Emma Pedreira

 


MATRIA (III)

Todos os antergos berraron o futuro aos ollos da miña nai:

“levarás nacións entre as coxas
matarás e parirás homes nun abrir e pechar de pernas”.

Logo, todos nosoutros fomos chegando.


***

MATRIA (III)

Todos los antepasados gritaron el fututo a los ojos de mi madre:

“llevarás naciones entre los muslos
matarás y parirás hombres en un abrir y cerrar de piernas”.

Después, todos nosotros fuimos llegando.


____________________________


PENÉLOPE D´INSANIA

A miña nai non quixo nunca que destes ollos partira a atrocidade das cousas.
Contoume que ao meu pai gardáranlle a sombra durante anos
na artesa do pan, e falou tamén da súa infinita espera
contra a voz dos antergos
xogando coa tranquila indiferencia das estrañas horas que removen os soños.
Faloume do exilio no que esnaquizar a palabra aos pés de todas as árbores.
De cómo queimar dunha vez por todas os bosques inmensos da cordura
e facer pendurar na cinza a imposibilidade dun odio que me rexeita desde nena.
Porque eu nunca fun maior para abranguer grandes velenos,
non tiña as mans feitas para reunir a ágora da revolución.
Acuso as dores cos pequenos peitos da anarquía.
Nunca sinalo cos dedos nin trazo camiños cara a casa da derrota.
Fío, tezo, arrumo coa entraña
a acostumada desidia dos desarmados nas explícitas horas
dunha redención que non ten outro senso que a espera.


***

PENÉLOPE D´INSANIA

Mi madre no quiso nunca que de estos ojos partiese la atrocidad de las cosas.
Me contó que a mi padre le guardaron su sombra durante años
en el cajón del pan, y habló también de su infinita espera
contra la voz de los antiguos
jugando con la tranquila indiferencia de las extrañas horas que remueven los sueños.
Me habló del exilio donde destrozar la palabra a los pies de todos los árboles.
De cómo quemar de una vez por todas los bosques inmensos de la cordura
y hacer colgar en la ceniza la imposibilidad de un odio que me rechaza desde niña.
Porque yo nunca fui mayor para abarcar grandes venenos,
no tenía las manos hechas para reunir el ágora de la revolución.
Acuso los dolores con los pequeños pechos de la anarquía.
Nunca señalo con los dedos ni trazo caminos hacia la casa de la derrota.
Hilo, tejo, ordeno con la entraña
la acostumbrada desidia de los desarmados en las explícitas horas
de una redención que no tiene otro sentido que la espera.


____________________________


SUXO DIALECTO DOS QUE NON FOMOS NENOS

Nosoutros non fomos area do tempo.
Non espernexabas ti dacabalo dos muros,
e quérote porque non es eu, nin es perfecto.
(Señor, si usted se muere, ¿puedo quedarme con su alma?)
Ti non es palabra da historia,
nin o noso sexo habitará os diccionarios futuros.

( Nin chorar nin ir armados.
Prohibido censurar sentimentos) Pero a ti
e ás veces a min,
matábannos os soños á hora da merenda.
(Oye: si te doy un beso ¿me das balas para luego suicidarme?)

Ti non ías á escola.
Amoreabas pedras no souto e as balas rozábanche os cromos
e os debuxos e as torradas con mantenga,
e a guerra interpolábamos os ollos.
Eu non fixen castelos coa area
mais soterrei bonecos embaixo de cada lousa, practicando para a dor…
Quérote porque aínda hoxe non me falas das guerras
no suxo dialecto dos que nunca fomos nenos nin fomos nada.


***

SUCIO DIALECTO DE LOS QUE NO FUIMOS NIÑOS

Nosotros no fuimos arena del tiempo.
No pateabas tú cabalgando los muros,
Y te quiero porque no eres yo, ni eres perfecto.
(Señor, si usted se muere, ¿puedo quedarme con su alma?)
Tú no eres palabra de la historia,
Ni nuestro sexo habitará en los diccionarios futuros.

(Ni llorar ni ir armados.
Prohibido censurar sentimientos) Pero a ti
Y a veces a mí,
Nos mataban los sueños a la hora de la merienda.
(Oye: si te doy un beso ¿me das balas para luego suicidarme?)

Tú no ibas a la escuela.
Amontonabas piedras en el bosque y las balas te rozaban los cromos
Y los dibujos y las tostadas con mantequilla,
Y la guerra nos interpolaba los ojos.
Yo no hice castillos con arena
Pero enterré muñecos debajo de cada losa, practicando para el dolor…
Te quiero porque ni siquiera hoy me hablas de las guerras
En el sucio dialecto de los que no fuimos niños ni fuimos nada.


(De Diario bautismal dunha anarquista morta, 1999)


____________________________


MODRANECT

Rexeito todas as vidas.

Todos
os momentos.

                            Que non sexa
                            eu
                            este patíbulo.


***

MODRANECT

Rechazo todas las vidas.

Todos
los momentos.

                            Que no sea
                            yo
                            este patíbulo.

____________________________


INVADIDA DE XOFRE

É polas noite que abro o meu ventre coa voracidade das illas
en espirais
e aborto miserias se non me ceibas de pronto e acado unha profundidade
de violencia que me atosigou desde sempre.

Son unha imaxe aberta cara a metade cara as ruínas,
ou non reaparezo para abordar o meu sentido último,
a miña sombra de cicatrices e cancro de luz,
o noso beixo de caranguexos-cristal-d´auga.

Non desestimo unha incómoda historia.

Amolaria o meu corpo como metal de madeira
ou abondaría con derretir esta planicia ensimismada?
para berrarme
                        meiga
                                   asasina
                                                ou puta na bañeira
encaiada entre os teus xeonllos
para provocarme
para facer de nosoutros o prohibidísimo xoguete
estéril
da sempre insuficiente infancia
e non repoblarnos xamais as mans feridas de auga
quencida e retráctil
na que aboiamos.

Se ti quixeras
no inútil campo da leña unha lumieira aplicaría perfumes ao meu nome
i o teu pranto ficaría ingrávido polo fume que me habita

e me destrúe.


***

INVADIDA DE AZUFRE

Es por las noches que abro mi vientre con la voracidad de las islas
en espirales
y aborto miserias si no me liberas de pronto y alcanzo una profundidad
de violencia que me atosigó desde siempre.

Soy una imagen abierta por la mitad hacia las ruinas,
o no reaparezco para abordar mi sentido último,
mi sombra de cicatrices y cáncer de luz,
nuestro beso de cangrejos-cristal-deagua.

No desestimo una incómoda historia.

¿Se ablandaría mi cuerpo como metal de madera
o bastaría con derretir esta planicie ensimismada?
para gritarme
                        bruja
                                   asesina
                                                o puta en la bañera
encallada entre tus rodillas
para provocarme
para hacer de nosotros el prohibidísimo juguete
estéril
de la siempre insuficiente infancia
y no repoblarnos jamás las manos heridas de agua
tibia y retráctil
en que flotamos.

Si tú quisieses
en el inútil campo de la leña una hoguera aplicaría perfumes a mi nombre
y tu lloro permanecería ingrávido por el humo que me habita

y me destruye.

____________________________


DOMINIO

Sei que fun a perdida.
Prendéronme polo camiño que foi desde o ruído na casa da placenta
ate a sombra axeonllada do meu pai
pedindo outra luz
e outro día
a este desencantado conto co que os ollos me tornaron
grises aperturas
no inverno de todas as feridas
o dominio do silencio
os mil castelos inócuos nos que se descortiza esta casa baleira
os cristais de papel moi claro no que relatei unha historia que xamais sería,
ou as miñas mans mortas
en presencia das fantasmas
das bocas en ardora que prendían as memorias.

Faime agora todo o tempo
esa luz de teatro
para comprender o dominio dos remorsos i as cicatrices da boca
da barricada que foi o meu ventre
desde o ventre oculto
unha lumieira que agarda.

***

DOMINIO

Sé que fui la perdida.
Me capturaron por el camino que fue desde el ruido en la casa de la placenta
hasta la sombra arrodillada de mi padre
pidiendo otra luz
y otro día
a este desencantado cuento con el que mis ojos se convirtieron
en grises aberturas
en el invierno de todas las heridas
el dominio del silencio
los mil castillos inócuos en los que se descuartiza esta casa vacía
los cristales de papel muy claro en los que relaté una historia que jamás sería,
o mis manos muertas
en presencia de los fantasmas
de las bocas en ardora que cazaban las memorias.

Hazme ahora todo el tiempo
esa luz de teatro
para comprender el dominio de los remordimientos y las cicatrices de la boca
de la barricada que fue mi vientre
desde el vientre oculto
una fogata que espera.


(De Grimorio, 2000)

____________________________


(sexo)

foi
promesa do leite
mancándose
desde o moi alto
e descer
a borbotóns cada noite

premes o valor instantáneo
dunha hemorragia de violetas
que foi polo que quedaches impreso nunha agonía
de corpo enteiro
                                a reverter azul-vida
polas comisuras
                                como un ínferno fluvial e térmico

sabes a vermello por dentro (aproximadamente)
e máis aló da obsesión
está a boca prematura
desintegrando espacio de líquida espera

unha matanza de armiños vermellos
                                un sangue moi branco
unha caricia violenta

***

(sexo)

fue
promesa de leche
lastimándose
desde lo muy alto
y descender
a borbotones cada noche

pulsas el valor instantáneo
de una hemorragia de violetas
que fue por lo que quedaste impreso en una agonía
de cuerpo entero
                                derramando azul-vida
por las comisuras
                                como un infierno fluvial y térmico

sabes a rojo por dentro (aproximadamente)
y más allá de la obsesión
está la boca prematura
desintegrando espacio de líquida espera

una matanza de armiños rojos
                                una sangre muy blanca

una caricia violenta

____________________________


(pés)

quen raiou
as palmas dos pés
adiantou un camiño lento
que vai describir esta inmensa rota
este adiantarse as luces sobre a pel
coas dimensións do lume que avanza


por non saber
non saberei como se sinalan a través do ventre
os pasos que derivan do profundo itinerario da ausencia
ou como os pés poden levar un designio
de acontecer
nun lugar preciso
onde poder medrar de nocelos cara arriba
sendo raíz d´abaixo polas dedas incrustadas
no íntimo momento da choiva
un lugar
que baixo os teus pés se fai
lugar dos pasos caducifolios

***

(pies)

quien rayó
las palmas de los pies
adelantó un camino lento
que va a describir esta inmensa ruta
este adelantarse de las luces sobre la piel
con las dimensiones del fuego que avanza

por no saber
no sabré cómo se señalan a través del vientre
los pasos que derivan del profundo itinerario de la ausencia
o cómo los pies pueden llevar un designio
de ocurrir
en un lugar preciso
donde poder crecer de tobillos hacia arriba
siendo raíz desde abajo por los dedos incrustados
en el íntimo momento de la lluvia
un lugar
que bajo tus pies se hace
lugar de los pasos caducifolios


(de Corpo, 2001)

____________________________


Só pola túa man
me ispo

se cadra hei de furalas
todas
como enleadas de atmosfera
entran no meu corpo
para alumear
ou para me facer unha odisea
de pel enteira

despida de min
non teño adentras
soamente
todo o do mar

                                                metido.


***

Sólo por tu mano
me desnudo

quizá las horadaré
todas
como envueltas en atmósfera
entran en mi cuerpo
para iluminar
o para hacerme una odisea
de piel entera

desvestida de mí
no tengo adentros
solamente
todo lo del mar

                                               metido


____________________________


Perderíame

aínda que o teu coiro estivese circunscrito en fonética
oceánica
como a pel dos mapas
e perdoado pola luz
en todos os lugares aos que chega
levases unha marca de auga
na boca
e eu unha lectura enganosa prendida dos dedos
cruzada unha vez máis
de lado                                                                   a lado
esta ferida de nós
enleada no líquido negro
onde nacen os silencios e se silencian as posturas


***

Me perdería

auque tu cuero estuviese circunscrito en fonética
oceánica
como la piel de los mapas
y perdonado por la luz
en todos los lugares a los que llega
llevases una marca de agua
en la boca
y yo una lectura engañosa enganchada a los dedos
cruzada una vez más
de lado                                                                 a lado
esta herida de nosotros
enredada en el líquido negro
donde nacen los silencios y se silencian las posturas


(De As posturas do día, 2001)

____________________________


VENTRE DAS BALEAS

Crávateme forte (en min). Son
unha moitedume de esporas de prata escura formando carne a labaradas,
este volume de ventre de balea onde entras e presintes todas as idades da desolación.
Son
unha proclama irta e un campo de mortas cos ollos abertos
e a boca chea de medo (que non se pronuncia)
e calo
como sempre calamos desde a profundidade do ventre,
o agocho provocado
que empezoña o intenso manantial de nebulosas que nos fixo desde nenas o silencio.

Que escuridade hai por dentro.

Que

            escuridade.

Dentro.
Que escuridade

***

VIENTRE DE LAS BALLENAS

Clávate fuerte (en mí). Soy
una muchedumbres de esporas de plata oscura formando carne a llamaradas,
este volumen de vientre de ballena donde entras y presientes todas las edades de la desolación.
Soy
una proclama erguida en un campo de muertas con los ojos abiertos
y la boca llena de miedo (que no se pronuncia)
y callo
como siempre callamos desde la profundidad del vientre,
el escondite provocado
que emponzoña el intenso manantial de nebulosas que nos hizo desde niñas el silencio.

Qué oscuridad hay por dentro.

Qué

            oscuridad.

Dentro.
Qué oscuridad.

____________________________


PRIMARIA

A primeira chegada foi espantosa.
Abrimos o corpo a un espacio de bestas
E velaí unha comunión de sombras enchendo bocas que se abriron inútiles
Cara a luz,
E foi este o momento preciso de levantarse recén sementada, aínda sen verbas,
Sen ter calor animal a través do corpo,
Sen saber maneiras de ser materia fértil aínda
E tendo xa implícita a boca das mensaxes
(-descoñecidas-)
atravesando o lugar irrecuperable onde sufrir as embestidas

alguén vai castrar á muller que pensa

eu non quererei seguir á que se redima

non

por ingrávida que sexa a traxectoria dos corpos cara a derrota

ou o altísimo corpo inicial

e desfíxose logo a boca
como lugar de conxurar o soño
e veu cara o corpo o nome primitivo
como un animal noctívago cravado na espiña.
Xa non seremos paridoras de matrias nin proporción láctea,
Justificación e deriva das palabras arremetendo vagaos pola boca adentro.
Xa non peligrará sobre nosoutras o inmenso poder do sexo
Enguedellado á árbore dos velenos.
Xa non nos terá a historia a nosoutras como recinto inmaterial
Sendo palabra d´arder.
As próximas chegadas
á vida
serán ignífugas.

***

PRIMARIA

La primera llegada fue espantosa.
Abrimos el cuerpo a un espacio de bestias
Y ahí había una comunión de sombras que llena bocas que se abrieron inútiles
Hacia la luz,
Y fue este el momento preciso de levantarse recién sembrada, todavía sin palabras,
Sin llevar calor animal a través del cuerpo,
Sin saber formas de ser materia fértil aún
Y teniendo ya implícita la boca de los mensajes
(-desconocidos-)
atravesando el lugar irrecuperable donde se sufren las embestidas

alguien va a castrar a la mujer que piensa

yo no querré seguir a la que se redima

no

por ingrávida que sea la trayectoria de los cuerpos hacia la derrota

o el altísimo cuerpo inicial

Y se deshizo después la boca
Como lugar de conjurar el sueño
Y vino contra el cuerpo el nombre primitivo
Como un animal noctívago clavado en la espina.
Ya no seremos paridoras de matrias ni proporción láctea,
Justificación y deriva de las palabras arremetiendo lágrimas boca adentro,
Ya no peligrará sobre nosotras el inmenso poder del sexo
Enredado en el árbol de los venenos.
Ya no nos tendrá la historia a nosotras como recinto inmaterial
Siendo palabra de arder.
Las próximas llegadas
A la vida
Serán ignífugas.


(De Velenarias, 2001)

____________________________


a translúcida

Pola materia ou polo seu fume
a anterior ficou debuxada en min como o animal da caverna
e consistiu a súa espiña nas paredes
en parte do pranto e do baleiro do meu nome,
un certo bico aniñado entre as xuntas do corpo
e algo do principio de berrar: todo o pesadelo a altas horas.
Como homenaxe repito todo o que se atrapa no meu cuarto,
toda a noite a trasladar o frío de inverno
que debuxa o seu crimen as paredes,
dor de metralla e dedos que se me chantaron nos delirios,
ese provocado inclinar dos teitos e ela que sobrevén
chorando
como unha rachada de pedra e chuvia de cal
moi lentas.
Á noite bicámonos xusto no momento
en que ela está a punto de perderse
en azul e cancro pola fondura dos meus poucos anos
e sentirse rozada a través do estómago
e preñada de fume desde a boca ate o puntal do colo
é persistir no seu nome
no lugar que ocupa polas pinturas e os fumazos.
Como unha elíptica de cans e pedra que devoran unha noite
da baixa idade media,
a concatedral está aberta para que todo o seu sangue
saia desdebuxado e se presinta.
A casa está agochada por entre os recantos da casa.
Así
o meu corpo
no seu corpo.

***

la translúcida

Por la materia o por su humo
la anterior permaneció dibujada en mí como el animal de la caverna
y consistió su espina en las paredes
en parte de lloro y el vacío de mi nombre,
un cierto beso anidado entre las juntas del cuerpo
y algo del principio de gritar: la pesadilla a altas horas.
Como homenaje repito todo lo que se atrapa en mi cuarto,
toda la noche trasladando el frío del invierno
que dibuja su crimen en las paredes,
dolor de metralla y dedos que se me clavaron en los delirios,
ese provocado inclinar de los techos y ella que sobreviene
llorando
como una ráfaga de piedra y lluvia de cal
muy lentas.
En la noche nos besamos justo en el momento
en que ella está a punto de perderse
en azul y cáncer por la profundidad de mis pocos años
y sentirse rozada a través del estómago
y preñada de humo desde la boca hasta el armazón del regazo
es persistir en su nombre
en el lugar que ocupa por las pinturas y las humaredas.
Como una elíptica de perros y piedra que devoran una noche
de la baja edad media,
la concatedral está abierta para que toda su sangre
salga desdibujada y se presienta.
La casa está escondida por entre los rincones de la casa.
Así
mi cuerpo
en su cuerpo.

____________________________


Carta VIII
A PROVOCACIÓN

Ás veces o teu corpo fíltrano os cristais, infusiónase no
aire e no fume e solidifica como un paxaro vello que se tende na cama.
Para arrincarche a pel non preciso os dedos, basta soprar
como en superficies antigas
e recupero o teu corazón entre as raíces brancas que afunden
incluso sen tocalas.
Así quero xantarche o corazón como mazá como pedramol como tubérculo. Como quen agarda
e repasa latitudes ao lonxe mentres mastiga. E se pode,
que siga batendo, como un animal
sen pel
e con espasmos.

***

Carta VIII
LA PROVOCACIÓN

A veces a tu cuerpo lo filtran los cristales, se infusiona en
el aire y en el humo y se solidifica como un pájaro viejo que se tiende sobre la cama.
Para arrancarte la piel no me hacen falta los dedos, basta con soplar
como en superficies antiguas
y recupero tu corazón entre las raíces blancas que se hunden
incluso sin tocarlas.
Así quiero comerte el corazón como manzana como piedra pómez como tubérculo.
Como quien espera
y repasa latitudes a lo lejos mientras mastica. Y si puede,
que siga latiendo, como un animal
sin piel
y con espasmos.

____________________________


Carta XVI
A TRÁXICA

            Encantábame que meteses o meu nome a través da túa gorxa…e que o sacases mollado de entre os dentes para os meus oídos cheos de terra… e éme mágoa que o meu nome non teña eses nin teña erres, porque arrastras as letras como mobles, e frotas as miñas palabras como paus para o lume.
            Agora nin fortas estes dedos fríos, xa non buscas que có meu bafo se faga o mar dos irlandeses como facía… amor… faime o mar de stephen dédalus e eu xurraba dun bico, faime o mar de ulises e era lingua e era embigo, faime o mar que nunca terei diante, e subiamos aos teitos para caermos como ondas vellas. Pesadamente.
            Xa non rozas a lingua fría en azul tristeza e apagada, como de náufraga. Non rillas a pel para darlle sabor ao aire, xa non tiras morando nin noz dos adentros do meu pelo, xa non buscas búsola dentro de min e botas a camiñarme por todas as fendas incluso sabendo que xa non chaman nin obedecen.
            E qué é esta ferida.
            Qué é esta ferida repetida sobre papel, cabezarriba, cabezabaixo, cabeza machicada e con veleno, cabeza con tiro de canón con ferruxe, cebeza descortizada-boca partida, que son estes dedos na miña gorxa, e este barulla de tripas sacadas logo do ventre, qué son estas mans atadas ás costas e esta resignación pegada aos meus ollos, qué é esta escena
            Tráxica
            Por ser a morte
            Dramática
            Pola túa fuxida
            Cómica
            Polo te ubico.
            (Póstumo).

***

Carta XVI
LA TRÁGICA

            Me encantaba que metieses mi nombre a través de tu garganta… y que lo sacases mojado de entre los dientes para mis oídos llenos de tierra… y me da pena que mi nombre no tenga eses ni erres, porque arrastras las letras como muebles, y frotas mis palabras como palos para el fuego.
            Ahora ni frotas estos dedos fríos, ya no buscas que con mi aliento se haga el mar de los irlandeses como hacía… amor… hazme el mar de stephen dédalus y yo tiraba de un beso, hazme el mar de ulises, y era lengua y era ombligo, hazme el mar que nunca tendré delante, y subíamos a los techos para caer como olas viejas. Pesadamente.
            Ya no rozas la lengua fría en azul tristeza y apagada, como de náufraga. No mordisqueas la piel para darle sabor al aire, ya no quitas fresa ni nuez del interior de mi pelo, ya no buscas brújula dentro de mi ni echas a caminarme por todas las grietas incluso sabiendo que ya no llaman ni obedecen.
            Y qué es esta herida.
            Qué es esta herida repetida sobre la piel, cabezarriba, cabezabajo, cabeza machacada y con veneno, cabeza con tiro de cañón oxidado, cabeza descuartizada-boca partida, qué son estos dedos en mi garganta, y este remolino de tripas sacadas fuera del vientre, qué son estas manos atadas a la espalda y esta resignación pegada a mis ojos, qué es esta escena
            tsrágica
            por ser la muerte
            dramática
            por tu huída
            cómica
            por tu beso.
            (Póstumo)


(De Os cadernos d´amor e os velenos, 2002)

 

Emma Pedreira Lombardía (A Coruña, 1978). Licenciada en Filología Hispánica, ha dirigido talleres literarios además de participar en el Colectivo Poético Humilladoiro. Como narradora ha publicado la novela Bestiario de silencios (2001) y ha sido galardonada con varios premios de narrativa corta como el Modesto Figueiredo por Casa tomada (2001) y el Concello de Marín. En su faceta poética, es una de las autoras más premiadas de los últimos tiempos y así, aparte de sus colaboraciones en revistas como Dorna, A Xanela ó Alquimia, ha ganado los premios Francisco Añón en 1999 y 2000, el Johán Carballeira en 1998 con Diario bautismal dunha anarquista morta (Diario bautismal de una anarquista muerta, 1999) y por segunda vez en 2000 con Velenarias (2001), así como el Lorenzo Baleirón con Grimorio (2000) y el Centenario de Fermín Bouza Brey por Os cadernos de amor e os velenos (Los cuadernos de amor y los venenos, 2002). A estas obras hay que sumar también Corpo (2001) y As posturas do día (2001). Autora de un discurso muy personal que varía en cada obra, Emma Pedreira enlaza con el resto de autoras de esta época en la construcción de un discurso erótico muy particular que se afianza en el uso de un lenguaje renovado y en el cambio de óptica de un sujeto femenino que pasa a expresar la vivencia sexual desde su propio yo. Con un lenguaje a veces violentado, esta poeta representa una de las voces más innovadoras de la última década.

 Suscríbete a Enfocarte.com y recibe las actualizaciones en tu e-mail


:: Opina sobre esta nota en los nuevos Foros de ENFOCARTE ::


| Sumario | Editorial | Plástica | Collage | Pintura | Galería | Escultura | Fotografía I | Fotografía II | Desnudos | Galería Fotográfica I | Galería Fotográfica II | Literatura | Las 1001 noches | Destacado | Ensayo | Literatura II | Cuento I | Cuento II | Novela | Poesía I | Poesía II | Poesía III | Poesía IV | Poesía V | Poesía VI | Poesía VII | Poesía VIII | Filosofía I | Filosofía II | Pensamiento I | Pensamiento II | Cine I | Cine II | Cine III | Teatro I | Teatro II | Música |

| ANTOLOGIA DE JOVEN POESIA GALLEGA |


| Home| Staff | Colaboraciones | Directorio| Archivo | Buscador | Poesía semanal |
| Concursos |


Google
  Web www.enfocarte.com

 

Copyright © 2000-2007 Enfocarte.com /fvp.
Prohibida la reproducción de cualquier parte de este sitio web sin permiso del editor. Todos los derechos reservados.