrado en la presencia de lo cotidiano y de las cosas más pequeñas que adquieren una nueva dimensión a través de un verso que rompe con las convenciones formales. Del mismo estilo es su segunda obra: Casa atlántica, casa cabaret (2001).- Volver al índice de Antología de Joven Poesía Gallega -Suscríbete a Enfocarte.com y recibe las actualizaciones en tu e-mail


:: Opina sobre esta nota en los nuevos Foros de ENFOCARTE ::


| Sumario | Editorial | Plástica | Collage | Pintura | Galería | Escultura | Fotografía I | Fotografía II | Desnudos | Galería Fotográfica I | Galería Fotográfica II | Literatura | Las 1001 noches | Destacado | Ensayo | Literatura II | Cuento I | Cuento II | Novela | Poesía I | Poesía II | Poesía III | Poesía IV | Poesía V | Poesía VI | Poesía VII | Poesía VIII | Filosofía I | Filosofía II | Pensamiento I | Pensamiento II | Cine I | Cine II | Cine III | Teatro I | Teatro II | Música |

| ANTOLOGIA DE JOVEN POESIA GALLEGA |


| Home| Staff | Colaboraciones | Directorio| Archivo | Buscador | Poesía semanal |
| Concursos |


Google
  Web www.enfocarte.com

 

Copyright © 2000-2007 Enfocarte.com /fvp.
Prohibida la reproducción de cualquier parte de este sitio web sin permiso del editor. Todos los derechos reservados.