Yolanda Castaño- Volver al índice de Antología de Joven Poesía Gallega -


Había un labio húmido
descolgado en guirlandas serosas a rebentar moi lento
esgazando un gromo así descortizado
retorcéndose para desenvaiñarse, para
destrabar todo de golpe
                                    que unha maré me desborda.

Seica o xabrón esvara moi viscoso polas pernas.

Había un labio lácteo
apoteósico
a rebosar.
Desorbitar os rebordos
e todo verquido.

Un labio lento
violento
a derreterse na abundancia

saíndose por fóra.


***

Había un labio húmedo
descolgado en guirnaldas serosas reventando lento
desgarrando un brote así resquebrajado
retorciéndose para desenvainarse, para
destrabar todo de golpe
                                    que una marea me desborda.

Tal vez el jabón también resbala muy viscoso por las piernas.

Había un labio lácteo
apoteósico
para rebosar.
Desorbitar los bordes
y todo vertido.

Un labio lento
violento
al derretirse en la abundancia

saliéndose por fuera.

____________________________


QUE TARDE TANTO

Deixa que se alongue esta inquedanza de agora.
Que tarde, que tarde tanto
                                          a patria deste
movimento da sevidume do pan.

Eu acaramelaba fechada nunha urna
pero non lazaba nunca a miseria dunha carencia.

Deixa que deite
                          unha présa lentísima

e que o desexo sexa
            inmobilización da urxencia.


***

Deja que se alargue esta inquietud del ahora.
Que tarde, que tarde tanto
                                          la patria de este
movimiento de la servidumbre del pan.

Yo me acaramelaba encerrada en una urna
pero no enlazaba nunca la miseria de una carencia.

Deja que mane
                          una prisa lentísima

y que el deseo sea
              inmovilización de la urgencia.


____________________________


Se falase de ti non pronunciaría
                                                            as sílabas supremas
pero bicas ben e gústame estar contigo.
O meu verde co teu azul.
Delirio de ramas.
O meu verde co teu azul.

Abstéñome de pronunciar esas sílabas sublimes
pero gústame cómo abrazas e o teu pelo fai xogo co meu vestido.
Os teus dedos patinan nas miñas medias.
O meu verde co teu azul.


***

Si hablase de tí no pronunciaría
                                                          las sílabas supremas
pero besas bien y me gusta estar contigo.
Mi verde con tu azul.
Delirio de ramas.
Mi verde con tu azul.

Me abstengo de pronunciar esas sílabas sublimes
pero me gusta cómo abrazas y tu pelo hace juego con mi vestido.
Tus dedos patinan en mis medias.
Mi verde con tu azul.

____________________________


Quén preservará todos os contornos da conciencia.
Quén ha de revelar o meu nome descoñecido,
                  o meu impúdico nome que codifica e devora.
Quén pode prescribir tantos equívocos moldes
                  por encima desta fiestra construída polo corpo.
Quén haberá que incorpore esta razón esta memoria
                  cara un ciclo impertérrito de tebras e de luz?


***

Quién preservará todos los contornos de la conciencia.
Quién ha de revelar mi nombre desconocido,
                  mi impúdico nombre que codifica y devora.
Quién puede prescribir tantos equívocos moldes
                  por encima de este balcón construído por el cuerpo.
Quién habrá que incorpore esta razón esta memoria
                  para un ciclo impertérrito de tinieblas y de luz?


(Del libro Delicia, 1998)

____________________________


Abrigaba horas de loito cravadas por todo o corpo,
os espectros da ausencia pintados nos labios agres
e as mans enfermas de carencias.

Todo o esmalte de obsidiana co que eu o imaxinara nas novelas quenon escribirei nunca
e se lle transparentaban os lirios máis escuros
místicos e ocultos e con pétalos mui ásperos.

Pero andaramos buscándonos polas rúas das mesmas noites
e así foi que veu a ser o meu príncipe das tebras,
eu tremendo de impaciencia baixo os queiros da agonía
para choverlle en sangue fresca e aplacar mórbidas fames.

Agora teño a boca destrozada.
Aspiro despacio a noitebra.
E el canta espido e frío para o pleniluinio vidrado de setembro.
Nunca o loito foi tan branco na súa casa ingobernable.
Unha horizontal vivencia de martelos detrás do lánguido alento,
tal como Aleister camiña en raxadas lívidas

cara a nosa obscura amaceñida.


***

Abrigaba horas de luto clavadas por todo el cuerpo
los espectros de la ausencia pintados en los labios agrios
y las manos enfermas de carencias.

Todo el esmalte de obsidiana con que yo lo había imaginado en las novelas que no escribiré nunca
y se le transparentaban los lirios más oscuros
místicos y ocultos y con pétalos muy ásperos.

Pero anduvimos buscándonos por las calles de las mismas noches
y así fue que vino a ser mi príncipe de las tinieblas,
yo temblando de impaciencia bajo los colmillos de agonía
para lloverle en sangre fresca y aplacar mórbidas hambres.

Ahora tengo la boca destrozada.
Aspiro despacio la tiniebla.
Y él canta desnudo y frío para el plenilunio vidriado de septiembre.
Nunca el luto fue tan blanco en su casa ingobernable.
Una horizontal vivencia de martirios detrás del lánguido aliento,
tal como Aleister camina en ráfagas lívidas

hacia nuestra oscura amanecida.

____________________________


Todas as salvagardas que nos merecemos.
O teu perfil confidente.
Como todo o que che digo cando non podes ouvirme
e é tan dura a tarde, e ti tanto me faltas.

Os nosos dáctilos Par a par.
Soños fértiles Par a par.
Parecía imposible que coubese tanto alento,
tan madrepérola como agora nos preña.
Veña, miña bela bestia, vén coa túa yolandalatría.

A tarde nos frecuenta algunha vez abandonados
e ti dis corazón, esa palabra que odio.
Fuches ti, meu animal, fuches ti quen esculpiu
nas miñas nádegas un verso que dicía para sempre.


***

Todas las salvaguardas que nos merecemos.
Tu perfil confidente.
Como todo lo que te digo cuando no puedes oírme
y es tan dura la tarde, y tú tanto me faltas.

Nuestros dáctilos Par a par.
Sueños fértiles Par a par.
Parecía imposible que cupiese tanto aliento, tan madreperla como ahora nos preña.
Venga, mi bella bestia, ven con tu yolandalatría.

La tarde nos frecuenta alguna vez abandonados,
y tú dices corazón, esa palabra que odio.
Fuiste tú, mi animal, fuiste tú quien esculpió
en mis nalgas un verso que decía para siempre.


____________________________


Dame un fogar e sanarei as túas costas.
As túas labiais louvanzas as louvanzas únicas.

Así quero que me contes cómo e cánto me buscaches
e que así rememores todos os nomes da ausencia,
de cando eramos aínda tan remotos cara a cara,
e que queden sepultados baixo o cemento do esquecemento.
E eu
fago unha cova para ti no
                                             van do meu abrazo,
                                             na sima dos meus brazos,
                                             no rexime feudal do oco do meu colo.
A devoción enfermiza
que durmía nunha caixa pequeniña cun diagrama.
E agora a omnipotente resonancia da túa fronte,
e a íntima estancia onde ninguén é máis ca ti.
Tamén ti na viva esfera fixeches unha ofrenda,
aquela sonora e álxida quietude do teu castelo.

Son a Cristiana.

Hoxe dicíanme que as cousas escuras son cousas teribles.
Tacho as liñas, pecho os libros, teño dereito a un exército.
Desexo mecelos, os nomes brutais que me dabas, mecelos de novo.
Xuntos deixamos caer as nosas diplomaturas co mundo.

Cándo calarán.
O meu nome é Cristiana.

***

Dame un hogar y sanaré tus espaldas.
Tus labiales alabanzas las alabanzas únicas.
Así quiero que me cuentes cómo y cuánto me buscaste
y que así rememores todos los nombres de la ausencia,
de cuando éramos aún tan remotos cara a cara
y que queden sepultados bajo el cemento del olvido.
Y yo
hago una cueva para ti en el
                                             vano de mi abrazo,
                                             en la sima de mis brazos
                                             en el régimen feudal del hueco de mi regazo.
La devoción enfermiza
que dormía en una caja pequeñita con un diagrama.
Y ahora la omnipresente resonancia de tu frente,
y la íntima estancia donde nadie es más que tú.
También tú en la viva esfera hiciste una ofrenda,
aquella sonora y álgida quietud de tu castillo.

Soy la Cristiana.

Hoy me decían que las cosas oscuras son cosas terribles.
Tacho las líneas, cierro los libros, tengo derecho a un ejército.
Deseo mecerlos, los nombres brutales que me dabas, mecerlos de nuevo.
Juntos dejamos caer nuestras diplomaturas con el mundo.

Cuándo callarán.
Mi nombre es Cristiana.

____________________________


Faltamos a clase. Cómo me buceas.
Faime o que sabes que me gusta que me fagas.
Cociñándome a túa hipérbole
                                                   a un fogo mui lento.

Cando as nosas emocións
                                                   xa nos doen de tanto usalas,
de alritadas e enroxecidas, que tanto pagaron a pena.
Cómeo todo, meu ben, como cando eras pequeno,
e apertámonos moito
                                                   para que non caiba máis nada.

A miña obsesión por esa melena,
acibeche vertical que che abriga toda a espalda,
unha relixión de 68 centímetros; para que vexas.
A túa posesividade coñece as miñas formas.

Fálasme de cousas de maiores.
Tiven que engulirte na miña cabeza.
Logo comezamos a              ,e fixéchesme               ,
e puxéchesme o              como se fose unha              .
Un asunto de sintonías, e non sei como é que o fas tan ben.

Xa nos saen todos os cadros máis bonitos.
Se che dá por arrodearme de velas eclesiásticas.
Amarrándote con cordas e coas miñas dotes de quecer
por iso pido a insolencia de que ti me necesites.


***

Faltamos a clase. Cómo me buceas.
Hazme lo que sabes que me gusta que me hagas.
Cocinándome tu hipérbole
                                                   a un fuego muy lento.

Cuando nuestras emociones
                                                   ya nos duelen de tanto usarlas,
de irritadas y enrojecidas, que tanto valieron la pena.
Cómetelo todo, mi bien, como cuando eras pequeño,
y nos apretamos mucho
                                                   para que no quepa más nada.

Mi obsesión por esa melena,
azabache vertical que te abriga toda la espalda,
una religión de 68 centímetros; para que veas.
Tu posesividad conoce mis formas.

Me hablas de cosas de mayores.
Tuve que engullirte en mi cabeza.
Luego comenzamos a               , y me hiciste               ,
y me pusiste el               como si fuese una               .
Un asunto de sintonías, y no sé cómo es que lo haces tan bien.

Ya nos salen todos los cuadros más bonitos.
Si se te dá por rodearme de velas eclesiásticas.
Amarrándote con cuerdas y con mis dotes de incendiar
por eso pido la insolencia de que tú me necesites.


____________________________


Que non morran as batallas que me sentan tan ben.
Decido se traducirás os meus acenos profundos,
se encolaremos os nosos nocellos, decido a nosa voráxine.
Ti queres que te aperte forte
                            e xa sabes ónde está o teu sitio.
Falándonos das arborescencias que aniñan detrás dos abrazos.

O teu fráxil van xemelgo e inimigo,
e sentiámonos case como se anovasemos os nosos membros.
Queres que te aperte forte,
pides que me deixe facer cousas,
decido se visitarás
                            a fame violenta do meu corpo.

O intraxuste fero e único.
A miña capacidade de ornamentación.
Mentres escribimos as páxinas máis bárbaras para que ocupes
o teu sitio que está
                            entre o chan e o meu ventre.


***

Que no mueran las batallas que me sientan tan bien.
Decido si traducirás mis gestos profundos,
si encolaremos nuestros tobillos, decido nuestra vorágine.
Tú quieres que te abrace fuerte
                            y ya sabes dónde está tu sitio.
Hablándonos de las arborescencias que anidan detrás de los abrazos.

Tu frágil cintura gemela y enemiga,
y nos sentíamos casi como si renovásemos nuestros miembros.
Quieres que te apriete fuerte,
pides que me deje hacer cosas,
decido si visitarás
                            el hambre violenta de mi cuerpo.
El intrajuste fiero y único.
Mi capacidad de ornamentación.
Mientras escribimos las páginas más bárbaras para que ocupes
tu sitio que está
                            entre el suelo y mi vientre.


____________________________


Qué pensarán.
Eu toda grácil entre as garras dunha negra criatura.
Litros de barbaridades con purpurina,
e o meu tempo acomódase á túa mandíbula cómplice.

Eu canto para ti todas as posturas escotofílicas
e ímolas reproducindo coa feroz inocencia do debutante,
frecuentamos os vulcanos e eu fágoche de todo;
eu vestal con uve e ti bestal con be.

A suma das perturbacións. Seducímonos distinto.
Os tormentos que preceden á miña incontinencia.
Aprendernos de memoria
                                              a biografía das nosas pezas
e as túas garras de noitebra que sexan horizonte.

Estaba no enfrontamento, no malsán enfrontamento
dos meus anos relativos
                                              contra as túas unllas de catro centímetros e medio.

A noite, quentadora,
e pronúnciote así: a miña bela bestia.

***

Qué pensarán.
Yo toda grácil entre las garras de una negra criatura.
Litros de barbaridades con purpurina,
y mi tiempo se acomoda a tu mandíbula cómplice.

Yo canto para tí todas las posturas escotofílicas
y las vamos reproduciendo con la feroz inocencia del debutante,
frecuentamos los vulcanos y yo te hago de todo;
yo vestal con uve y tú bestal con be.

La suma de las perturbaciones. Nos seducimos distinto.
Los tormentos que preceden a mi incontinencia.
Aprendernos de memoria
                                              la biografía de nuestras piezas
y tus garras de tiniebla que sean horizonte.

Estaba en el enfrentamiento, en el malsano enfrentamiento
de mis años relativos
                                              contra tus uñas de cuatro centímetros y medio.

La noche, calentadora,
y te pronuncio así: mi bella bestia.


(Del libro Vivimos no ciclo das Erofanías, 1998)


____________________________


VENECIA: O VICIO DA BELEZA

I

Clara, Retira ese velo: Os ollos da afogada permean as asas da derrota. Os belísimos ollos da afogada, a súa virxindade extraterrestre, a súa loucura.

              Non é de aquí esta flor.
              Lila rigor que tapou qué desespero.


***

VENECIA: EL VICIO DE LA BELLEZA

I

Clara, Retira ese telón: Lo ojos de la ahogada permean las alas de la derrota. Los bellísimos ojos de la ahogada, su virginidad extraterrestre, su locura.

              No es de aquí esta flor.
              Lila rigor que tapó qué desespero.


(Del libro Edénica, 2000)

____________________________Nunha habitación estúpida e as miñas pernas como botandote de máis, suxeitas con pinzas. Era eu a que tiña que limar a sua melena de espantos nun tapiz moi húmido e con golpes. Pero eu que che pregunto na escena e sen dolor que cándo chegará o noso turno.
              Se se nos baixan as chaves erramos toda a pintura dun parque parido cos ollos tapados e moita fe. A carne que botas ós meus cans mentras nos soportamos. Eu non me refería a isto.
              Era toda a túa prole de orfanatos contra os meus versos visitados, pero abrázame forte e moito rato para ver se non nos damos de conta do que se nos vai caendo por detrás. O fraude dos corazóns. E un ambulatorio de esperanzas.
              Agora teño unha carnicería na consciencia, pero vería as sombras, o músculo que chora no país interior dos espellos. Algún escenario pobre onde nos destoren a rabia sen vergonza e dirán que non, dirán que nunca, e así no solo nunca poderemos berrar máis forte que non nos referíamos a isto.
              Cólleme da man, amor, e vamos desfolar galiñas pobres sobre o noso leito.
              Este frío infame e de anos que non cura.

              Para min non era esto. E sei que é duro abrazarme tan duro abrazarme. Cántas veces che dixen que hai verbos que non teñen imperativo e se non calas máis forte morrerei por berrar coas mans abertas que eu non me refería a nada disto. O perdón non era isto, e así o pulmón que se nos abre por dentro pedindo algo coma tolo. Pero a escaleira grisada dende que todo te empezou cunha lua de mentira e moitos nervios. Daquela tamen a miña ansia. As miñas pernas reinantes que non coñecen perdón, esa falacia. Ven, amor, a contemplarmos cómo nos merendamos os despoxos.

              Mais qué máis podo esperar. Se entre os lirios estragados aínda buscando algo para facer de comer. Eu, que collín o meu reino de sílabas de escarcha e logo metincho por debaixo dos pés e esperando que me leves máis arriba, agora todos os adverbios se volven contra nós para cuspirnos na cara. E a miña ansia fotografada metida nun caixón. Mais qué máis podo esperar.

              Porque descolgando cadros sen tapar a cara pero nas noites odiando estas ganas de abrazarte. Dígoche que para min non era isto, que veñas, amor, a desfolar galiñas pobres sobre o noso leito.
              Pero a miña desidia que non perdona enxames e así o meu odio fará barricadas sobre as miñas nádegas, erguerá pancartas con iridio e un enigma. Repugnar, amor, sen sequera un desastre.
Pero pensamos na usura, nosa hasta a vergonza. Buscaremos da man un escenario pobre onde nos destoren a rabia sen esforzo. E ver cómo se nos mete esta triste usura por entre os ollos. Un recuncho famélico dende onde non se podan ver as fiestras.
              Porque no meu pescozo unha pancarta sabe que todo coñecimento é decepción virán todos os vermes habitar os meus tendóns mentres berro exaltada que eu non me refería a nada disto. Unha prudencia de indixentes que nos vai fermentando no disgusto. Coma o animal amarelo que agarda sen mirar. Porque sí que sei desa beleza mallada polo frío. Coma rifles en punta nas cortinas. Mais qué máis podo esperar.
              Seguirán xusto ó pé da nosa cama estes rebaños de indixentes que nunca tiñan suficiente. E a nosa habitación toda areada. A nosa branda esperanza con inquilinos pobres. Sen embargo abrázame máis, sen embargo e con coidado a ver se non miramos o músculo interior do noso reino tráxico. Un pequeno país con demagoxia e alzheimer.
Mais qué máis podo esperar.

***

En una habitación estúpida y mis piernas como echándote de más, sujetas con pinzas. Era yo la que tenía que limar su melena de espantos en un tapiz muy húmedo y con golpes. Pero yo que te pregunto en la escena y sin dolor que cuándo llegará nuestro turno.
              Si se nos bajan las llaves erramos toda la pintura de un parque parido con los ojos tapados y mucha fe. La carne que arrojas a mis perros mientras nos soportamos. Yo no me refería a esto.
              Era toda tu prole de orfanatos contra mis versos visitados, pero abrázame fuerte y mucho rato para ver si no nos damos cuenta de lo que se nos va cayendo por detrás. El fraude de los corazones. Y un ambulatorio de esperanzas.
              Ahora tengo una carnicería en la consciencia, pero vería las sombras, el músculo que llora en el país interior de los espejos. Algún escenario pobre donde nos despedacen la rabia sin vergüenza y dirán que no, dirán que nunca, y así en el suelo nunca podremos gritar más fuerte que no nos referíamos a esto.
              Cógeme de la mano, amor, y vamos a desollar gallinas pobres sobre nuestro lecho.
              Este frío infame y de años que no cura.

              Para mi no era esto. Y sé que es duro abrazarme tan duro abrazarme. Cuántas veces te dije que hay verbos que no tienen imperativo y si no callas más fuerte moriré por gritar con las manos abiertas que yo no me refería a nada de esto. El perdón no era esto, y así el pulmón que se nos abre por dentro pidiendo algo como loco. Pero la escalera grisacea desde que todo te empezó con una luna de mentira y muchos nervios. Entonces también el ansia mía. Mis piernas reinantes que no conocen perdón, esa falacia. Ven, amor, a contemplar cómo nos merendamos los despojos.

              Mas qué más puedo esperar. Si entre los lirios arruinados aún buscando algo para hacer de comer. Yo, que cogí mi reino de sílabas de escarcha y luego lo metí por debajo de tus pies y esperando que me lleves más arriba, ahora todos los adverbios se vuelven contra nosotros para escupirnos en la cara. Y mi ansia fotografiada metida en un cajón. Mas qué más puedo esperar.

              Porque descolgando cuadros sin tapar la cara pero por las noches odiando estas ganas de abrazarte. Yo te digo que para mi no era esto, que vengas, amor, a desollar gallinas pobres sobre nuestro lecho.
              Pero mi desidia que no perdona enjambres y así mi odio hará barricadas sobre mis nalgas, enarbolará pancartas con iridio y un enigma. Repugnar, amor, sin siquiera un desastre.
              Pero pensamos en la usura, nuestra hasta la vergüenza. Buscaremos de la mano un escenario pobre donde nos despedacen la rabia sin esfuerzo. Y ver cómo se nos mete esta triste usura por entre los ojos. Un rincón famélico desde donde no se puedan ver las ventanas.
              Porque en mi cuello una pancarta sabe que todo conocimiento es decepción vendrán todos los gusanos a habitar mis tendones mientras grito exaltada que yo no me refería a nada de esto. Una prudencia de indigentes que nos va fermentando en el disgusto. Como el animal amarillo que aguarda sin mirar. Porque sí que sé de esa belleza golpeada por el frío. Como rifles en punta en las cortinas. Mas qué más puedo esperar.
              Seguirán justo al pie de nuestra cama estos rebaños de indigentes que nunca tenían suficiente. Y nuestra habitación toda arenada. Nuestra blanda esperanza con inquilinos pobres. Sin embargo abrázame más, sin embargo y con cuidado a ver si no miramos el músculo interior de nuestro reino trágico. Un pequeño país con demagogia y alzheimer.
Mas qué más puedo esperar.

____________________________


O rito diario xa sen rito, escoltada por branquísimas amantes: matar ó pai, devorar os ocos, masacrar un a un todos os funcionarios e mercaderes cos que fose intercambiada unha palabra apenas, desintegrar cada pegada cunha lixivia veleñosa zumegada do meu hime sen descanso.               Abortar é unha obriga, unha necesidade fonda, un desafío.

***

El rito diario ya sin rito, escoltada por blanquísimas amantes: matar al padre, devorar los huecos, masacrar uno a uno a todos los funcionarios y mercaderes con los que fuese intercambiada una palabra apenas, desintegrar cada huella con una lejía venenosa supurada de mi himen sin descanso.               Abortar es una obligación, una honda necesidad, un desafío.


(De O libro da Egoísta, 2003)

____________________________


A Yolanda


              Pero eu, filla das miñas fillas, hei desmantelar a golpe de deslumbramentos esta aciaga militancia dunha yolanda emigrante de min. Eu, a soberana estéril, a por desgracia egoísta. Debo tasar a dose exacta de memoria e esquezo. Así a miña visión da vereda é un rostro dende atrás. Todas as escuras raigames que se nacen en min. Non hai dirección que non me conteña, raza que non en min se comece e filas de díxitos extendendo para min os seus dedos ferais. O que interesa son os meus pasos. Coma un bosque de símbolos do que a miña ignorancia é significativa. Moito deixarse a pel pero eu non quixen aprender a chegar. Xardín exiguo, vento pechado de mans, infinita cuadrícula. Renuncio ó lugar do alento. Quero aprender a saír.

Hai tempo que un animal vive nutríndose do esquezo. Pero eu son a ventrílocua, eu, a tirana louca, a analfabeta. Co magnífico libro das venturas agochado na vulva. A que non comprendeu nada pero sentiuno todo. Son a ventrílocua, a que corre cantando polos corredores de chumbo, con voz de pizarra. E abortar foi unha obriga, unha necesidade fonda, un desafío. Para cando o pálido manto da miña memoria se vai cubrindo desta pel que eu serei. Que todas as noites con devoción escribo arrebatadoras cartas de amor e nas madrugadas panexíricos a esta yolanda mesquiña, que sabe venderse e               coñece o final.

Son eu na cripta e o meu nome dentro debuxado de tiza. Habitacións concéntricas. Que a miña intelixencia non compre o meu sentido. O tacto, o privilexio, as ganas de tirarse. Nin a miña cabeza será escrava do meu orgullo. Yolanda a soldada, a comerciante. Porque eu son a que nin agarda. Son o auriga do ardente carro. A egoísta porque está soa. Que tanta calamidade me satisface, porque a miña beleza fundará dinastías. E entón será ir cunha minuciosidade de devota recolleitando eses minúsculos e ditosos pedaciños de espello roto que eu son. Yolanda farame un fogar paupérrimo entre os seus brazos de mundo e así aprenderei a inenarrable alegría de ter casa.

E entón virá ese postrímero advento e A VerbA farase carne. E eu direi: " Eu son a da única estirpe de Adnaloy, a que extenderá os seus dedos flamíxeros sobre o horizonte, a que baixará e despois se despoxará do seu manto e vestirá un saial, e logo reclinarase e dará de comer o seu corazón ás bestas”.


***

A Yolanda

              Pero yo, hija de mis hijas, he de desmantelar a golpe de deslumbramientos esta aciaga militancia de una yolanda emigrante de mí. Yo, la soberana estéril, la por desgracia egoísta. Debo tasar la dosis exacta de memoria y olvido. Así mi visión de la vereda es un rostro desde atrás. Todas las oscuras raigambres que se nacen en mí. No hay dirección que no me contenga, raza que no en mí se comience y filas de dígitos extendiendo para mí sus dedos ferales. Lo que interesa son mis pasos. Como un bosque de símbolos del que mi ignorancia es significativa. Mucho dejarse la piel pero yo no quise aprender a llegar. Jardín exiguo, viento cerrado de manos, infinita cuadrícula. Renuncio al lugar del aliento. Quiero aprender a salir.

Hace tiempo que un animal vive nutriéndose del olvido. Pero yo soy la ventrílocua, yo, la tirana loca, la analfabeta. Con el magnífico libro de las venturas agazapado en la vulva. La que no comprendió nada pero lo sintió todo. Soy la ventrílocua, la que corre cantando por los pasillos de plomo, con voz de pizarra. Y abortar fue un deber, una grave necesidad, un desafío. Para cuando el pálido manto de mi memoria se va cubriendo de esta piel que yo seré. Que todas las noches con devoción escribo arrebatadoras cartas de amor y en las madrugadas panegíricos a esta yolanda mezquina, que sabe venderse y               conoce el final.

Soy yo en la cripta y mi nombre dentro dibujado de tiza. Habitaciones concéntricas. Que mi inteligencia no compre mi sentido. El tacto, el privilegio, las ganas de tirarse. Ni tampoco mi cabeza será esclava de mi orgullo. Yolanda la soldada, la comerciante. Porque yo soy la que ni espera. Soy el auriga del ardiente carro. La egoísta porque está sola. Que tanta calamidad me satisface, porque sí mi belleza fundará dinastías. Y entonces será ir con una minuciosidad de devota recogiendo esos minúsculos y dichosos pedacitos de espejo roto que soy. Yolanda me hará un hogar paupérrimo entre sus brazos de mundo y así aprenderé la inenarrable alegría de tener casa.

Y entonces vendrá ese postrímero adviento y La VerbA se hará carne. Y diré: "Yo soy la de la única estirpe de Adnaloy, la que extenderá sus dedos flamígeros sobre el horizonte, la que bajará y después se despojará de su manto y vestirá un sayal, y luego se reclinará y dará de comer su corazón a las bestias".


____________________________


ARTE DA ANÉMONA


Non pensa en ningún príncipe a princesa.

O sol ergueuse polo oeste e péchanse tódalas chagas.

Arte da anémona: errar e traslucir a mímese,
un doado e hostil recoñecerse.

No meu expedicionario corazón non teño almea.
Nin vereas, nin ruinas que acariciarme.
Pero hoxe o sol ergueuse polo oeste
e eu conto de memoria os trazos da paraxe.

Nada hai en min que non vaia presentir cando me ocupe.
Sopro anterior a todo e nunca antes.

Galería de Damas: suicídase esa imaxe.
Todo o que a miña cabeza podía saber de min.
Conxuga ese verbo intransitivo; transita sen pés por esta onda.

Presaxia esta anémona: abrirse a cada araxe
inédita á vez e parte da miña pel.
Que cada esforzosamente trepada certeza se me mate.
Que me sorprenda o escuro.

O inevitable misterio da súa anémona.
O sangue xa velado no teu pulso.

***

ARTE DE ANÉMONA


No piensa en ningún príncipe la princesa.

El sol se ha alzado por el oeste y se cierran todas las llagas.

Arte de la anémona: errar y translucir la mímesis,
un fácil y hostil reconocerse.

En mi expedicionario corazón no tengo almena.
Ni veredas, ni ruinas que acariciarme.
Pero hoy el sol se ha alzado por el oeste
y yo cuento de memoria los trazos del paraje.

Nada hay en mí que no vaya a presentir cuando me ocupe.
Soplo anterior a todo y nunca antes.

Galería de Damas: se suicida esa imagen.
Todo lo que pudiera mi cabeza saber de mí.
Conjuga ese verbo intransitivo; transita sin pies por esta onda.

Presagia esta anémona: abrirse a cada brisa
inédita a la vez y parte de mi piel.
Que cada esforzadamente trepada certeza se me mate.
Que me sorprenda lo oscuro.

El inevitable misterio de su anémona.
La sangre ya velada en nuestros pulsos.


____________________________


POEMA DE OLGA E ELBA

Son eu a muller que agora ocupa esta casa
na que exististes, Olga, Elba,
dende que se abriron para min cos pés descalzos
os seus labios de actriz que non me aman.

E ¿qué sodes vós á vida miña? compañías presentes,
mulleres antigas e presentes,
dobles pálpitos de ser broslados na pel do que eu abrazo.

Somos tres e matino nas nosas figuracións idénticas, perfís
repetindo o perfil           da súa milimétrica idea da beleza.
Deslumbrantemente admiradas           e repugnadas até a náusea.
Que o daría todo por ser por un minuto coma vós,
eu, que vos fun, tan abnegada e instintivamente.

Respira o rastro das caricias           vosas               no que eu toco,
aínda insobornable na madeira destes mobles,
nos frascos que aínda están, na vosa roupa.
Olga, Elba, abstractamente perfectas como mulleres anónimas,
intactas, coma o que non morrerá           nunca.

Aínda quente está a pegada dos vosos pés no que me acolle,
e na mesa que comparto con espectrais ausencias
alugo o voso espacio implacable con usura.
Que habería morrer por ser máis cás vosas cifras
ou desexo matar o voso nome a coiteladas.

Olga, Elba, mulleres pasadas e perpétuas,
e eu estúpidamente filla vosa,
estúpidamente irmá nunha xenealoxía interrogante.
Pantasmas divinas
                              e feroces
                                                  mentras durmo.


***

POEMA DE OLGA Y ELBA

Soy yo la mujer que ahora ocupa esta casa
en la que exististeis, Olga, Elba,
desde que se abrieron para mí con los pies descalzos
sus labios de actriz que no me aman.

Y ¿qué sois vosotras a mi vida? compañías presentes,
mujeres antiguas y presentes,
dobles pálpitos de ser bordados en la piel de lo que abrazo.

Somos tres y yo cavilo sobre nuestras figuraciones idénticas, perfiles
repitiendo el perfil           de su milimétrica idea de la belleza.
Deslumbrantemente admiradas          y repugnadas hasta la náusea.
Que lo daría todo por ser por un minuto como vosotras,
yo, que os fui, tan abnegada e instintivamente.

Respira el rastro de las caricias          vuestras               en lo que toco,
aún insobornable en la madera de estos muebles,
en los frascos que aún están, en vuestra ropa.
Olga, Elba, abstractamente perfectas como mujeres anónimas,
intactas, como lo que no morirá          nunca.

Aún caliente está la huella de vuestros pies en lo que me acoge,
y en la mesa que comparto con espectrales ausencias
arriendo vuestro espacio implacable con usura.
Que habría de morir por ser más que vuestras cifras
o deseo matar vuestro nombre a cuchilladas.

Olga, Elba, mujeres pasadas y perpetuas,
y yo estúpidamente hija vuestra,
estúpidamente hermana en una genealogía interrogante.
Fantasmas divinos
                                  y feroces
                                                            mientras duermo.


(En la Antología estatal Yo es otro. Autorretratos de la Nueva Poesía, 2001)

 


Yolanda Castaño (Santiago de Compostela, 1977) Licenciada en Filología Hispánica, Yolanda Castaño organizó durante sus años de estudiante universitaria -junto con Emma Couceiro- varios ciclos de “Recitais na Facultade” en los que participaron los más jóvenes poetas gallegos. Participa en el proyecto colectivo Letras de Cal, funda la revista Valdeleite con Olga Novo, elabora la antología de voces jóvenes La flama en el espejo (1997), desempeña el cargo de Secretaria de la Asociación de Escritores en Lingua Galega y trabaja en diversos medios audiovisuales donde destaca el programa cultural Mercuria para Televisión Española en Galicia. Su obra poética figura en revistas como Clave Orión, Dorna, Festa da Palabra Silenciada ó A Xanela. Sus primeras obras se editan vinculadas a dos de los premios más importantes de la década de los noventa: el Fermín Bouza Brey para Elevar as pálpebras (Elevar los párpados, 1995) y el Johán Carballeira por Vivimos no ciclo das erofanías (1998, que cuenta también con traducción al castellano y ha sido también Premio de la Crítica española). Delicia (1998), Edénica (2000) -antología en la que ella misma canta algunos de sus poemas- y O libro da egoísta (2003) completan el corpus de esta autora que se consolida como una voz esencial de esta última década gracias a un discurso innovador en cuanto al lenguaje y que se incluye en esa corriente general entre las poetas más jóvenes de renovación del discurso erótico. La obra de Yolanda Cataño figura también en las antologías Para saír do século (1997), Daquelas que cantan (1997) ó Mujeres de carne y verso (2002), entre otras.- Volver al índice de Antología de Joven Poesía Gallega -Suscríbete a Enfocarte.com y recibe las actualizaciones en tu e-mail


:: Opina sobre esta nota en los nuevos Foros de ENFOCARTE ::


| Sumario | Editorial | Plástica | Collage | Pintura | Galería | Escultura | Fotografía I | Fotografía II | Desnudos | Galería Fotográfica I | Galería Fotográfica II | Literatura | Las 1001 noches | Destacado | Ensayo | Literatura II | Cuento I | Cuento II | Novela | Poesía I | Poesía II | Poesía III | Poesía IV | Poesía V | Poesía VI | Poesía VII | Poesía VIII | Filosofía I | Filosofía II | Pensamiento I | Pensamiento II | Cine I | Cine II | Cine III | Teatro I | Teatro II | Música |

| ANTOLOGIA DE JOVEN POESIA GALLEGA |


| Home| Staff | Colaboraciones | Directorio| Archivo | Buscador | Poesía semanal |
| Concursos |


Google
  Web www.enfocarte.com

 

Copyright © 2000-2007 Enfocarte.com /fvp.
Prohibida la reproducción de cualquier parte de este sitio web sin permiso del editor. Todos los derechos reservados.