Emma Couceiro- Volver al índice de Antología de Joven Poesía Gallega -


Como medraron
comigo
teñen vida propia que afogan máis vivas

e non saben remedios

e anoitecen soas.

Son como outras nenas;
aprendín a xogar con elas
e esquecín os remedios
os seus nomes
cando dicían
nunca.

Tiven sono
e durmín con elas.
Foi unha evocación confusa
de máis e máis pombas
detrás de min.
Custoume noites de tellados
espiando as súas formas,
ocupaban espacio e, cos anos,

medrarían desmesuradas repetindo
nunca.

Agora lembro que tiven medo
e uns berros cansos
que odiaban.
Tamén máis paredes
e días desfigurados nos que aparece a súa voz
debendo historia e figura antiga
aos meus segredos.

***

Como crecieron
conmigo
tienen vida propia que ahogan más vivas

y no saben remedios

y anochecen solas.

Son como otras niñas;
aprendí a jugar con ellas
y olvidé los remedios,
sus nombres
cuando decían
nunca.

Tuve sueño
y dormí con ellas.
Fué una evocación confusa
de más y más palomas
detrás de mí.
Me costó noches de tejados
espiando sus formas,
ocupaban espacio y, con los años,
crecerían desmesuradas repitiendo
nunca.

Ahora recuerdo que tuve miedo
y unos gritos cansados
que odiaban.
También más paredes
y días desfigurados en que aparece su voz
debiendo historia y figura antigua
a mis secretos.

____________________________


Demos tantas voltas para chegar aquí
e debullar humidosas
que só quedamos nós e as nosas preguntas.

De aquelas que asubiaban a melodía de criatura
e nome
deixamos rastros

porque pasa o tempo.

***

Hemos dado tantas vueltas para llegar aquí
y desgranar humidosas
que sólo quedamos nosotros y nuestras preguntas.

De aquellas que silbaban la melodía de criatura
y nombre
dejamos rastros

porque el tiempo pasa.

____________________________


Estou pensando nelas.
Hai unha explosión de manchas tristes
e pintura sorprendida
que din dor
por máis que a devoción me sae enteira
e mareo o tempo.

Xusto ao redor
do que ía ser o meu corpo deitado,
medraron humidosas encollidas contra a pel.
Nin ésta nin outra máis
como unha dama,
xa só descunchando liñas
na memoria
e daquela tamén coa lingua axeonllada na boca.

Doénme os pés
de manter o equilibrio
e estou sorprendida pensando nelas.
Debe ser que só a voz é verdade
ou só existe realmente este silencio.

Quen pode abrir unha ledicia arrastrada
máis alá do meu corpo deitado,
nen hoxe nen outra máis
como unha dama.

***

Estoy pensando en ellas.
Hay una explosión de manchas tristes
y pintura sorprendida
que dicen dolor
por más que la devoción me sale entera
y mareo el tiempo.

Justo en torno
a lo que iba a ser mi cuerpo acostado,
crecieron humidosas encogidas en la piel.
Ni ésta ni otra más
como una dama,
ya sólo desconchando líneas
de memoria
y entonces también con la lengua arrodillada en la boca.

Me duelen los pies
de mantener el equilibrio
y estoy sorprendida pensando en ellas.
Debe ser que sólo la voz es verdad
o que sólo existe realmente este silencio.

Quién puede abrir una alegría arrastrada
más allá de mi cuerpo acostado,
ni hoy ni nunca más
como una dama.

____________________________


Vivimos nunha casa de mentira.
Somos de trapo no seu ventre disecado,
trapecistas
ensaiando un futuro malabar.

Respira e dilata túneles,
cárcere rítmica de paredes e portas
que doe atrevesar como bocas desertas para o silencio.

Paseamos en pixama
tomando notas a todas horas
coas mans cheas de tinta

sen voz.

***

Vivimos en una casa de mentira.
Somos de trapo en su vientre disecado,
trapecistas
ensayando un futuro malabar.

Respira y dilata túneles,
cárcel rítmica de paredes y puertas
que duele atravesar como bocas desiertas para el silencio.

Paseamos en pijama
tomando notas a todas horas
con las manos llenas de tinta

sin voz.


(Del libro Humidosas, 1997)

____________________________


As entrañas e seca.
Vén a escoitarme dicir que non podo sentilas xa,
que non teño entrañas nen é miña esta forza, ás veces
penso en ti mentres resisto
pero non é miña esta forza.

Coa mudez no propio sangue
nen son eu. Agora que insisto en ser consciente
non teño nada,
que este camiño virxe enredaba até o ocultismo
ou que minto,
agora que insisto en ser consciente.

Pero este corpo non ten que ver con nada,
construe esa pel alterada que non se asusta
e seca,

que teño
o ventre contra min
de volta cruzándome seca.

***

Las entrañas y seca.
Ven a escucharme decir que no puedo sentirlas ya,
que no tengo entrañas ni es mía esta fuerza, a veces
pienso en ti mientras resisto
pero no es mía esta fuerza.

Con la mudez en la propia sangre
ni soy yo. Ahora que insisto en ser consciente
no tengo nada,
que este camino vigen enredaba hasta el ocultismo
o que miento,
ahora que insisto en ser consciente.

Pero este cuerpo no tiene que ver con nada,
construye esa piel alterada que no se asusta
y seca,

que tengo
el vientre contra mí,
de vuelta cruzándome seca.

____________________________


Agardo a esa estraña lúa
que cobizou guerras entrañas.
A que vence a luz nas tripas
e nos hemisferios das súas noites mentres queima.
A do meu corpo coas súas marcas de lúa.

E o espírito das augas no pescozo,
a expresión que desentraña máscaras e remexe na terra.

Van pasar séculos espertando ás pedras
mentres me miro e tento sentirme.

No espello
de novo nova pel e ondeo.
Primaveras e almarios que rexen e estalan e conteñen se son eu.

E debería ser eu,
afundir a lúa nas entrañas
e percorrerme.

***

Aguardo a esa extraña luna
que ambicionó guerras entrañas.
La que vence la luz en las tripas
y en los hemisferios de sus noches mientras quema.
La de mi cuerpo con sus marcas de luna.

Y el espíritu de las aguas en el cuello,
la expresión que desentraña máscaras y remueve la tierra.

Pasarán siglos despertando las piedras
mientras me miro e intento sentirme.

En el espejo
de nuevo nueva piel y ondeo.
Primaveras y almarios que rigen y estallan y contienen si soy yo.

Y debería de ser yo,
hundir la luna en las entrañas
y recorrerme.

____________________________


Aínda creo nas estacións desertas
que vivías detrás da casa.
As tardes nas que adentrabas na terra todo o que tiñas
por medo.
Había vestidos que ela gardaba por sempre
ou por amor ás cousas que nunca contabas.
E sei que na guerra e na casa
todo saía coa mesma forza
coa que arrincabas as costuras para que non afogase.

Pero non respira aínda o teu corpo con esa forza,
non podes imaxinar como canta se canta dentro,
nen qué existe de estraño na súa aparición.

Debe ser que cega de asma a túa boca
e por dentro,
ou que non coñece o curso exacto das veas,
o sangue que precisa para non ser historia.

E seguen medrando na humidade
para que o leve dentro,
para que entenda o seu deserto dentro como entende a vida,
porque aínda creo nos que choraban detrás as colleitas
mentres adentraban na terra e no amor todo o que tiñan
por medo.


***

Aún creo en las estaciones desiertas
que vivías detrás de casa.
Las tardes en que enterrabas todo cuanto tenías
por miedo.
Había vestidos que ella guardaba por siempre
o por amor a las cosas que nunca contabas.
Y sé que en la guerra y en la casa
todo salía con la misma fuerza
con que rasgabas las costuras para que no se ahogase.

Pero no respira aún tu cuerpo con esa fuerza,
no puedes imaginar cómo canta si canta dentro,
ni qué existe de extraño en su aparición.

Debe ser que ciega de asma tu boca
y por dentro,
o que desconoce el curso exacto de las venas,
la sangre que precisa para no ser historia.

Y siguen creciendo en la humedad
para que lo lleve dentro,
para que entienda su desierto dentro como entiende la vida,
porque aún creo en los que lloraban detrás las cosechas
mientras adentraban en la tierra y en el amor todo cuanto tenían
por miedo.


____________________________


E debo ser esta que se retorce
debaixo do ceo desquiciado
de estas entrañas horas.

***

Y debo de ser esta que se retuerce
bajo el cielo desquiciado
de estas entrañas horas.

____________________________


Carta-Epílogo


Sta. Cruz de Mondoi, 12-Outubro-1997

Falábamos das praias e ardía parís como no cine. Falábamos das casas de ceo e ventre deserto porque no centro de nós mesmos cerraban os ollos. E tardei en escribirche e contarche o que se sente agora que nada é como dicías. Agora que esperto e vexo o meu corpo respirar con forza. Penso nelas e penso en ti mentres o vento segue matándose na miña casa. E segue sendo triste. Tan triste como a que comprende.

Quero contarche a miña historia de bailarina, os meus vestidos de princesa sen corpo e sen vestidos. Aquí todas sentiron chorar os seus fillos dentro. A vida era o seu manto de humidosas como un templo, como o pazo da aldea cercándoas. E no forno de pedra, entre as edras, parían as gatas dos veciños. Dous séculos de enfermidades fermosas e irmáns asmáticas. De olor a terra pisada todos os días. Porque por onde pasas puido nacer a vida que che faltou para querela e que te deixe morrer entre os seus brazos.

Pero o meu sangue non avanza nas veas como as túas palabras ou a túa relixión. Son a outra espida de credo e cando visitamos as ruínas do teatro recito a túa pel a escuras e sei cómo cae un imperio. Fronteiriza na derrota porque só nos límites se conquista o centro.

Pero os cimentos. Hai algo que non teño nos cimentos. Todo un camiño cara atrás recollendo traxes de voda secos nos armarios, e logo repetindo que todo o que tes é teu, dende a superficie ao centro da terra é teu. Pero se me arrastro até o fondo nada existe na escuridade que me debes como herdeira desa terra. Non me podes pagar máis.

Se existe algún deserto que non me cruce, son a primeira desertora do camiño, a iniciada aos seus pés. Toda renuncia levanta pedras para lapidar algún silencio. E algún día ese silencio será o teu cando saias a buscalo.

Soñei este mundo. Sabía cada espacio. E liñas volumes que non teño. Pero cando marches cercado no pantano que xa non respira, cando cruces as augas que xa non respiran, tende a lingua para min dende o principio dos tempos, que saiba a orixe dalgunha boca triste e forte como se morde, como se volves.

                  Porque nada destruo que non sexa. E se volves, habita
                  este corpo que entrañas horas,
                  e que entrañas horas repitas
                  que entrañas horas.


***


Carta – Epílogo


Sta. Cruz de Mondoi, 12 – Octubre – 1997

Hablábamos de las playas y ardía parís como en el cine. Hablábamos de las casas de cielo y vientre desierto porque en el centro de nosotros mismos cerraban los ojos. Y he tardado en escribirte y contarte lo que se siente ahora que nada es como decías. Ahora que me despierto y veo mi cuerpo respirar con fuerza. Pienso en ellas y pienso en ti mientras el viento sigue matándose en mi casa. Y sigue siendo triste. Tan triste como la que comprende.

Quiero contarte mi historia de bailarina, mis vestidos de princesa sin cuerpo y sin vestidos. Aquí todas han sentido a sus hijos llorando dentro. La vida era su manto de humidosas como un templo, como el pazo de la aldea cercándolas. Y en el horno de piedra, entre las hiedras, parían las gatas de los vecinos. Dos siglos de enfermedades hermosas y hermanas asmáticas. De olor a tierra pisada todos los días. Porque por donde pasas pudo haber nacido la vida que te faltó para quererla y que te deje morir entre sus brazos.

Pero la sangre no avanza en mis venas como tus palabras o tu religión. Soy la otra desnuda de credo y cuando visitamos las ruínas del teatro, recito tu piel a oscuras y sé cómo cae un imperio. Fronteriza en la derrota, porque sólo en los límites se conquista el centro.

Pero los cimientos. Hay algo que no tengo en los cimientos. Todo un camino hacia atrás recogiendo trajes de boda secos en los armarios, y después repitiendo que todo cuanto tienes es tuyo, desde la superficie al centro de la tierra es tuyo. Pero si me arrastro hasta el fondo nada existe en la oscuridad que me debes como heredera de esa tierra. No me puedes pagar más.

Si existe algún desierto que no me cruce, soy la primera desertora del camino, la iniciada a sus pies. Toda renuncia levanta piedras para lapidar algún silencio. Y algún día ese silencio será el tuyo cuando salgas a buscarlo.

Soñé este mundo. Sabía cada espacio. Y líneas volúmenes que no tengo. Pero cuando te vayas cercado por el pantano que ya no respira, cuando cruces las aguas que ya no respiran, tiende la lengua para mí desde el principio de los tiempos, que sepa el origen de alguna boca triste y fuerte como si muerde, como si vuelves.

                  Porque nada destruyo que no sea. Y si vuelves, habita
                  este cuerpo que entrañas horas,
                  y que entrañas horas repitas
                  que entrañas horas.


(Del libro As entrañas horas, 1998)


____________________________


Facer de min a túa lenda.
Entender que descansan sobre ti os restos da verdade,
que é fermosa a mentira,
que debo esquecer aqueles sen principio nen fin que nós éramos.
Pero tento regresar a un ataque de auga detida que empeza xustamente
[nos teus ollos
cando adiviñas a beleza do desastre
e é só imaxe.
Sei que a historia no ten nada que ver co sentimento
e é estraño

porque aínda así non arrastrará nada que me obrigue a crear unha necesidade
ou unha lenda.

E por iso renuncio ao drama.
Quero a miseria da que agarda. A miseria.


***

Hacer de mí tu leyenda.
Entender que descansan sobre ti los restos de la verdad,
que es hermosa la mentira,
que debo olvidar aquellos sin principio ni fin que nosotros éramos.
Pero intento regresar a un ataque de agua detenida que empieza justamente en tus ojos
cuando adivinas la belleza del desatre
y es sólo imagen.
Sé que la historia no tiene nada que ver con el sentimiento
y es extraño

porque aún así no arrastrará nada que me obligue a crear una necesidad
o una leyenda.

Y por eso renuncio al drama.

Quiero la miseria de la que aguarda. La miseria.


(Del libro colectivo Mulher a fazer vento, 1998)


____________________________


Sen remite

Así foi o principio do día. Mesta como esta praga de nomes incribles; por exemplo, a min, dicíanme damea, a escrava, a única tormenta; e a ti, un nome recortado sen sentido. Así foi o principio do día. E non sei por qué che conto isto, pero estou segura de que ti xa esgotaches unha vez máis a túa lingua estraña de estrañas, e estráñasme tanto porque aínda son quen de botalas a perder e tirarlles o creto sen pensarte sequera (sequera estas liñas / ou estas mesmas esposas) . Polo demais, xa tiña escrito isto antes de que marchases, sabía ben cómo dirixirme a ti a pesar das izadas, destas rúas que suben e baixan e ás veces tamén comigo (comigo, que perdín a memoria porque nunca aprendía a negarte).

Así foi o principio do día. Limpei as palabras para que se fosen, e xa só esta inimiga que apenas alenta, esta mesma inimiga que algunha vez pedirá por min. Abandono esta lingua imperdoable agora que entendo que tampouco era miña. A miña lingua sabería volver.

(E vai mediado o inverno, apenas chove este ano, no mes que entra cumpro os vintecinco)


***


Sin remite

Así fué el pricipio del día. Turbio, como esta plaga de nombres increíbles; por ejemplo, a mí, me decían damea, la esclava, la única tormenta; y a tí, un nombre recortado sin sentido. Así fué el principio del día. Y no sé por qué te cuento ésto, pero estoy segura de que tú ya has agotado tu lengua extraña de extrañas, y me extrañas tanto porque todavía soy capaz de echarlas a perder y desacreditarlas sin pensarte siquiera (siquiera estas líneas / o estas mismas esposas) Por lo demás, ya había escrito ésto antes de que te marchases, sabía bien cómo dirigirme a tí a pesar de las izadas, de estas calles que suben y bajan y a veces también conmigo (conmigo, que perdí la memoria porque nunca aprendí a negarte)

Así fué el principio del día. Limpié las palabras para que se fuesen, y ya sólo esta enemiga que apenas alienta, esta enemiga que alguna vez rogará por mí. Abandono esta lengua imperdonable ahora que entiendo que tampoco era mía. Mi lengua sabría volver.

(Y ya está mediado el invierno, apenas llueve este año, en el mes que entra cumplo los veinticinco)


(De la edición digital 2002, en Biblioteca Virtual Galega)


____________________________


Tara

Como en ti, como en Atlanta. Falando da seca, da sega, dunha xeografía arriscada que se extendía simplemente así, coma campos de algodón arredor de Tara. Pero aquí, aquí todo foi noso; aprender o mundo que regresaba sempre para salvarnos xuntos, agardando atados, coas mans á espalda pero vivos, porque aquí, incluso aquí, o mundo seguía ben, nen mellor nen peor de como o deixáramos.

Xa non importa, pero eu non tiven corazón; amaba os golpes baixos e aprendía a falar con terror porque sabía historias das outras, das que aínda están por contar e permanecen sempre como a terra roxa de Tara. Sen embargo non fixen nada inútil por salvarme, e agora non debo pensar niso, de todas formas xa non importa.

Porque xa nada queda do sur, Ashley. Agora só quero amar o que me pertence e esquecer a agresividade daqueles días como esquezo a fuxida, o reencontro. O inferno non é un lugar decisivo aínda que o queime todo e xa non tente versos dominantes para ter razón e forza. Regresa o texto sen pulso nen forma e escribo detalladamente nada, reanimo algo que nen sequera existe porque esta vez habemos dicir a verdade. Porque era ese o noso destino e os nosos ollos épica.

Regresaremos a Tara para reconstruir o mundo. Será a poética da sega, da seca. Será un motivo literario que sangre. Con razón ou sen ela teremos a forza necesaria para cinguir á cintura toda esa terra queimada, estilizar o poema con violencia até que nos custe respirar.
Abismal como unha dama, e nunca máis como unha dama.

Agora que todo marchou co vento non faremos nada inútil por salvarnos, esta vez habemos dicir a verdade como se ese fose o noso destino, e os nosos ollos épica.

Realmente, mañán será outro día.


***

Tara

Como en ti, como en Atlanta. Hablando de la sequía, de la siega, de una geografía arriesgada que se extendía simplemente así, como campos de algodón alrededor de Tara. Pero aquí, aquí todo fué nuestro; aprender el mundo que regresaba siempre para salvarnos juntos, aguardando atados, con las manos a la espalda pero vivos, porque aquí, incluso aquí, el mundo seguía bien, ni mejor ni peor de como lo habíamos dejado.

Ya no importa, pero yo no tuve corazón; amaba los golpes bajos y aprendía a hablar con terror porque sabía historias de las otras, de las que aún están por contar y permanecen siempre como la tierra roja de Tara. Sin embargo, no hice nada inútil por salvarme, y ahora no debo de pensar en ello, de todas formas ya no importa.

Porque ya nada queda del sur, Ashley. Ahora sólo quiero amar lo que me pertenece y olvidar la agresividad de aquellos días como olvido la huída, el reencuentro. El infierno no es un lugar decisivo aunque lo queme todo y ya no intente versos dominantes para tener razón y fuerza. Regresa el texto sin pulso ni forma y escribo detalladamente nada, reanimo algo que ni siquiera existe porque esta vez vamos a decir la verdad, porque era ese nuestro destino y nuestros ojos épica.

Regresaremos a Tara para reconstruir el mundo. Será la poética de la sequía, de la siega. Será un motivo literario que sangre. Con razón o sin ella tendremos la fuerza necesaria para ceñir a la cintura toda esa tierra quemada, estilizar el poema con violencia hasta que nos cueste respirar.
Abismal como una dama, y nunca más como una dama.

Ahora que el viento se lo ha llevado todo no haremos nada inútil por salvarnos, esta vez diremos la verdad como si ese fuese nuestro destino, y nuestros ojos épica.

Realmente mañana será otro día.


(de Novas voces da poesía galega. Recital colectivo, 2000)


____________________________


Porque esta vez todos se irán contigo en cada verso
(todos se irán contigo)

E realmente estou cansa. Non sei qué dicir.

« ... fala co conde de Altamira, o meu condenado a morte (...)
brilla nos seus ollos un lume sombrío ... parece un príncipe
disfrazado»*

Decapitado.

E nunca máis pisarás esta terra (esta terra abeirada,
pasto de area que abre coa tormenta, esta terra aceda
e recortada,
que se mide cos pés,
que promete unicamente a voz que desiste,
a voz que se rende)

Leva a túa cabeza no regazo, os ollos secos e detidos
nalgún punto do camiño.
Seremos os primeiros en chegar. A túa boca e máis eu,
que abandono a lingua,
que odio todo canto odia a miña lingua,

e non sei qué dicir.


* Sthendal (1830)

***

Porque esta vez todos se irán contigo en cada verso
(todos se irán contigo)

Y realmente estoy cansada. No sé qué decir.

«... habla con el conde de Altamira, mi condenado a muerte (...)
brilla en sus ojos un fuego sombrío ... parece un príncipe
disfrazado»*

Decapitado.

Y nunca más pisarás esta tierra (esta tierra apartada,
pasto de arena que se abre en la tormenta, esta tierra ácida
y recortada,
que se mide con los pies,
que promete únicamente la voz que desiste,
la voz que se rinde)

Lleva tu cabeza en el regazo, los ojos secos y detenidos
en algún punto del camino.
Seremos los primeros en llegar. Tú boca y yo,
que abondono la lengua,
que odio todo cuanto odia mi lengua,

y no sé qué decir.


* Sthendal (1830)


____________________________


(Cuarta) - A cegueira


En Juliette, recibía todo o sol e toda a mina de xofre nas túas cartas. Os nenos subían a casa a esa mesma árbore e tal vez había unha guerra, unha torre e unha catarata dentro; pero o resto da historia, vista dende aquí, non ten sentido. Podo falar, sen embargo, da cegueira. Mollaba os pulsos para o leite cando no medio da sega o neno choraba, todo o meu xornal non abondaba para salvar a túa vida no faiado, que morrías alí (coas vendas e a calor e a madeira podre baixo as costas)             Anos despois recóllome nos brazos e son costureira, espunto os baixos das saias e remendo unha pel axeitada
(enxoita)

Pero non ten sentido. Aquí nen sequera escampa, e os meus ollos cruzan o inverno.

... E sen embargo,
esta historia é miña
e todosos finais posibles son tamén sagrados.

Pois da outra beira (cando a noite foi noite)
chegaron voces

(Pero non fomos nós, nós non, eran eles)*


* ... o xentío que queimou a nosa casa diante dos meus ollos,
como se a vida non tivese nada que ver con isto
(diante dos meus ollos)

Odio todo o que te odia, e escoito
o metal crispado das túas voces mentres rezan por nós
(escravas dunha lingua extinta, abrindo as vocais para salvar o teu nome
e axeonlladas tamén
neste verso)
pero

contrarios á fe e á oración son os desertos do verso,
os desertos,
a cegueira que se esconde en todos os silencios que hoxe
están aquí.

(Como se a vida non tivese nada que ver con isto)


***


(Cuarta) – La ceguera


En Juliette, recibía todo el sol y toda la mina de azufre en tus cartas. Los niños subían la casa a ese mismo árbol y tal vez había una guerra, una torre y una catarata dentro; pero el resto de la historia, vista desde aquí, no tiene sentido. Puedo hablar, sin embargo, de la ceguera. Mojaba los pulsos para la leche cuando en medio de la siega el niño lloraba, todo mi jornal no bastaba para salvar tu vida en el granero, que morías allí (con las vendas y el calor y la madera podrida bajo la espalda)             Años después me recojo en los brazos y soy costurera, despunto los bajos de la falda y remiendo una piel adecuada
(seca)

Pero no tiene sentido. Aquí ni siquiera escampa, y mis ojos cruzan el invierno.

... Y sin embargo,
esta historia es mía
y todos los finales posibles son también sagrados.

Pues de la otra orilla (cuando la noche se hizo noche)
llegaron voces

(Pero no fuimos nosotros, nosotros no, eran ellos)*


*... el gentío que quemó nuestra casa ante de mis ojos,
como si la vida no tuviese nada que ver con ésto
(ante mis ojos)

Odio todo lo que te odia, y escucho
el metal crispado de tus voces mientras ruegan por nosotras
(esclavas de una lengua extinta, abriendo las vocales para salvar tu nombre
y arrodilladas también
en este verso)
pero

contrarios a la fé y a la oración son los desiertos del verso,
los desiertos,
la ceguera que se esconde en todos los silencios que hoy
están aquí.

(Como si la vida no tuviese nada que ver con esto)


____________________________


(NOTA A UN ORIXINAL EXTRAVIADO – 2ª versión)

«Pero non esta vida -esta-/ a única tormenta
que varre este lugar / desfilado a trazos»*


E ao final,
que pouco de todo isto é             palabras.
Aquelas que tiña             berran só en min
e xa non consinten calquera desenlace.

Porque nunca aprenderei a negarte (...e nada máis, nada máis que esta
lingua imperdoable,
nada máis cando veña a por min;             ...xa sabes que me esforzo para
non ter que pedir o resto, pero non hai suficiente para inventalas
a todas;

gritaban tanto que nunca te sentín marchar)


* de (NOTA A UN ORIXINAL EXTRAVIADO – 1ª versión)


***


(NOTA A UN ORIGINAL EXTRAVIADO – 2ª versión)


«Pero no esta vida – ésta - / la única tormenta
que barre este lugar / desfilado a trazos»*


Y al final,
que poco de todo esto es             palabras.
Aquellas que tenía             gritan sólo en mí
y ya no consienten cualquier desenlace.

Porque nunca aprenderé a negarte ( ... y nada más, nada más que esta
lengua imperdonable,
nada más cuando venga a por mí;            ...ya sabes que me esfuerzo para
no tener que pedir el resto, pero no hay suficiente para inventarlas
a todas;

gritaban tanto que nunca te escuché marchar)

* de (NOTA A UN ORIXINAL EXTRAVIADO – 1ª versión)


(Del libro (Cito), 2003)

 


Emma Couceiro (Cospeito- Lugo, 1977). En sus años de estudiante de Filología Hispánica, Emma Couceiro colabora con Yolanda Castaño organizando varios ciclos de “Recitais na Facultade” para dar a conocer en el mundo universitario la voz de los poetas más jóvenes. Posteriormente participó en el proyecto editorial colectivo de Letras de Cal y ha publicado sus versos en multitud de revistas literarias como Festa da palabra silenciada, Dorna ó A Xanela, entre otras. En 1996 gana el Premio Espiral Maior con Humidosas (1997), su primer libro que nos da a conocer una voz rotunda y entrañada en si misma que se integraría en lo que algunos críticos consideran como un intimismo radical. En 1997 es galardonada con el Premio Lorenzo Baleirón por As entrañas horas (1998) y, finalmente, en 2003, publica (Cito) donde su capacidad para construir mundos opresivos y diferentes se agudiza ahora con un lenguaje en parte críptico y en parte arraigado en la tradición. Su obra puede encontrarse en las antologías Mulher a facer vento (Lisboa, 1998), dEfecto 2000 (1999), A tribo das baleas (2001) y Mujeres de carne y verso (2002). Emma Couceiro forma parte de la Asociación de Escritores en Lingua Galega.- Volver al índice de Antología de Joven Poesía Gallega -Suscríbete a Enfocarte.com y recibe las actualizaciones en tu e-mail


:: Opina sobre esta nota en los nuevos Foros de ENFOCARTE ::


| Sumario | Editorial | Plástica | Collage | Pintura | Galería | Escultura | Fotografía I | Fotografía II | Desnudos | Galería Fotográfica I | Galería Fotográfica II | Literatura | Las 1001 noches | Destacado | Ensayo | Literatura II | Cuento I | Cuento II | Novela | Poesía I | Poesía II | Poesía III | Poesía IV | Poesía V | Poesía VI | Poesía VII | Poesía VIII | Filosofía I | Filosofía II | Pensamiento I | Pensamiento II | Cine I | Cine II | Cine III | Teatro I | Teatro II | Música |

| ANTOLOGIA DE JOVEN POESIA GALLEGA |


| Home| Staff | Colaboraciones | Directorio| Archivo | Buscador | Poesía semanal |
| Concursos |


Google
  Web www.enfocarte.com

 

Copyright © 2000-2007 Enfocarte.com /fvp.
Prohibida la reproducción de cualquier parte de este sitio web sin permiso del editor. Todos los derechos reservados.