Estíbaliz Espinoza- Volver al índice de Antología de Joven Poesía Gallega -


abra

Terás que inserirte no verso teimosamente
coa decisión da pedra na auga
que non só insire
mais involucra, incrusta.
Con xesto abismal desencaixarte do barro
abrirte o cranio contra os versos
e que xurren versos.

O que a vida non permite terás que
morrer un pouco
unha vea de morte, non máis
abonda para a pervivencia dos mínimos xestos.

Que comerte os versos, terás que defecalos.
Crucificarte nun texto
pero na mentira.
Soportar un choque brutal
terás que beberte a natureza.
Enfrontamento fundacional doutro ti
ti cara ti contemplándote entimesmada.

Pesados coma áncoras. Os versos serán quilos de desexo
estilado
serán crimes incompletos.

Que mutilarte terás. E nascer enteira.
Saír coa forza da poldra, saír dun verso
coma dun labirinto vaxinal
con rebordos inaugurados
terás que abandoarte nunha chaira desolada
proxectar cosmos
por fóra de ti. Rebentando.
Terás inundacións
inundacións líricas para te acugularen eidos
de fóra adentro e de dentro fóra.

Envolveita en versos miserables
porque haberás de sublimar esta nascencia
esta carencia
haberás de desembocar carencias
no mar inmenso que outros beben.

Algo caníbal. Virtual pero
morrerás un pouco.
E que forza
  que forza
asolará os peitos
abrirá abras
que pequena almofada triturarás logo
se é que baleiras todo se é que escorrentas ás bestas
que pulso diminuto escoitarás
ti que o perdes todo
se é que todo o desembocas

***

abra

Tendrás que intercalarte en el verso obstinadamente
con la decisión de la piedra en el agua
que no sólo se intercala
sino que se involucra, se incrusta.
Con gesto abismal desencajarte del barro
abrirte el cráneo contra los versos
y que orinen versos.

Lo que la vida no permite tendrás que
morirte un poco
una vena de muerte, no más
basta para la perviviencia de los mínimos gestos.

Que comerte los versos, tendrás que defecarlos.
Crucificarte en un texto
pero en la mentira.
Soportar un choque brutal
tendrás que beberte la naturaleza.
Enfrentamiento fundacional de otro tú
tú hacia tú contemplándote entimismada.

Pesados como anclas. Los versos serán kilos de destilado
deseo
serán crímenes incompletos.

Que mutilarte tendrás. Y nacer entera.
Salir con la fuerza de la potra, salir de un verso
como de un laberinto vaginal
con inaugurados bordes
tendrás que abandonarte en un páramo desolado
proyectar cosmos
por fuera de ti. Reventando.
Tendrás inundaciones
inundaciones líricas para acumularte espacios
de fuera adentro y de dentro afuera.

Envuelta en versos miserables
porque habrás de sublimar este nacimiento
esta carencia
habrás de desembocar carencias
en el mar inmenso que otros beben.

Algo caníbal. Virtual pero
morirás un poco.

Y qué fuerza
  qué fuerza
asolará los pechos
abrirá abras
qué pequeña almohada triturarás luego
si es que lo vacías todo si es que ahuyentas a las bestias
qué pulso diminuto escucharás
tú, que lo pierdes todo
si es que todo lo desembocas

____________________________


Podes chamarlle a isto voyeurismo.

Eu fago da escritura
un ollo que te mira.

***

Puedes llamarle a esto voyeurismo.

Yo hago de la escritura
un ojo que te mira.


(De Mecánica Zeleste, 1999)

____________________________


III

nesta terra de ninguén
onde cabe a posibilidade
vasta terra de ninguén
onde medras, pan

terra de ninguén fumegando imprecisas batallas
unha estirpe de imaxes a nasceren do teu
costado ardente
coma liñas rotas que fosen dar ao mar

por aquí vou e veño na procura de
Nomes soterrados
procurando un Reino

e todo ese Reino
por un Cabalo

***

III

en esta tierra de nadie
donde cabe la posibilidad
vasta tierra de nadie
donde creces, pan

tierra de nadie humeando imprecisas batallas
una estirpe de imágenes naciendo de tu
costado ardiente
como líneas rotas que fuesen a dar al mar

por aquí voy y vengo en la búsqueda de
Nombres enterrados
procurando un Reino

y todo ese Reino
por un Caballo

____________________________

-O

Comería a túa alma
coma quen come un ovo
doce
novo
perfecto microcosmos no seu óvalo de nacre.

Pinga d’ouro
mandorla
comería a túa alma sen casca
a túa alma sen culleres
               sen caducidade.

Eterno almorzo da nenez de aldea.

Sen saber e sen querer saber
as nigromancias da tersura
qué escuro demo agocha
nin milagreiro sabor
sen chegar a adiviñar sequera
qué foi antes:
a túa alma
ou a galiña.

***

-O

Comería tu alma
como quien come un huevo
dulce
nuevo
perfecto microcosmos en su óvalo de nácar.

Gota de oro
mandorla
comería tu alma sin cáscara
tu alma sin cucharas
          sin caducidad.

Eterno desayuno de la niñez de aldea.

Sin querer y sin querer saber
las nigromancias de la tersura
qué oscuro diablo esconde
ni milagroso sabor
sin llegar a adivinar siquiera
qué fue antes:
tu alma
o la gallina.

____________________________


PÚLSAME o peito e
abráiate de presenciar o desconxelamento estelar máis grande
éntrame na espiral do corpo
víveme o útero.


Aliméntame de grandes espacios pois coido
que sen eles con mido ben a estatura do home
e preciso do cosmos para entender
un silencio que vénme xeneticamente imbuido


Tócame as costas
e aparta
porque as azas de aceiro poden trabarche o
espírito.
E as gaiolas que lenemente pervirto
admiten o monstro animal
          e a dentamia de arames.


Non me parece mal o hibridismo.
Así que ás veces
                       ramifícome en feras.


Escoita o meu canto.
Agarda


á miña voz sobrevoar a torre.
Non hai mitos que suporten fortificacións tales.


Do meu embigo xurdiu o mundo.
Peitéome na atmófera.
Climas arrastro nas xemas dixitais


e edifico     altura

                potencia

                bestialidade


Días sen comer por verte.
Preparado o sobreagudo
na miña gorxa de prata.

***


PÚLSAME el pecho y
asómbrate de presenciar el descongelamiento estelar más grande
éntrame en la espiral del cuerpo
víveme el útero.


Aliméntame de grandes espacios porque creo
que sin ellos no mido bien la estatura del hombre
y preciso del cosmos para entender
un silencio que me viene genéticamente imbuido.


Tócame la espalda
y aparta
porque las alas de acero pueden morderte el
espíritu.
Y las jaulas que levemente pervierto
admiten el monstruo animal
           la dentadura de alambres.


No me parece mal el hibridismo.
Así que a veces
                       me ramifico en fieras.


Escucha mi canto.
Aguarda


a que mi voz sobrevuele la torre.
No hay mitos que soporten fortificaciones tales.


De mi ombligo surge el mundo.
Me peino en la atmósfera.
Climas arrastro en las yemas digitales


y edifico    altura

                potencia

                bestialidad


Días sin comer por verte.
Preparado el sobreagudo
en mi garganta de plata.


(De Pan -Libro de ler e desler-, 2000)

____________________________


ollos. subst. m. ú. t. en sing. apetencia de eternidade / singularidade cósmica enchida de egoísmo / hipérbole de todo engano / todo para min / lagoas prefabricadas para afundir sen asideiros / máscara rota / cinceiros

ollos. morfoloxía. primeiro están as ganas de verme. logo despois, as de verte a ti. unha concentración de avésporas. receptores de cristal celeste. células foto. tentáculo de nervio óptico desembocando na paleta que un pintor esqueceu. ilusións ópticas metidas en frascos axexando cun riso frouxo para conciliarse coa realidade. fóra do circuíto a realidade campa ás súas invisibles anchas.

ollos célebres. o de polifemo.
                         os das hurís do profeta.
                         os do home con raios equis
                         os da sulamita
                         o de hal-9000
                         os de miguel strogoff
                         os das mulleres de modigliani
                         o de vidro
                         os de liz taylor
                         os da aguia
                         os improbables ollos de homero
                         o sarxado nun perro andaluz
                         os de paul newman
                         o de escher
                         aqueles da medusa
                         os de perro azul
                         o terceiro
                         o do furacán

ollos. cores. gris abandono - verde esconxuro - azul bautista - malva satélite - castaño durante - negro vehemente - lila autómata

ollos. teoloxía. dende que o ollo de deus deixou de mirar por nós temos que abrilos baixo a máscara dos días e das noites. ver non é existir. non é comprender. ver é inventar. inventariar. entretecer. parafrasear a historia. ver é de inmediato opinar.

***

ojos. sust. m. ú. t. en sing. apetencia de eternidad /singularidad cósmica llena de egoísmo / hipérbole de todo engaño / todo para mí / lagunas prefabricadas para hundirse sin asideros / máscara rota / ceniceros

ojos. morfología. primero están las ganas de verme. luego, las de verte a ti. una concentración de avispas. receptores de cristal celeste. células foto. tentáculo de nervio óptico desembocando en la paleta que un pintor olvidó. ilusiones ópticas metidas en frascos acechando para conciliarse con la realidad. fuera del circuito la realidad campa a sus invisibles anchas.

ojos célebres.  el de polifemo
                         los de las hurís del profeta
                         los del hombre con rayos equis
                         los de la sulamita
                         el de hal-9000
                         los de miguel strogoff
                         los de las mujeres de modigliani
                         el de vidrio
                         los de liz taylor
                         los del águila
                         los improbables ojos de homero
                         el sajado en un perro andaluz
                         el de paul newman
                         el de escher
                         aquéllos de medusa
                         el tercero
                         el del huracán

ojos. colores. gris abandono - verde conjuro - azul bautista - malva satélite - castaño durante - negro vehemente - lila autómata

ojos. teología. desde que el ojo de dios dejó de mirar por nosotros tenemos que abrirlos bajo la máscara de los días y de las noches. ver no es existir. no es comprender. ver es inventar. inventariar. entretejer. parafrasear la historia. ver es de inmediato opinar

____________________________


gústanche os xogos de imáns, palabra irmá de diamante,
gústanche as faces nas pedras
as pirámides e os prismas e a visión da mosca

gústache o que dá voltas arredor dun eixe fixo
un sistema

e cando todo así
sobre todo gústache o que vén de non se sabe
e desimanta o punto fixo
e desacorda e desprisma
e desaparece
e non tivo nome nin lugar
nin traxectoria

***

te gustan los juegos de imanes, palabra hermana de diamante,
te gustan las faces en las piedras
las pirámides y los prismas y la visión de la mosca

te gusta lo que da vueltas alrededor de un eje fijo
un sistema

y cuando todo así
sobre todo te gusta lo que viene de no se sabe
y desimanta el punto fijo
y desacuerda y desprisma
y desaparece
y no tuvo nombre ni lugar
ni trayectoria


(De –orama, 2002)

____________________________


9

... e o set deshabitado deshabitado para ti
meu ti inventariado nunha caixa que vai noutra caixa
a fe do escuro
a maxia do escuro.             Querería ese teatro de mago Maskelyne chorando no seu camerino porque o Robot que argallou é máis grande ca el,
do que non se ve, do que non se le, algo agarda anicado nesta páxina para morderte en canto leas

E LES QUE

estás nun lugar con terra escrita
[con terra escrita, repito, escrita]

na terra hai cinzas que se reagrupan
que o fan por ti
escombros revolvéndose coa terca intención dunha casa
vexo anacos de mazá que reasumen o seu enteiro
zapatos desempoándose, engulindo finos pés
a chatarra disponse ordenadamente en motores e mecanismos de pulseira
en indicadores de dirección:
posteridade, por aquí

alisan as cicatrices
os muros trepan a vertical que souberon ser

a tachada sinatura nun papel de novo a muller de intachable rostro, inclinada sobre o libro que asina poñendo cada víscera nun prato

a nada volve ser todo
o sangue que salpica a terra se reconduce cara a enramadas arterias
as coroas procuran cabezas
e as cabezas, pescozos de corte limpo

quedará aínda unha mentira devecendo por palabras que a conteñan
un corazón parecido que busque o seu pálpito entre as brasas

o vento vai do revés e volve alzar a escena

estás no set de rodaxe dunha película que é túa
os americanos aprendéronche a crer cegamente – o xeito único de crer- na historia universal en 35 mm
era i é deliciosa a maneira de ser mentiras para sempre
que cinismo cegador, que materia para un libro
así, eu sei que había un verso prodixioso pero no
set accionaron a máquina da néboa
e perdino, perdino para sempre

[…]

non creo no meu creador pero seime criatura

sei que son grande, pero non sei exactamente cal

libro dos cyborgs
seresparcialmenteincompletos


***

9

...y el set deshabitado deshabitado para ti
mi tú inventariado en una caja que va en otra caja
la fe de lo escuro
la magia de lo oscuro.           Querría ese teatro de mago Maskelyne
llorando en su camerino porque el robot que ha articulado es más grande que él,
de lo que no se ve, de lo que no se lee, algo espera acuclillado en esta pàgina para morderte en cuanto leas

Y LEES QUE

estás en un lugar con tierra escrita
[con tierra escrita, repito, escrita]

en la tierra hay cenizas que se reagrupan
que lo hacen por ti
escombros revolviéndose con la terca intención de una casa
veo pedazos de manzana que reasumen su entero
zapatos desempolvándose, engulliendo finos pies
la chatarra se dispone ordenadamente en motores y mecanismos de pulsera
en indicadores de dirección:
posteridad por aquí

alisan las cicatrices
los muros trepan la vertical que supieron ser

la tachada firma en un papel de nuevo la mujer de intachable rostro
inclinada sobre el libro que firma poniendo cada víscera en un plato

la nada vuelve a ser todo
la sangre que salpica la tierra se reconduce hacia enramadas arterias
las coronas procuran cabezas
y las cabezas, cuellos de corte limpio

quedará aún una mentira ardiendo en deseos por palabras que la contengan
un corazón parecido que busque su pálpito por entre las brasas

el viento va del revés y vuelve a alzar la escena

estás en el set de rodaje de una película que es tuya
los americanos te enseñaron a creer ciegamente –el único modo de creer- en la historia universal en 35 mm
era y es deliciosa la manera de ser mentiras para siempre
qué cinismo cegador, qué materia para un libro
así, yo sé que había un verso prodigioso pero en el
set accionaron la máquina de niebla
y lo perdí, lo perdí para siempre

[...]

no creo en mi creador pero me sé criatura

sé que soy grande pero no sé exactamente cuál

libro de los cyborgs
seresparcialmenteincompletos

(De Número e, 2004)

____________________________


suspense

non sigas lendo. isto é unha trampa.
non vou dicirche que faría canto quixeras

e estamos incriminados nela, ti e máis eu
non vou dicirche que quizais non

e debes seguirme punto por punto ata o final
non vou dicirche que enterrei todas as palabras

estás atrapado agora, e a vida váiselle a este poema
poderás empezalo unha e mil veces e unha e mil veces acabará da
mesma forma
estamos só os dous e ti fasme sentir que todo isto é certo

pero se non é certo, por qué segues aquí
por qué segues
a piques de caer nesta trampa indivisa
na vida que se lle vai a este poema, secamente

faría canto quixeras
quizais non
enterrei todas as palabras

quédanme estas para che dicir que quero
aprender
o teu rostro
de memoria


(poema inédito, 2002)

***

suspense


no sigas leyendo. esto es una trampa.

no voy a decirte que haría cuanto quiseras

y estamos incriminados en ella, tú y yo
no voy a decirte que quizás no

y debes seguirme punto por punto hasta el final
no voy a decirte que enterré todas las palabras

estás atrapado ahora, y la vida se le va a este poema
podrás empezarlo una y mil veces y mil veces acabará de
la misma forma
estamos solos los dos y tú me haces sentir que todo esto es cierto

pero si no es cierto, por qué sigues aquí
por qué sigues
a punto de caer en esta trampa indivisa
en la vida que se le va a este poema, secamente

haría cuanto quisieras
quizás no
enterré todas las palabras

me quedan éstas para decirte que quiero
aprender
tu rostro
de memoria


(poema inédito, 2002)

____________________________


neanderthal


nunca vos quixen moito

1856. Rudolph Virchow, pai da patoloxía moderna, sostén que os restos do val de Neander pertencen a un cosaco mongol moi ceñudo, de aí a protuberancia no arco superciliar

soterro os meus mortos. inclúo nos cálculos os que van nacer
o home da cova de Neander sería iso ou un antigo imbécil prehumano

as augas do río reflicten un rostro pensativo
capacidade cranial: 1460 cm3

tallo puntas tan agudas como a miña mente
máxima difusión: hai entre 120.000 e 35.000 anos

de pequeno tiven unhas febres e vin cousas
ergueitos, os homes alcanzaban 1'80 cms.

aínda que non sei exactamente cal é meu pai, miña nai amamantoume
tremendamente fortes e robustos

sei o que é o frío o que é a calor, arriba e abaixo
descoñécese se utilizaban algún tipo de linguaxe; aínda que o cranio así parece indicalo, a forma da larinxe non é definitiva

os mortos danme moito medo e sei conxugar o futuro simple
a maioría dos esqueletos dos neanderthais atopados presentan cicatrices curadas en vida do suxeito

os homos sapiens sapiens son uns listillos
a coexistencia dos dous grupos en Europa e no Oriente Medio representa a última ocasión na que dúas especies de homínidos viviron simultaneamente

un amigo meu apareouse cunha sapiens sapiens e tiveron un fillo
usaban e dominaban o lume

a muller morreu no parto pero o neno ten ollos de sapiens sapiens
morrían arredor dos 30

se o miro moi fixo me gruñe, como os lobos
fabricaban utensilios e cazaban con lanzas

cando termine de tallar esta pedra matarei un cervo e comereino
restos de neanderthais: Amud, Kiik-Koba, Monte Circeo, Val de Neander, Shanidar, Chapelle-aux-Saints, Cova Negra

podo mirar no futuro como quen ve no fondo dun pozo cheo de sede
Erik Trinkaus considera a probabilidade de que pervivan xenes de neanderthal na actual poboación europea

agora levantouse o vento, pero a noite vai moi tranquila


(poema inédito, 2001)

***

neanderthal


nunca os quise mucho

1856. Rudolph Virchow, padre de la patología moderna, sostiene que los restos del valle de Neander pertenecen a un cosaco mongol muy ceñudo, de ahí la protuberancia en el arco superciliar

entierro a mis muertos. incluyo en los cálculos a los que van a nacer
el hombre de la cueva de Neander sería eso o un antiguo imbécil prehumano

las aguas del río reflejan un rostro pensativo
capacidad craneal: 1460 cm3

tallo puntas tan agudas como mi mente
máxima difusión: hace entre 120.000 y 35.000 años

de pequeño tuve unas fiebres y vi cosas
erguidos, los hombres alcanzaban 1’80 cms

aunque no sé exactamente cuál es mi padre, mi madre me amamantó
tremendamente fuertes y robustos

sé lo que es el frío, lo que es el calor, arriba y abajo
se desconoce si usaban algún tipo de lenguaje; aunque el cráneo así parece indicarlo, la forma de la laringe no es definitiva

los muertos me dan mucho miedo y sé conjugar el futuro simple
la mayoría de los esqueletos de los neanderthales encontrados presentan cicatrices curadas en vida del sujeto

los homo sapiens son unos listillos
la coexistencia de los dos grupos en Europa y en Oriente Medio representa la última ocasión en la que dos especies de homínidos vivieron simultáneamente

un amigo mío se apareó con una sapiens sapiens y tuvieron un hijo
usaban y dominaban el fuego

la mujer murió en el parto pero el niño tiene ojos de sapiens sapiens
morían alrededor de los 30

si lo miro muy fijo me gruñe, como los lobos
fabricaban utensilios y cazaban con lanzas

cuando termine de tallar esta piedra mataré un ciervo y me lo comeré
restos de neanderthales: Amud, Kiik-Koba, Monte Circeo, Valle de Neander, Shanidar, Chapelle-aux-Saints, Cova Negra

puedo mirar en el futuro como quien mira el fondo de un pozo lleno de sed
Erik Trinkaus considera la probabilidad de que pervivan genes de neanderthal en la actual población europea

ahora se ha levantado viento, pero la noche va muy tranquila


(poema inédito, 2001)

____________________________


_Escribo este poema, obediente, pero en realidade imaxino a un pai que pasea coa súa filla nunha mañá chea de sol e vaille lendo este mesmo poema namentres enfilan moi dispostos á caseta dos xeados. O pai ri moito, aínda é novo, e amósalle á nena esta frase, exclamando

Esta Estíbaliz! Cómo é! Mira que nos fai rir!

E a nena dille que si, moi sorrinte, e que o quere de pistacho con nata.

E o xeadeiro, un home xeneroso co seu volume no mundo, non deixa de apostilar, poñendo a bola no cucurucho

Outra vez lendo a Estíbaliz, eh? É certamente admirable

Así, como un personaxe de Hamlet.

É todo tan normal e mundano que ninguén cheira a lembranza podre.

E pai e filla marchan cos seus xeados que se derreten moi axiña, moi axiña, como se derrete a vida, bulindo onda o vendedor de globos e sen deixar de rir.

E xusto nese momento, ao vendedor de globos escápalle contra o ceo tan azul a morea de globos que con amor inchara esa mesma mañanciña.
Sen deixar de rir.
Contra o ceo tan azul.


(poema inédito, 2003)

***


_Escribo este poema, obediente, pero en realidad imagino a un padre que pasea con su hija en una mañana llena de sol y le va leyendo este mismo poema mientras enfilan muy dispuestos a la caseta de los helados. El padre se ríe mucho, aún es joven, y le muestra a la niña esta frase, exclamando

¡Esta Estíbaliz! ¡Cómo es! Mira que nos hace reír!

Y la niña le dice que sí, muy sonriente, y que lo quiere de pistacho con nata.

Y el heladero, un hombre generoso con su volumen en el mundo, no deja de apostillar, poniendo la bola en el cucurucho

Otra vez leyendo a Estíbaliz, ¿eh? Es ciertamente admirable

Así, como un personaje de Hamlet.

Todo es tan normal y mundano que nadie huele a recuerdo podrido.

Y padre e hija marchan con sus helados que se derriten muy rápido, muy rápido, como se derrite la vida, apresurándose hacia el vendedor de globos y sin dejar de reírse.

Y justo en ese momento, al vendedor de globos se le escapa contra el cielo tan azul el montón de globos que con amor había hinchado esa misma mañana.
Sin dejar de reír.
Contra el cielo tan azul.


(poema inédito, 2003)

____________________________


Todo isto é inquietante.

Dáme máis.

Por favor.

A biónica é unha rama da tecnoloxía consistente na análise do funcionamento real dos sistemas vivos e, unha vez descubertos os seus trucos, materializalos en aparatos.

A sensación é tan grande. As cores tan vivas.

Este dispositivo rózame co orgasmo de pensar que non estou soa.
Que sobre esta liña están os teus ollos, que non podo definilos.
Que podo pensar o que nunca pensei.

Que nunca a dor foi tan fermosamente doente.


(poema inédito, 2004)

***


Todo esto es inquietante.

Dame más.

Por favor.

La biónica es una rama de la tecnología consistente en el análisis del funcionamiento real de los sistemas vivos y, una vez descubiertos sus trucos, materializarlos en aparatos.

Esta sensación es tan grande. Los colores tan vivos.

Este dispositivo me roza con el orgasmo de pensar que no estoy sola.
Que sobre esta línea están tus ojos, que no puedo definirlos.
Que puedo pensar lo que nunca pensé.

Que nunca el dolor fue tan hermosamente doliente.


(poema inédito, 2004)

 


Estíbaliz Espinosa (A Coruña, 1974). Ha publicado los libros Pan (libro de ler e desler), premio Esquío, 1999; -orama, 2002; número e, premio Espiral Maior 2001 (de próxima aparición). Recibió el premio Díaz Xácome para Novos Creadores (Mondoñedo, 2001).
Ha participado en Mujeres de carne y verso, 2002; 47 poetas de hoxe cantan a Curros Enríquez, 2002; Negra Sombra, 2003; La paz y la palabra, 2003; Alma de beiramar, 2003; Sprache ist alles..., 2003 (Ed. Klett-Cotta, Stuttgart), Intifada (2003), Iberia Polyglotta (de próxima aparición) y en revistas como Casa da Gramática, Çopyright, O Ollo Público, Compostelán, Cooltural Galicia,Salamandria, müsu, Madrygal, A Xanela...
Hizo radio, teatro, ópera, cabaret. Es filóloga y socióloga, pero prefiere olvidarlo. Se dedica a cosas poco concretas. Una de las confesables es que imparte clases en Publicidad y Relaciones Públicas.
Actualmente prepara minimetrajes, poemas acústicos y poemas en polaroids. Ha escrito artículos y cuentos inéditos.


Suscríbete a Enfocarte.com y recibe las actualizaciones en tu e-mail


:: Opina sobre esta nota en los nuevos Foros de ENFOCARTE ::


| Sumario | Editorial | Plástica | Collage | Pintura | Galería | Escultura | Fotografía I | Fotografía II | Desnudos | Galería Fotográfica I | Galería Fotográfica II | Literatura | Las 1001 noches | Destacado | Ensayo | Literatura II | Cuento I | Cuento II | Novela | Poesía I | Poesía II | Poesía III | Poesía IV | Poesía V | Poesía VI | Poesía VII | Poesía VIII | Filosofía I | Filosofía II | Pensamiento I | Pensamiento II | Cine I | Cine II | Cine III | Teatro I | Teatro II | Música |

| ANTOLOGIA DE JOVEN POESIA GALLEGA |


| Home| Staff | Colaboraciones | Directorio| Archivo | Buscador | Poesía semanal |
| Concursos |


Google
  Web www.enfocarte.com

 

Copyright © 2000-2007 Enfocarte.com /fvp.
Prohibida la reproducción de cualquier parte de este sitio web sin permiso del editor. Todos los derechos reservados.